Kilka słów o naszej organizacji:

3 . Celem Stowarzyszenia jest organizowanie i prowadzenie różnych form psychoedukacji, poradnictwa i terapii w celu rozwijania zdrowego stylu życia, funkcjonowania na miarę potencjałów rozwojowych zarówno w sferze osobistej, jak i społecznej. 4 . Działania na rzecz pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i osobom niepełnosprawnym, wymagającym wsparcia z rodzin najuboższych i patologicznych, ich rodzicom, opiekunom, instytucjom, specjalistom oraz wszystkim osobom potrzebującym. 5 . Zapobieganie trudnościom edukacyjnym. 6 . Pobudzanie świadomości w zakresie podejmowania decyzji ważnych na kolejnych etapach rozwoju osobistego. 7 . Podejmowanie form pracy służących aktywizacji i wspieraniu działań różnych środowisk na rzecz osób wymagających pomocy z uwagi na stwierdzone dysfunkcje. 8 . Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych. 9 . Prowadzenie działalności popularyzatorskiej, upowszechniającej wiedzę na temat prawidłowości rozwojowych, metod wspierania na drodze osobistego rozwoju oraz współuczestnictwo w szkoleniach prowadzonych przez inne podmioty.

Dane naszego OPP: