Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest: 1 . udzielanie specjalistycznej pomocy w diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji (leczniczej, społecznej i zawodowej) osób niepełnosprawnych 2 . Działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Dane naszego OPP: