Kilka słów o naszej organizacji:

1. DZIAŁANIE NA RZECZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA BYTOWEGO, SOCJALNEGO, PSYCHICZNEGO DLA MIESZKANCÓW MIASTA SIEMIANOWICE SLASKIE.
2. STWORZENIE ALTERNATYWNEGO SRODOWISKA LUDZIOM PRAGNACYM ZAPRZESTANIA PICIA ALKOHOLU I UZYWANIA SRODKÓW UZALEZNIAJACYCH.
3. UDZIELANIE INFORMACJI I PORAD W KWESTII WYBORU METOD I SPOSOBÓW LECZENIA UZALEZNIEN.
4. SAMOKSZTAŁCENIE INDYWIDUALNE I GRUPOWE W ZAKRESIE NORM MORALNO-ETYCZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM ISTOTY UZALEZNIEN ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY.
5. UDZIELANIE POMOCY OSOBOM DOTKNIETYM PRZEMOCA W RODZINIE.
6. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU.
7. DZIAŁANIA POMOCOWE NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH, STARSZYCH, NIEZARADNYCH, DZIECI I MŁODZIEZY.
8. DZIAŁANIE NA RZECZ EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEZY.
9. DZIAŁANIA NA RZECZ EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZAT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO.
10. DZIAŁANIA MAJACE NA CELU ANGAZOWANIE OBYWATELI I ORGANIZACJI OBYWATELSKICH W ZYCIE PUBLICZNE, W PROCESY KSZTAŁTOWANIA POLITYK PUBLICZNYCH I W PROCESY PODEJMOWANIA DECYZJI DOTYCZACYCH DZIELNICY, GMINY, MIASTA LUB CAŁEGO KRAJU.
11. DZIAŁANIA MAJACE NA CELU SPRAWOWANIE OBYWATELSKIEJ KONTROLI NAD FUNKCJONOWANIEM INSTYTUCJI PUBLICZNYCH I INSTYTUCJI ZAUFANI

Dane naszego OPP: