Kilka słów o naszej organizacji:

- ochrona dziko żyjących gatunków i ich siedlisk, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków, - ochrona miejsc cennych i ważnych przyrodniczo, w tym pochodzenia antropogenicznego, - odtwarzanie siedlisk, populacji dziko żyjących gatunków i szeroko rozumianych zasobów przyrody, - badanie, monitorowanie i dokumentowanie stanu przyrody i środowiska naturalnego, - działalność edukacyjna i kształtowanie postaw na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego, - angażowanie społeczeństwa oraz integrowanie potencjału różnych organizacji wokół działań na rzecz ochrony przyrody, • wspieranie rozwoju terenów wiejskich lub innych antropogenicznych w zgodzie z zasadami zrównoważonego użytkowania zasobów środowiska naturalnego oraz w poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,

Dane naszego OPP: