Kilka słów o naszej organizacji:

A. AKTYWIZACJA DZIECI I MŁODZIEZY POPRZEZ REALIZACJE PROJEKTU FABRYKA AKTYWNOSCI MŁODYCH; B. PROPAGOWANIE IDEI I WIEDZY NA TEMAT WOLONTARIATU, WSPIERANIE I REALIZACJA INNYCH PROJEKTÓW OPARTYCH NA ANGAZOWANIU WOLONTARIUSZY, W TYM OSÓB STARSZYCH; C. PROMOCJA KULTURY WOLONTARIATU NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA ODPOWIEDZIALNYCH I AKTYWNYCH POSTAW OBYWATELSKICH; D. INICJOWANIE I WSPIERANIE WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI, INSTYTUCJI I SRODOWISK W CELU AKTYWIZACJI LOKALNYCH SPOŁECZNOSCI ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS RÓZNYCH GRUP SPOŁECZNYCH; E. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA; F. DZIAŁALNOSC CHARYTATYWNA; G. DZIAŁALNOSC NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; H. NAUKA, EDUKACJA, OSWIATA I WYCHOWANIE; I. ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEZY Z DOMÓW DOTKNIETYCH WSZELAKA PATOLOGIA; FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE W SFERZE NAUKI, EDUKACJI, OSWIATY I WYCHOWANIA, KULTURY, DZIAŁALNOSCI CHARYTATYWNEJ, OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ, WSPIERANIA ORGANIZACJI WOLONTARIATU, NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA I UMACNIANIA WOLNOSCI, DEMOKRACJI I SWOBÓD OBYWATELSKICH POPRZEZ BEZPOSREDNIA REALIZACJE PRZEDSIEWZIEC ORAZ UDZIELANIE POMOCY FINANSOWEJ W POSTACI DOTACJI I POMOCY RZECZOWEJ, TECHNICZNEJ, INFORMACYJNEJ, ORGANIZACYJNEJ ORAZ MERYTORYCZNEJ ORGANIZACJOM I INSTYTUCJOM NIEDZIAŁAJACYM W CELU OSIAGNIECIA ZYSKU, NA PROWADZENIE DZIAŁAN O CELACH ZGODNYCH Z CELAMI FUNDACJI.

Dane naszego OPP: