Uwaga: Jesteś w archiwalnej wersji poradników rozliczeń PIT za 2017 rok!

Pobierz aktualny Program e-pity i rozlicz PIT lub korektę za 2017 > 
Pamiętaj przy korekcie - zmień rok podatkowy na 2017 !

 Aktualną wersję poradników podatkowych PIT znajdziesz tu >

PIT-16A rozliczysz w programie e-pity

PIT-16A Karta podatkowa 

Druk PIT-16A jest deklaracją o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. Wypełniony formularz składa podatnik opodatkowany ryczałtowo na podstawie karty podatkowej.

PIT-16A wypełnisz i wyliczysz w programie e-pity za darmo >

PIT-16A złożyć należy nie później niż 31 stycznia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym. W przypadku lat, w których 31 stycznia przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, PIT-16A złożyć należy w najbliższy dzień roboczy, następujący po dniu 31 stycznia. 

Oblicz dokładnie Twój PIT-16A za 2017 w aktualnym Programie e-pity.

Nie musisz liczyć podatku w PIT-16A za 2017 ręcznie ani wypełniać ręcznie korekty PIT za 2017. Wylicz wysokość Twojego podatku kompleksowo, przygotuj Twoją korektę PIT.
PIT-16A za 2017 rok przygotuj w Programie e-pity - zmieniając rok podatkowy na 2017 >>

 Aktualny poradnik PIT-16A karta podatkowa znajdziesz tu >

Deklarację składają wyłącznie podatnicy, którzy w trakcie roku rozliczają się w formie karty podatkowej, tzn. którzy nie później niż do 20 stycznia danego roku, który będzie rozliczany z użyciem PIT-16A, złożyli wniosek o zastosowanie opodatkowanie w formie karty podatkowej (wniosek składa się na druku PIT-16) oraz po doręczeniu im decyzji ustalającej kwotę karty podatkowej, nie zrzekli się tej formy opodatkowania.

PIT-16A nie stanowi druku o wysokości przychodów uzyskanych przez podatnika w danym roku, a jedynie o kwocie składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczanej od ustalonej kwoty karty podatkowej. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), o którą pomniejsza się kartę podatkową, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Podatnicy płacą podatek dochodowy w formie karty podatkowej, pomniejszony o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), bez wezwania w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego.

Deklarację składa się w urzędzie, o którym mowa w art. 29 ust. 3 i 4 ustawy, tj:

  • według miejsca położenia zorganizowanego zakładu,
  • jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu deklarację składa się w urzędzie według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki – w urzędzie według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników,
  • jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku urzędów, właściwość ustala się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedziba działalności.

Deklarację można złożyć również w formie elektronicznej, podpisaną zestawem danych zapewniającym autentyczność deklaracji (5 danych: imię, nazwisko, data urodzenia, numer NIP, kwota przychodu za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego zeznania lub obliczenia podatkowego).

Opis pól druku PIT-16A

W poz. nr 1 deklaracji PIT-16A wskazać należy numer podatkowy NIP podatnika wypełniającego deklarację. Jeżeli deklarację wypełnia pełnomocnik lub prokurent, podać należy numer NIP mocodawcy. Jeżeli podatnik podpisuje PIT-16A zestawem danych potwierdzających jego tożsamość, to numer NIP podany w poz. 1 powinien być taki sam jak użyty w trakcie podpisywania deklaracji.

Poz. nr 2 i 3 deklaracji PIT-16A podatnik pozostawia puste. Wypełnia je urzędnik skarbowy.

Pozycja nr 4 druku PIT-16A służy wskazaniu roku podatkowego, za który dokonuje się odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne – czyli za który składa się deklarację. Wpisać należy zatem rok poprzedzający styczeń, w którym trzeba złożyć deklarację PIT-16A. Jeżeli podatnik traci prawo do opodatkowania kartą, zrzeka się jej, zawiesza działalność lub likwiduje ją, to mimo to należy złożyć PIT-16A wpisując podany powyżej rok podatkowy.

W poz. 5 wpisać należy urząd skarbowy, do którego wysyłana będzie deklaracja PIT-16A. Deklarację składa się w urzędzie, o którym mowa w art. 29 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), tj:

  • według miejsca położenia zorganizowanego zakładu,
  • jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu deklarację składa się w urzędzie według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki – w urzędzie według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników,
  • jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku urzędów, właściwość ustala się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedziba działalności.

Przy wpisywaniu urzędu nie ma znaczenia, czy wysyłki dokonuje się elektronicznie, czy samodzielnie lub za pośrednictwem poczty dostarcza się wydrukowaną wersję deklaracji PIT-16A. We wszystkich tych przypadkach wpisać należy ten sam, właściwy dla podatnika urząd skarbowy.

W poz. 6 deklaracji PIT-16A zaznaczyć należy kwadrat właściwy w zależności od tego, czy podatnik przedstawia deklarację po raz pierwszy (kwadrat nr 1 - złożenie deklaracji), czy też dostarcza ją powtórnie, korygując wcześniej dostrzeżone błędy (kwadrat nr 2 – korekta deklaracji). Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), podatnik może skorygować złożoną deklarację przez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. W przypadku korekty podatnik wpisać musi całość danych, których wymaga deklaracja PIT-16A, nie może zatem poprzestać na wpisaniu danych, których treść modyfikuje w trakcie korekty.

W poz. 7,8,9 deklaracji PIT-16A wskazać należy dane identyfikacyjne podatnika, w szczególności jego nazwisko (poz. 7), imię (poz. 8), datę urodzenia (poz. 9). Dane te, w przypadku osoby, która podpisze deklarację zestawem danych potwierdzających tożsamość podatnika, muszą być zgodne z informacjami wskazanymi w tym zestawie. Podatnik powinien posługiwać się informacjami wskazanymi w rejestrze PESEL. W przypadku zmiany danych (np. imienia, nazwiska) podatnik posługuje się informacjami aktualnymi na dzień złożenia deklaracji, a nie na ostatni dzień roku podatkowego. W przypadku, gdy deklarację wypełnia prokurent lub pełnomocnik, dane identyfikacyjne podatnika i dane potwierdzające tożsamość osoby podpisującej będą się różnić.

W poz. 10 deklaracji PIT-16A wskazać należy wartość zapłaconej w miesiącu styczniu składki na ubezpieczenie zdrowotne podatnika sporządzającego deklarację. Wpisać należy nie składki należne za dany miesiąc, lecz składki zapłacone w danym miesiącu (np. składki należne za grudzień – w styczniu). Wysokość składki ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających poniesienie wydatku (co do zasady – przelew bankowy lub dowód opłaty pocztowej, dowód wpłaty na rachunek ZUS).

W poz. 11 deklaracji PIT-16A wskazana powinna zostać wartość składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, którą podatnik odlicza od kwoty karty podatkowej w danym miesiącu. Obniżenia dokonuje się o kwotę składki, o ile nie została ona  odliczona od podatku dochodowego. Obniżenie nie może przekroczyć 7,75% kwoty składki zapłaconej przez podatnika.  Wysokość składki ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających poniesienie wydatku (co do zasady – przelew bankowy lub dowód opłaty pocztowej, dowód wpłaty na rachunek ZUS).

Odliczeniu podlega kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.):

  • opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku;

Odliczenie dotyczyć może również składki zapłaconej w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej (pod warunkiem, że istnieje do tego podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz składka ta nie została odliczona już za granicą).

Nie istnieją ograniczenia, co do tego, by składka odliczana była opłacana z tytułu działalności opodatkowanej kartą podatkową. Ma to być jedynie składka opłacona. Nie można odliczać składki należnej lecz nieopłaconej.

W miesiącu styczniu odliczeniu podlega składka zapłacona w tym miesiącu (co do zasady należna za grudzień roku poprzedniego). W pozycji 11 wpisać należy zatem kwotę składki faktycznie odliczonej w danym miesiącu (od podatku opłacanego w formie karty podatkowej do 7 dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni a w miesiącu grudniu do 28 dnia tego miesiąca). W przypadku, gdyby pełna kwota składki opłaconej w styczniu nie mogła być odliczona od wartości karty podatkowej, jej wartość można przenieść do kolejnych miesięcy tego samego roku. Nie można natomiast przenosić składki nieodliczonej z lat wcześniejszych – składkę odliczać można bowiem wyłącznie w danym roku podatkowym. Ulga z tytułu składki zdrowotnej, nieodliczonej w danym roku przepada.

Poz. 12 -33 deklaracji PIT-16A należy wypełnić na takich samych zasadach co poz. 10-11 tej deklaracji.

W poz. 34 deklaracji PIT-16A wpisać należy kwotę sumy składek odliczonych w danym roku podatkowym, za który sporządza się deklarację. Suma ta zawierać ma również kwoty składek zapłaconych w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej.  

W poz. 35 i poz. 36 deklaracji PIT-16A podatnik lub pełnomocnik wpisuje informacje celem złożenia podpisu. Jeżeli druk podpisuje pełnomocnik (księgowy, prokurent, pracownik itd.), wówczas umieszcza swoje dane i swój podpis w poz. 36 pozostawiając poz. 35 deklaracji niewypełnioną. Odpowiednio jeżeli deklarację składa podatnik bez pomocy pełnomocnika, to poz. 36 pozostaje pusta. 

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy