Uwaga: Jesteś w archiwalnej wersji poradników rozliczeń PIT za 2017 rok!

Pobierz aktualny Program e-pity i rozlicz PIT lub korektę za 2017 > 
Pamiętaj przy korekcie - zmień rok podatkowy na 2017 !

 Aktualną wersję poradników podatkowych PIT znajdziesz tu >

O ile o zapowiadanej wcześniej rewolucji podatkowej nie mogło być mowy, to można mówić co najmniej o szeregu bardzo istotnych zmian w rozliczeniach rocznych PIT za 2017, które oddziaływały na portfele większości podatników oraz wpłynęły na treść ich deklaracji PIT za 2017 r. Poniżej prezentujemy najistotniejsze z nich.

Czytaj także - zmiany rozliczenie PIT za 2018 (2019) >

Wyższa kwota zmniejszająca podatek za 2017 r. i wyższa kwota wolna od podatku za 2017 r.

Najistotniejszą zmianą, jaka została wprowadzona w rozliczeniach PIT za 2017 r. jest zmiana wysokości kwoty zmniejszającej podatek z 556,02 zł do wartości od 1188 zł do 0 zł. Jej wysokość uzależniona była od wartości podstawy opodatkowania (przychód minus koszty podatkowe minus ulgi odliczane od dochodu). Im podstawa była wyższa, tym niższa była kwota zmniejszająca podatek, a tym samym więcej trzeba było oddać do urzędu skarbowego. Istotne dla podatników było to, że zaliczki pobierane od nich w trakcie roku nie ulegały zmianie w stosunku do roku poprzedniego, a modyfikację zastosowali oni dopiero w rozliczeniu rocznym. Takie rozwiązanie wpłynęło w wielu przypadkach na wyższy zwrot podatku, a u podatników o wysokich zarobkach – na obowiązek samodzielnej dopłaty podatku. 

 Więcej na ten temat w dziale kwota wolna 2017 r. - kalkulator >

Program e-pity uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT za 2017.

Nie musisz liczyć podatku w PIT za 2017 ręcznie ani wypełniać ręcznie korekty PIT za 2017. Wylicz wysokość Twojego podatku kompleksowo, przygotuj Twoją korektę PIT.
PIT za 2017 rok przygotuj w Programie e-pity - zmieniając rok podatkowy na 2017 >>

Nowe zasady deklarowania transakcji z podmiotami powiązanymi, załącznik PIT-TP

Rok 2017 to pierwszy, w którym obowiązywała nowa, trzystopniowa dokumentacja podatkowa przy transakcjach z podmiotami powiązanymi lub posiadającymi siedzibę w krajach stosujących szkodliwą politykę podatkową. Stopień wymaganej dokumentacji i jej szczegółowość zależne były od  wartości transakcji oraz wartości przychodów i kosztów jednostek je prowadzących. Podstawowy próg zobowiązujący do sporządzania dokumentacji to 2 000 000 euro – dotyczył wartości przychodów lub kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych za poprzedni rok podatkowy.

 Więcej na temat PIT/TP Uproszczone sprawozdanie - jednostki powiązane, ceny transferowe >

Transakcje gotówkowe powyżej 15.000 zł obniżają koszty w rocznym PIT

Prowadząc księgowość należy pamiętać, że transakcje gotówkowe między przedsiębiorcami o wartości powyżej 15.000 zł spowodują obniżenie kosztów uzyskania przychodów. Innymi słowy nawet jeśli wydatek spełni warunek kosztu podatkowego, to przeprowadzenie transakcji z pominięciem rachunku bankowego zmusi do wykreślenia go z pozycji kosztów. W efekcie takiego działania w rocznym PIT przedsiębiorca musiał wykazać wyższy dochód i zapłacić wyższy podatek. Warto zatem pamiętać, by do transakcji o wartości powyżej 15.000 zł wykorzystywać rachunki bankowe.

 Więcej na temat rozliczeń PIT-36 za 2017 działalność gospodarcza >
 Więcej na temat rozliczeń PIT-36L podatek liniowy za 2017 >

Rekompensata za krew w miejsce ekwiwalentu – ulga podatkowa może być inna niż obecnie

Zmianie uległy zapisy ulgi dla krwiodawców. Do tej pory ulga równa była wartości ekwiwalentu za oddaną krew. Nie miało znaczenia, czy podatnik oddawał krew, czy jej składniki – również za 1 litr osocza, ulga wynosiła 130 zł/l.

W rozliczeniu PIT za 2017 r. ulga przysługiwała w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników

W przypadku krwi ekwiwalent równy jest wartości rekompenstaty (za 1 litr pobranej krwi - 130 zł). 

 • za 1 mililitr krwi pobranej do celów diagnostycznych od dawców krwinek wzorcowych - 1 zł;
 • który został poddany zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom poprzedzającym pobranie krwi lub jej składników w celu uzyskania surowic diagnostycznych lub osocza w wysokości:
  • za 1 litr krwi z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia - 200 zł,
  • za 1 litr osocza pobranego od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom - 350 zł,
  • za zabieg uodpornienia dawcy:
   • pierwszy - 50 zł,
   • każdy kolejny - 25 zł,
  • za 1 mililitr krwi pobranej do uodpornienia - 1 zł,
  • za składniki krwi pobierane metodą aferezy - 130 zł (za cały zabieg).

 Więcej na ten temat w dziale darowizny na cele krwiodastwa >

Przychody obcokrajowców – bardziej szczegółowy katalog przychodów opodatkowanych w Polsce

W rozliczeniu PIT za 2017 rok rozszerzono katalog pokazujący dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentów, które musiały zostać rozliczone w Polsce niezależnie od rezydencji podatkowej. Uważało się za nie w szczególności dochody (przychody) z: 

 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład,
 4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości,
 5. papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających,
 6. tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości,
 7. tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

 Czytaj także poradnik PIT zagranica >

Ulga na badanie i rozwój – w PIT było można odliczyć więcej niż rok wcześniej

Prowadzący działalność gospodarczą z pewnością ucieszyła ulga B+R ponieważ była wyższa niż przed rokiem. Standardowo odliczenie obejmowało 50% kosztów kwalifikowanych, a nie jak do tej pory 10-30%. Do kosztów kwalifikowanych, uprawniających do korzystania z odliczenia podatkowego dodano również wydatki poniesione z tytułu uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, na:

 1. przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,
 2. prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
 3. odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,
 4. opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

 Więcej  na temat ulgi B+R za 2017 >

Zwolnienie z opodatkowania dla sprzedaży własnych przetworów rolnych do 20.000 zł

Przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej – do wartości rocznie 20.000 zł są w 2017 r. zwolnione z podatku dochodowego. Przychody przekraczające tę kwotę należało opodatkować, jednak inaczej niż jeszcze rok temu wygląda kwalifikacja tych przychodów. Jeśli podatnik nie chce zakładać działalności gospodarczej i chce rozliczać je w ramach tzw. innych źródeł musi pamiętać o nowych zasadach, tak aby:

 • sprzedaż nie była wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów przez rolnika prowadzącego działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego;
 • sprzedaż odbywa się wyłącznie w miejscach:
  • w których produkty te zostały wytworzone, lub
  • przeznaczonych do prowadzenia handlu;
 • jest prowadzona ewidencja sprzedaży,
 • ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody. 

Za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy, inaczej niż do tej pory uważa się m.in. również mąkę, kaszę, płatki, otręby, oleje i soki wytworzone z surowców pochodzących z własnej uprawy.

Ważne zmiany w uldze rehabilitacyjnej w PIT za 2017

Zmiany obejmowały prawo do korzystania z ulgi na samochód bez obowiązku posługiwania się ściśle określonym rodzajem niepełnosprawności ( do tej pory wydatki na samochód odliczać mogły wyłącznie osoby zaliczane wyłącznie do I i II grupy inwalidzkiej i wyłącznie na cele związane z koniecznym dojazdem na zabiegi; obecnie oba te warunki zostały usunięte). 

Prawo do ulgi na samochód stosowało się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostawały następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 10.080 zł ( do tej pory było to 9120 zł).

Również w zakresie utrzymania psa aystującego nie były obowiązane wykazanie się I i II stopnem niepełnosprawności. Każda osoba niepełnosprawna ma prawo do odliczenia od dochodu wydatków na utrzymanie takiego psa w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł.

 Więcej o uldze rehabilitavyjnej za 2017 >

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję