Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1.Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz rekreacji ruchowej.2.Mobilizacja lokalnej społeczności do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej , a w szczególności osoby starsze, młodzież i dzieci. 3.Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych. 4.Kształtowanie wśród członków zrzeszonych w stowarzyszeniu: patriotyzmu, dyscypliny i solidarności oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich. 5.Promowanie i organizacja wolontariatu. 6.Prowadzenie działalności w zakresie zwalczania patologi społecznych.

Dane naszego OPP: