PIT 2020 - Zmiany w podatku PIT w rozliczeniach za 2019 r.

PIT 2020 - jakie miany w podatku dochodowym od osób fizycznych będą w PIT za 2019 r.
- obejmą głównie przedsiębiorców. Nie zabraknie jednak również zmian dla innych osób np. w zakresie rozliczania straty podatkowej czy też zgłoszeń najmu.

Strata odliczana jednorazowo a nie przez 5 lat

W rozliczeniach PIT 2020 w PITach za 2019 rok planuje się, by usunąć obecne zasady rozliczania straty podatkowej – w miejsce dotychczasowego ujmowania jej w stopniu nie wyższym niż 50% rocznie w okresie maksymalnym 5 lat planuje się wprowadzenie jednorazowy odpis straty podatkowej, czyli w 100% jej wartości.

PIT 2020 - osoba współpracująca to koszt firmy

Obecnie do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczać wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.

W roku 2019 możliwym będzie zaliczanie do kosztów podatkowych wynagrodzenia za pracę współpracującego małżonka oraz małoletnich dzieci podatnika.

Twój e-PIT 2019 (2020)

Według zapowiedzi Ministra Finansów możliwym będzie korzystanie z nowej funkcjonalności w rozliczeniach deklaracji za 2019 r. w usłudze "Twój e-PIT" także deklaracje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej PIT-36 i PIT-36L. Będzie ona przygotowywana - łącznie z częścią ulg podatkowych - przez Ministerstwo Finansów i udostępniana dla podatnika, który zaakceptuje ją lub odrzuci. 

 Więcej o nowej usłudze Twój e-PIT 2019 (2020) >

Usunięcie zgłoszenia ryczałtu od najmu

Obecnie obowiązkowe jest zgłaszanie rozliczenia ryczałtową stawką 8,5% od uzyskanego przychodu do urzędu skarbowego do 20 stycznia roku, w którym zastosowanie znajdzie takie opodatkowanie. W przypadku rozpoczynania rozliczeń najmu, zgłoszenia dokonać należy nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu.

W 2019 r. planowane jest usunięcie tej zasady. Dzięki temu o wyborze opodatkowania według skali podatkowej lub ryczałtem – decydować będzie osoba, która rozlicza przychody z najmu, dzierżawy i umów podobnych.

Innovation box dla usług w sektorze badań i rozwoju

Rozszerzenie ulgi B+R polegać ma na preferencyjnym opodatkowaniu - obniżoną stawką podatkową kwalifikowanego dochodu, wyodrębnionego z całości dochodu podatnika. Taki dochód pochodzić ma ze składników własności intelektualnej chronionych przez m.in. patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy prawo autorskie pod warunkiem jednak, że podmiot sam przyczynił się do wytworzenia takich praw.

Wydatki na auta i kilometrówkę w kosztach podatkowych PIT za 2019 (2020)

Istotną modyfikacją w podatku dochodowym PIT za 2019 (2020) ma stać się ograniczenie rozliczeń w kosztach podatkowych wydatków na używanie samochodów, prowadzone na podstawie ewidencji faktycznie przejechanych kilometrów. Usunięcie kilometrówki iść ma w parze z ograniczeniem możliwości rozliczania w kosztach podatkowych kosztów bieżących wykorzystywania samochodów stanowiących środki trwałe w firmie.

Dodatkowo od 22 lutego 2018 r. istnieje ograniczenie w rozliczeniach w kosztach rat amortyzacyjnych od samochodów osobowych w części przewyższającej równowartość:

a) 30 000 euro - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym,
b) 20 000 euro - w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

W roku 2019 r. limit ten ma zostać podwyższony do 150.000 zł.

Wydatki na auto wykorzystywane prywatnie 50% kosztem podatkowym

Wydatki na paliwo, naprawy czy części zamienne nie będą już mogły być zaliczane do kosztów firmy w całości – a jedynie w 50%. W odniesieniu do samochodów wykorzystywanych do celów mieszanych resort planuje ograniczyć do 50 proc. także limit odpisów amortyzacyjnych, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Opłaty leasingowe dla aut – ograniczenia w rozliczaniu kosztów podatkowych

Obecnie leasingobiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie opłaty ustalone w umowie leasingu, a także koszty bieżącego użytkowania takiego pojazdu - wydatki na paliwo, naprawy, ubezpieczenie itp.
W 2019 r. planowane jest ograniczenie rozliczeń wydatków na pojazdy w leasingu na tym samym poziomie, jaki obecnie stosuje się przy pojazdach stanowiących środek trwały, tzn. 20 tys. euro (lub po zmianie w tym zakresie 150.000 zł).

Hipotetyczny, nieponiesiony koszt w firmie, który będzie można rozliczać w wydatkach przedsiębirostwa

Przychody będzie można obniżać o hipotetyczny (faktycznie nieponiesiony) koszt odsetkowy. Łączna kwota kosztów z tego tytułu będzie jednak limitowana.

Wyższy limit małego podatnika PIT za 2019 (2020)

Podwyższony ma zostać próg „małego podatnika" w PIT do 2 mln euro rocznej wartości sprzedaży towarów, usług i operacji finansowych. Dzięki temu większa liczba podatników skorzysta z jednorazowej amortyzacji, czy też uproszczeń przy opłacaniu kwartalnie zaliczek na podatek.

Podatek solidarnościowy

Istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia przesuniętej z roku poprzedniego, jednolitej daniny podatkowej, obejmującej całość należności na rzecz Skarbu Państwa. Danina objęłaby jedną kwotą nie tylko świadczenia z tytułu podatku dochodowego, ale również składki ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, ale również składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiana w tym zakresie wejść może w życie na przełomie 2019 r. i 2020 r.

 Czytaj także poradnik jak rozliczyć PITy 2019 - PIT za 2018 >

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.