Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Katowickiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych I Oczekujących Wsparcia "OPOKA" jest działalność pożytku publicznego, społecznie użyteczna obejmująca zadania w zakresie:
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Dane naszego OPP: