Uwaga: Jesteś w archiwalnej wersji poradników rozliczeń PIT za 2017 rok!

Pobierz aktualny Program e-pity i rozlicz PIT lub korektę za 2017 > 
Pamiętaj przy korekcie - zmień rok podatkowy na 2017 !

 Aktualną wersję poradników podatkowych PIT znajdziesz tu >

Ulgę na emeryturę rozliczysz łatwo w programie e-pity - pobierz lub uruchom online

W rozliczeniach podatku za rok 2017 r. odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.
Każdy z nas poza zwykłymi składkami ZUS może dodatkowo gromadzić środki przeznaczone na emeryturę na co najmniej dwa sposoby. O ile indywidualne konto emerytalne (IKE) pozwala na to, by po osiągnięciu określonego wieku wypłata środków zwolniona była z podatku dochodowego, o tyle w przypadku Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) wypłaty te podlegać będą w chwili wypłaty uznaniu ich za przychód, a w konsekwencji – staną się podstawą naliczenia podatku. W ich przypadku jednak podatnik uzyskuje prawo odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty składek, wpłacane już w roku ich uiszczenia. Z jednej strony, ulga pozwala na wcześniejszą realizację kwoty zwrotu z własnego podatku, z drugiej jednak – istnieje niebezpieczeństwo, że podatnik nie będzie miał na tyle przychodów, by skorzystać z ulgi w pełnym zakresie.

Policz dokładnie ulgę na emeryturę - IKZE w Programie e-pity

Nie musisz liczyć ulgi na emeryturę - IKZE w PIT za 2017 ręcznie. Wylicz wysokość Twojego podatku kompleksowo, przygotuj Twoją korektę PIT.
Ulgę na emeryturę - IKZE wylicz w Programie e-pity - zmieniając rok podatkowy na 2017 >>

 Aktualny poradnik o uldze IKZE znajdziesz tu >

Kto może

Odliczenia dokonuje się od podstawy opodatkowania, w konsekwencji odliczenia dokonują wyłącznie podatnicy rozliczający się:

  • Na zasadach ogólnych według skali podatkowej (PIT-37, PIT-36),
  • Rozliczając się ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28),
  • Rozliczający się liniowo (19% podatku, PIT-36L),

Nie odliczy natomiast wydatków na IKZE:

  • Stosujący kartę podatkową (PIT-16A),
  • Rozliczający przychody opodatkowane ryczałtowo umowy (np. zlecenia do 200 zł),
  • rozliczający dochody z giełdy i innych przychodów kapitałowych na PIT-38,
  • składający deklarację z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39).

Nie ma znaczenia, czy podatnik rozlicza się indywidualnie, czy też łącznie z małżonką lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Ważne jest jednak, że ulga dotyczy wyłącznie jego, tzn. nie może części kwoty do odliczenia przekazać na rzecz drugiego małżonka.

Nie ma znaczenia, z jakich źródeł przychodów dokonuje się odliczenia, tzn. możliwe jest odliczanie składek zarówno z tytułu zarobków uzyskiwanych z działalności gospodarczej jak i z tytułu przychodów z umowy o pracę, zlecenie, dzieło itp.

Wyłącznie jedno IKZE

Ulga podatkowa przysługuje wyłącznie osobie fizycznej, która środki wpłaca na jedno konto IKZE. Nie ma natomiast ograniczenia, by podatnik posiadał jedno konto w ramach IKZE oraz dodatkowo konto w IKE – wówczas ma prawo korzystać z odliczenia od podstawy opodatkowania składek na IKZE a wypłata oszczędności na IKE podlega zwolnieniu z opodatkowania.

Wpłaty na rzecz małoletniego

Nie można prowadzić konta na IKZE na rzecz swojego dziecka lub podopiecznego. Niemniej prowadząc własne konto, małoletni ma prawo do dokonywania wpłat na IKE lub IKZE wyłącznie w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Ograniczenie ulgi

Ulga ograniczona jest nie tylko wysokością przychodów oszczędzającego (nie można odliczyć więcej niż zarobił w danym roku) ale również maksymalną wartością składek, jakie rocznie można odłożyć na IKZE.

Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. Kwota ta wynosi 5 115,60zł .

Ulga tylko pozorna

Środki odłożone na IKZE w chwili ich wypłaty podlegać będą doliczeniu do przychodu i opodatkowane. Podatnik oszczędzający za pośrednictwem IKZE powinien zatem pamiętać, że niekorzystanie z ulgi lub brak przychodów, od których będzie możliwe odliczenie kwot składek na IKZE spowoduje mniej korzystne w stosunku do standardowego IKE konsekwencje podatkowe (jeżeli podatnik nie odliczy ulgi, wypłata środków z IKZE byłaby bowiem na jednym z etapów opodatkowana, inaczej niż wypłata z IKE).

Wypłata środków z IKZE

Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie:

  • na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych;
  • w przypadku śmierci oszczędzającego - na wniosek osoby uprawnionej.

Wypłaty na rzecz oszczędzającego będą stanowiły przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Za przychód z innych źródeł uważa się kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego. Oznacza to, że kwoty wypłat z IKZE zarówno oszczędzający, jak i uposażony lub spadkobierca uznać musi za przychód podatkowy.
W przypadku dziedziczenia środki z IKZE nie podlegają natomiast podatkowi od spadków i darowizn.

Więcej IKZE

Podatek z tytułu gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych pobierany jest w wysokości 75% uzyskanego dochodu na każdym indywidualnym koncie emerytalnym. Dochodem w tym przypadku jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne. Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy