Kilka słów o naszej organizacji:

- Krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dorosłych, dzieci i młodzieży - Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. - Nauka, edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży przez kształtowanie postaw społecznych, upowszechnianie wiedzy o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju Polski, szerzenie kultury turystyki. - Ekologia i ochrona środowiska naturalnego fauny i flory regionu, ochrona dziedzictwa przyrodniczego, troska o racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody. - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Dane naszego OPP: