Dziękujemy za Twoje wsparcie

Nie ważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . prowadzenie działalności wychowawczej, 2 . praca z dorosłymi i pomoc rodzinom w wychowywaniu dzieci i młodzieży zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, 3 . krzewienie etyki chrześcijańskiej, 4 . promowanie wartości rodzinnych, 5 . podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 6 . upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, oraz swobód obywatelskich, a także podejmowanie działań wspomagających rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, 7 . działalność charytatywna i opiekuńczo-charytatywna, 8 . pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działanie na rzecz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 9 . rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami Polski oraz innych krajów, 10 . podejmowanie działań i promocja rozwiązań zwiększających poziom porządku i bezpieczeństwa publicznego, kształtowanie właściwych postaw społecznych i wcielanie antyuzależnieniowego modelu życia, 11 . działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 12 . promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 13 . działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości, w szczególności wśród młodzieży, 14 . tworzenie i wspieranie rozwoju powiązań oświatowo-kulturalnych i naukowych ze światem, w szczególności wymiany informacji, 15 . działalność na rzecz ekologii i ochrony środowiska, 16 . promowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w społeczeństwie obywatelskim, 17 . ochrona i promocja zdrowia, 18 . działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, 19 . działalność edukacyjna i oświatowa, 20 . promocja i organizacja wolontariatu, 21 . promowanie międzywyznaniowej współpracy pomiędzy różnymi środowiskami chrześcijańskimi.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.