Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Ochrona i promocja zdrowia. 2 . Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 3 . Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 4 . Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. 5 . Działalność charytatywna. 6 . Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dane naszego OPP: