Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Inicjowanie i wspieranie działań intensyfikujących rozwój ruchowy i umiejętności artystyczne dzieci i młodzieży. 2 . Materialne i finansowe wspieranie działalności dziecięcych i młodzieżowych zespołów artystycznych. 3 . Upowszechnianie znajomości języków obcych. 4 . Przeciwdziałanie patologiom społecznym dzieci i młodzieży oraz krzewienie trzeźwości i zdrowego stylu życia poprzez wypełnienie ich czasu wolnego. 5 . Inna działalność oświatowa i wychowawcza.

Dane naszego OPP: