Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Klub prowadzi działalność społecznie pożyteczną i działania w zakresie: 1 . wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 2 . wypoczynku dzieci i młodzieży; 3 . turystyki i krajoznawstwa; 4 . przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologią społecznym; 5 . działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 6 . ochrony i promocji zdrowia; 7 . działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 8 . dążenia do osiągania w wybranych dyscyplinach sportu najwyższego poziomu, 9 . godnego reprezentowania środowiska, regionu i miasta Szklarska Poręba, 10 . organizowania działalności sportowej i rekreacyjnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, wszystkich typów szkół, 11 . prowadzenia swojej działalności w systemie edukacji narodowej, współdziałania ze szkołami w realizacji celów wychowawczych i zadań sportowych, 12 . propagowania zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów, poprzez realizację zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień oraz elementami przeciwdziałania przemocy, 13 . współtworzenia warunków rozwoju inicjatyw społecznych i integracji środowisk, 14 . propagowania i pielęgnacji tradycji regionalnych, kulturalnych, sportowych poprzez organizację lub współorganizację festynów, spotkań tematycznych i konkursów, zawodów i innych uroczystości okolicznościowych; 15 . realizacji zainteresowań mieszkańców Szklarskiej Poręby, przy których jednym z zadań będzie propagowanie zdrowego 0374 bez nałogów i przemocy, stylu życia, a także krzewienie wiedzy na temat przeciwdziałania uzależnieniom oraz skutkom uzależnienia. 16 . realizacji zadań i wspólnych przedsięwzięć (projektów) we współpracy trans granicznej; 17 . działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 18 . organizowania działalności sportowej, rekreacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży, rodzin i osób starszych.

Dane naszego OPP: