Uwaga: Jesteś w archiwalnej wersji poradników rozliczeń PIT za 2017 rok!

Pobierz aktualny Program e-pity i rozlicz PIT lub korektę za 2017 > 
Pamiętaj przy korekcie - zmień rok podatkowy na 2017 !

 Aktualną wersję poradników podatkowych PIT znajdziesz tu >

Darowizny rozliczysz łatwo w programie e-pity - pobierz lub uruchom online

Od uzyskanego w roku podatkowym dochodu odliczeniu podlega kwota dokonanych darowizn na rzecz organizacji zajmujących się działalnością pożytku publicznego.

W ramach odliczenia od dochodu podatnik ma możliwość różnicować cele dokonywanych darowizn.

Rodzaje odliczanych darowizn

I tak odliczeniu podlegają kwoty przekazane na:

 1. na cele pożytku publicznego
 2. na cele kultu religijnego
 3. na cele krwiodawstwa (darowizny honorowych dawców krwi)
 4. na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła lub kościelnych osób prawnych.

Suma odliczeń 1-3 limitowana jest do kwoty 6% uzyskanego w danym roku dochodu (a zatem przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodów). Jeżeli podatnik uzyskał w roku podatkowym dochód 10.000 zł i przekazał na rzecz kultu religijnego kwotę 3000 zł, maksymalnie odliczy kwotę 600 zł.

Odliczenie na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła katolickiego nie jest limitowane procentem uzyskanego dochodu. Brak jest limitu maksymalnego odliczanej wartości darowizny.

Policz dokładnie odliczenia darowizn w Programie e-pity

Nie musisz liczyć odliczeń darowizn w PIT za 2017 ręcznie. Wylicz wysokość Twojego podatku kompleksowo, przygotuj Twoją korektę PIT.
Odliczenia darowzin wylicz w Programie e-pity - zmieniając rok podatkowy na 2017 >>

 Aktualny poradnik o odliczeniu darowizn znajdziesz tu >

1% na OPP

Odrębnie od powyższych odliczeń można przekazać 1% zapłaconego w roku podatkowym podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, działającej w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Kwota 1% nie wpływa na wcześniej wskazane darowizny. Są to dwie zupełnie niezależne instytucje. Na rzecz tej samej organizacji można przekazać darowiznę oraz 1% podatku. Można również przekazać wiele darowizn na rzecz wielu organizacji oraz skorzystać z przekazania 1% podatku.

1. Darowizny na cele pożytku publicznego

Odliczenie od dochodu stosuje się na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego, organizacjom w tej ustawie wskazanym lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele.

Dla kogo darowizna:

Darowizny dokonać można na rzecz organizacji pozarządowych, czyli: 

 • niebędących jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, 
 • niedziałających w celu osiągnięcia zysku 

- osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacjom i stowarzyszeniom. 

Działalność pożytku publicznego (na którą można przekazywać darowizny rozliczane w ramach ulgi) może być prowadzona także przez: 

 1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 
 2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 
 3. spółdzielnie socjalne; 
 4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.),

- które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników - nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

Nie mogą darowizny rozliczać podmioty, które przekazały ją na rzecz:

 • partii politycznych; 
 • związków zawodowych i organizacji pracodawców; 
 • samorządów zawodowych; 
 • fundacji utworzonych przez partie polityczne.
 • osób fizycznych,
 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.

Cele dokonywanych darowizn:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalności charytatywnej; 
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 
 • ochrony i promocji zdrowia; 
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
 • wypoczynku dzieci i młodzieży; 
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
 • turystyki i krajoznawstwa; 
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego; 
 • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 
 • ratownictwa i ochrony ludności; 
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 
 • promocji i organizacji wolontariatu; 
 • pomocy Polonii i Polakom za granicą; 
 • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakresie określonym w punktach powyższych.

Niezbędne formalności, dokumenty

Niezbędne są następujące dokumenty (niezbędne jest ich posiadanie, w razie kontroli):

 • dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (w dowodzie wpłaty warto wskazać cel dokonywanej darowizny pokrywający się z jednym z powyżej wymienionych),
 • dokument, z którego wynika wartość tej darowizny, posiadający dane obdarowanego oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu - w przypadku darowizny innej niż pieniężna (np. pisemna umowa darowizny),
 • umowa pisemna darowizny dla celów dowodowych (oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego, jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione, a zatem element ten nie jest konieczny, niemniej w praktyce wielokrotnie wymagany),
 • wykazanie w zeznaniu rocznym kwoty przekazanej darowizny, kwoty dokonanego odliczenia oraz danych pozwalających na identyfikację obdarowanego.

W przypadku organizacji zagranicznej dodatkowo (oprócz dokumentów wskazanych powyżej) niezbędne jest:

 • udokumentowanie przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, iż na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji wskazanej powyżej i realizuje wskazane powyżej cele,
 • istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.

UWAGA:

Jeśli darowizny dokonują małżonkowie, a nie okazali oni organom podatkowym aktu darowizny zawartej przez oboje, a dowodem dokonania darowizny był przelew bankowy z rachunku jednego z małżonków, to prawo do odliczenia darowizny nabywa tylko ten małżonek, z którego rachunku dokonano przelewu (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lutego 2006 r., sygn. akt II FSK 324/05).

Limit odliczenia

Łączna kwota odliczeń z każdego z powyższego tytułu, jak również łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego lub na cele krwiodawstwa (darowizny honorowych dawców krwi) nie może przekroczyć w roku podatkowym 6% dochodu. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów – tak więc jest to wartość brutto, z VAT.

Zwrot dokonanej darowizny

W przypadku zwrotu dokonanej darowizny fakt ten należy wykazać w zeznaniu rocznym. Obdarowany – organizacja - jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu. W takim przypadku konieczna jest korekta dokonanego odliczenia.

2. Darowizny na cele kultu religijnego

W zakresie tego zwolnienia nie wskazano ograniczenia podmiotów, na których rzecz można darowiznę przekazywać. Tym samym jedynym ograniczeniem jest, by darowizna nie została przekazana na rzecz:

• osób fizycznych,
• osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Cele dokonywanych  darowizn:

Wskazanie celu kultu religijnego może być ogólne (wpisanie „darowizna na cele kultu religijnego”) lub szczegółowe („darowizna na odnowienie ołtarza”). W drugim przypadku istnieje jednak podstawa do kwestionowania danego celu. Urzędnik może bowiem stwierdzić, że dany cel nie jest celem kultu religijnego i wyłączyć prawo odliczenia do darowizny.

Darowizny na cele kultu religijnego nie są równoważne z darowiznami na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła katolickiego. To dwie różne instytucje, dwie różne darowizny.

Niezbędne formalności, dokumenty

 • dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (w dowodzie wpłaty warto wskazać cel dokonywanej darowizny pokrywający się z jednym z powyżej wymienionych),
 • dokument, z którego wynika wartość tej darowizny, dane obdarowanego oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny - w przypadku darowizny innej niż pieniężna (np. pisemna umowa darowizny),
 • umowa pisemna darowizny, dla celów dowodowych (oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego, jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione, a zatem element ten nie jest konieczny, niemniej w praktyce wielokrotnie wymagany),
 • wykazanie w zeznaniu rocznym kwoty przekazanej darowizny, kwoty dokonanego odliczenia oraz danych pozwalających na identyfikację obdarowanego.

UWAGA:

Jeśli darowizny dokonują małżonkowie, a nie okazali oni organom podatkowym aktu darowizny zawartej przez oboje, a dowodem dokonania darowizny był przelew bankowy z rachunku jednego z małżonków, to prawo do odliczenia darowizny nabywa tylko ten małżonek, z którego rachunku dokonano przelewu (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lutego 2006 r., sygn. akt II FSK 324/05).

Limit

Łączna kwota odliczeń z każdego z powyższego tytułu, jak również łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego lub na cele krwiodawstwa (darowizny honorowych dawców krwi) nie może przekroczyć w roku podatkowym 6% dochodu. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów – tak więc jest to wartość brutto, z VAT.

3. Darowizny na cele krwiodawstwa

Ulga przysługuje w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników.

Najmniejszy problem posiadają darczyńcy krwi - dla nich 1 litr krwi da w 2017 r. 130 zł odliczenia. WQ stosunku do składników rekompensata przysługuje w kwocie:

  1. za 1 mililitr krwi pobranej do celów diagnostycznych od dawców krwinek wzorcowych - 1 zł;
  2. który został poddany zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom poprzedzającym pobranie krwi lub jej składników w celu uzyskania surowic diagnostycznych lub osocza w wysokości:
   • za 1 litr krwi z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia - 200 zł,
   • za 1 litr osocza pobranego od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom - 350 zł,
   • za zabieg uodpornienia dawcy:
    • pierwszy - 50 zł,
    • każdy kolejny - 25 zł,
   • za 1 mililitr krwi pobranej do uodpornienia - 1 zł,
   • za składniki krwi pobierane metodą aferezy - 130 zł (za cały zabieg).

Rekompensata, stanowiąca kwotę odliczenia podatkowego w 2017 r. waha się zatem w zależności od rodzaju donacji. Gdy np. dojdzie do donacji osocza, rekompensata wynosi bowiem 350 zł za litr, a jeden 3 litry = 1 litrowi krwi. Przykładowo zatem, jeśli w 2016 r. krwiodawca oddał 3 litry osocza, to odliczyć mógł 3x130 zł = 390 zł (trzy razy kwotę ekwiwalentu), za rok 2017 odliczenia dokona on według wzoru 350 złx 3 l /3 = 350 zł Ulga będzie niższa o 40 zł, ponieważ przeliczenia dokonać trzeba będzie w stosunku do ilości oddanego składnika krwi, a nie w odniesieniu do samej krwi. 

Niezbędne formalności, dokumenty

 • potwierdzenie z jednostki krwiodawstwa o ilości honorowo oddanej krwi,
 • wykazanie w zeznaniu rocznym kwoty przekazanej darowizny, kwoty dokonanego odliczenia oraz danych pozwalających na identyfikację obdarowanego.

Limit

Łączna kwota odliczeń z każdego z powyższego tytułu nie może przekroczyć w roku podatkowym 6% dochodu. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów – tak więc jest to wartość brutto, z VAT.

4. Darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze Kościołów i innych związków wyznaniowych

Odliczenie realizowane jest na podstawie ustawy innej niż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, do której w ustawie podatkowej występuje tylko odesłanie. Podstawą korzystania z ulgi jest art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1989, nr 29, poz 154). Odpowiednio odliczenie możliwe jest w przypadku darowizn na cele charytatywno - opiekuńcze:

 • Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,
 • Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,
 • Kościoła Ewangelicko-Reformowanego,
 • Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego,
 • Kościoła Chrześcijan Baptystów,
 • Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego,
 • Kościoła Polskokatolickiego,
 • Kościoła Katolickiego Mariawitów,
 • Kościoła Starokatolickiego Mariawitów,
 • Kościoła Zielonoświątkowego.

Podmioty obdarowane - dla kogo darowizna

Nie ma wskazanych podmiotów, które realizować mają cele charytatywno – opiekuńcze (są to jednak podmioty prawne Kościoła Katolickiego lub innych związków wyznaniowych posiadających takie uprawnienia). Mogą to być zatem zarówno kościelne osoby prawne, jak i kościelne jednostki organizacyjne – wyodrębnione i realizujące własne zadania. Darowizna może być przekazana na ich rzecz pod warunkiem, że są one na wniosek kościelnej osoby prawnej uznane przez właściwą izbę skarbową za odrębne podmioty podatkowe i pozostają organizacyjnie wyodrębnione.

 Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki,
 • prowadzenie szpitali i innych zakładów leczniczych oraz aptek,
 • organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa,
 • organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolności,
 • prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk,
 • udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie,
 • krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających,
 • przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i osobom znajdującym się w szczególnej potrzebie.

W szczególności podmiotami nieposiadającymi statusu kościelnych osób prawnych, na które darowizna można przekazywać darowiznę są:

 • kościelne wydawnictwa,
 • zakłady wytwórcze, usługowe i handlowe,
 • zakłady charytatywno-opiekuńcze,
 • szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze,

- nie posiadające osobowości prawnej, działające w ramach kościelnych osób prawnych, które je powołały.

Cele dokonywanych darowizn

Wskazanie celu charytatywno - opiekuńczego może być ogólne (wpisanie „darowizna na cele charytatywno - opiekuńcze”) lub szczegółowe („darowizna na działalność hospicjum”). W drugim przypadku istnieje jednak podstawa do kwestionowania danego celu. Urzędnik może bowiem stwierdzić, że dany cel nie jest celem charytatywno - opiekuńczym i wyłączyć prawo do odliczenia darowizny od dochodu. Ryzyko jest tym wyższe, jeżeli działalnością charytatywną zajmują się podmioty nie będące wyłącznie powołane w tym celu (np. darowizna na rzecz wydawnictwa katolickiego, które przeznaczy je na cele charytatywne).

Niezbędne formalności, dokumenty

 • dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej jednostki (w dowodzie wpłaty warto wskazać cel dokonywanej darowizny),
 • dokument, z którego wynika wartość tej darowizny - w przypadku darowizny innej niż pieniężna (np. pisemna umowa darowizny),
 • oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny (niezbędnego w chwili składania rocznego zeznania podatkowego) - w formie pokwitowania odbioru darowizny
 • umowa pisemna darowizny, dla celów dowodowych (oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego, jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione, a zatem element ten nie jest konieczny, niemniej w praktyce wielokrotnie wymagany),
 • wykazanie w zeznaniu rocznym kwoty przekazanej darowizny, kwoty dokonanego odliczenia oraz danych pozwalających na identyfikację obdarowanego.
  Oprócz powyższych tradycyjnych dokumentów niezbędnym jest, by kościelna osoba prawna przedstawiła darczyńcy - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na działalność charytatywno - opiekuńczą.

A zatem:

 • darowizna może być przeznaczona na wskazane cele w okresie do 2 lat
 • nie ma obowiązku, by już w roku, za który jest rozliczana – była spożytkowana na cele dobroczynności
 • sprawozdanie nie musi być sporządzane od razu, nie musi być również przez podatnika dołączane do rocznego zeznania podatkowego
 • organy podatkowe są upoważnione do kontroli, czy sprawozdanie istnieje, czy ma odpowiednią formę, a także czy darowizna faktycznie została przeznaczona na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła; informacje wynikające ze sprawozdania „winny być na tyle dokładne, konkretne i sprawdzalne, aby na ich podstawie można było zweryfikować, ustalić i ocenić, że w rzeczywistości sprawozdaje on przeznaczenie darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą zgodnie z przepisami prawa".

Uwaga:

Stanowisko to odpowiada linii orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrażonej m. in. w wyrokach z dnia: 23 marca 2006 r., sygn. akt II FSK 1405/05 oraz 9 stycznia 2007 r., sygn. akt II FSK 34/06, NSA Sygnatura II FSK 559/06.

Jeśli darowizny dokonują małżonkowie, a nie okazali oni organom podatkowym aktu darowizny zawartej przez oboje, a dowodem dokonania darowizny był przelew bankowy z rachunku jednego z małżonków, to prawo do odliczenia darowizny nabywa tylko ten małżonek, z którego rachunku dokonano przelewu (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lutego 2006 r., sygn. akt II FSK 324/05).

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy