Kilka słów o naszej organizacji:

Działania promocyjne i informacyjne w zakresie profilaktyki raka piersi. Opracowanie jednolitych wytycznych do działań o istotnym znaczeniu dla Ruchu EUROPA DONNA. Koordynacja pracy merytorycznej członków Polskiego Forum. Gromadzenie i wymiana informacji o najnowszych metodach profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji raka piersi. Prowadzenie działalności szkoleniowej. Występowanie do organów władzy i administracji z postulatami wprowadzenia rozwiązań zapewniających poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego kobiet.Współpraca z mediami. Reprezentacja na forum organizacji krajowych i międzynarodowych.Uświad amianie kobiet o zagrożeniach rakiem i zachęcanie do regularnej kontroli mammograficznej.Domaga nie się zapewnienia każdej pacjentce optymalnego dla niej sposobu leczenia.

Dane naszego OPP: