Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Instytutu jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej o charakterze publicznym obejmującej aktywności w zakresie: a) działalności społecznej, naukowej i edukacyjnej prowadzonej na rzecz rozwoju polskiej myśli prawnej, nauki prawa, dobrego prawodawstwa oraz świadomości prawnej społeczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej; b) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; c) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; d) wysiłków na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, wolności i praw obywatelskich, w tym wolności słowa, wolności badań naukowych, w zgodzie z najwyższymi standardami etycznym; e) pomocy eksperckiej dla krajów przechodzących transformację ustrojową i gospodarczą; f) działalności integracyjnej przede wszystkim w ramach środowisk prawników i ekonomistów; g) działalności zmierzającej do upamiętnienia osoby i dzieła Patrona Instytutu, Prof. Maurycego Allerhanda, jak również tradycji i dziedzictwa polskiej myśli prawniczej; h) stwarzania warunków rozwoju naukowego i osobowościowego pokoleń wybierających jako swoją drogę zawodową pracę na obszarze nauk prawnych; i) współpracy naukowej z jednostkami zagranicznymi o podobnym profilu i misji.

Dane naszego OPP: