Dziękujemy za Twoje wsparcie

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Działalność statutowa DIMK

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej kontynuuje ponad czterdziestoletnią tradycję kształcenia muzyków na Opolszczyźnie. Celem DIMK jest prowadzenie działalności pożytku publicznego, edukacyjnej, duszpasterskiej, organizacyjnej, koncertowej i promocyjnej w obszarze wyższej kultury muzycznej. Rozwijamy pasje dzieci, młodzieży i dorosłych na siedmiu kierunkach, licznych kursach i warsztatach oraz w chórach. Organizujemy koncerty, śpiewniki i konkursy upowszechniające tradycje narodowe i regionalne. Wydajemy książki i płyty, aby promować polską i śląską kulturę muzyczną w kraju i za granicą.

Nasza strona www: www.dimk.diecezja.opole.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

c) wspieranie działalności artystycznej w zakresie uprawiania muzyki chóralnej przez Chóry działające przy i na rzecz DIMK,
d) popularyzowanie muzyki chóralnej w społeczeństwie, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
e) promowanie młodych talentów muzycznych,
f) utrwalanie dorobku repertuarowego w zakresie muzyki chóralnej i organowej,
g) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
h) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej kulturowej,
i) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
j) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
k) działalność w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
l) działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
m) promowanie stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i zawodowe z zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka,
n) promocja i organizacja wolontariatu,
o) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, dobroczynność, ochrona zdrowia i życia, pomoc społeczna oraz rehabilitacja,
p) pielęgnowanie tradycji i pomnażanie dorobku religijnej kultury muzycznej w Diecezji Opolskiej i innych Diecezjach,
q) weryfikacja wykształcenia muzyczno-liturgicznego kandydatów do podjęcia obowiązków muzyka kościelnego w parafiach Diecezji Opolskiej i parafiach innych Diecezji,
r) opieka nad organami piszczałkowymi w parafiach Diecezji Opolskiej i parafiach innych Diecezji,
s) przygotowanie od strony organoznawczej i organizacyjnej remontów organów piszczałkowych w Diecezji Opolskiej,
t) działalność duszpasterska na rzecz muzyków kościelnych Diecezji Opolskiej,
u) działalność szkoleniowa dla muzyków kościelnych Diecezji Opolskiej i innych Diecezji,
v) wszechstronna formacja zespołów śpiewaczych Diecezji Opolskiej,
w) popularyzowanie szeroko pojętej muzyki kościelnej,
x) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych i regionalnych w zakresie kultury muzycznej,
x) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w zakresie kultury muzycznej,
z) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w obszarze kultury muzycznej,
aa) animowanie kultury i sztuki muzycznej oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa regionalnego oraz narodowego,
bb) promowanie polskiej i śląskiej kultury muzycznej w Polsce i za granicą,
cc) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
dd) działalność artystyczna w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, ee) artystyczna i literacka działalność twórcza,
ff) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
gg) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
hh) działalność obiektów kulturalnych.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.