Kilka słów o naszej organizacji:

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; - działalność charytatywna; - ochrona i promocja zdrowia; - działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Dane naszego OPP: