Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe organizacji: -doprowadzenie do stałej abstynencji członków Stowarzyszenia, -uczenie kultury życia bez alkoholu, -niesienie wszechstronnej pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwania właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku, -pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych, -samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno- etycznych ze szczególnym uwzględnieniem istoty zespołu uzależnienia o alkoholu, udzielanie informacji i pomocy osobom spoza Stowarzyszenia w kwestii podjęcia leczenia odwykowego, -propagowanie idei trzeźwości na terenie miasta Braniewa, szczególnie wśród młodzieży, -obrona interesów Stowarzyszenia, -realizacja zadań publicznych poprzez podejmowanie inicjatyw w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Braniewa i gminy Braniewo ze szczególnym uwzględnieniem grup osób podlegających zjawisku wykluczenia społecznego(również wśród członków Stowarzyszenia), -promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa społeczności zwłaszcza spośród osób uzależnionych po zakończonej terapii odwykowej z terenu miasta i gminy, -podejmowanie inicjatyw mających na celu przeciwdziałaniu patologiom społecznym oraz zjawisku wykluczenia społecznego w mieście i gminie Braniewo, ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących problematyki uzależnień,

Dane naszego OPP: