Dziękujemy za Twoje wsparcie

Nie ważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami statutowymi Fundacji są: 1 . Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 2 . Działania na rzecz osób chorych przebywających w hospicjach i zakładach opiekuńczo- leczniczych. 3 . Działania na rzecz osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności pomoc: 1 \) osobom bezdomnym, 2 ) młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i resocjalizacyjnych, 3 ) młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne. 4 . Działalność charytatywna. 5 . Pomoc społeczna, a w szczególności pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i ich rodzin. 6 . Działalność wspomagająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie. 7 . Ochrona i promocja zdrowia. 8 . Promocja i organizacja wolontariatu. 9 . Działania na rzecz dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.