Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działalność w zakresie pomocy społecznej, 2 . działalność charytatywna, 3 . podtrzymywanie tradycji narodowej, 4 . ochrona i promocja zdrowia, 5 . nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 6 . krajoznawstwo, 7 . upowszechnianie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji, 8 . pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 9 . działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 10 . przeciwdziałanie patologiom społecznym, 11 . promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: