Pan Karol Kowalski grał w 2011 na giełdzie papierów wartościowych. Na koniec roku otrzymał PIT-8C, z którego wynika, że uzyskał w tym roku dochód 70 tys. zł, przy czym z tytułu sprzedanych w tym roku akcji przychód wyniósł 100 tys., a ich wcześniejszy zakup kosztował go 30 tys. zł. Pan Karol pozostanie w tym roku opodatkowany podatkiem 19% od uzyskanego dochodu.

Otwórz plik PDF z wypełnioną deklaracją PIT-38

Poza powyższymi dochodami Pan Karol zainwestował część swoich oszczędności w belgijski fundusz oszczędnościowy i w tym roku zapłacił z tego tytułu 10 000 zł podatku za granicą. Kwotę tę odliczy od podatku z tytułu zbycia akcji w Rzeczypospolitej Polskiej.

Niezależnie od tego sprzedał mieszkanie nabyte wcześniej w 2007 r. Pan Jan uznał, że skoro nie był w tym mieszkaniu zameldowany na pobyt stały, to nie ma prawa korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z tego tytułu rozliczył zatem dochód i obliczył, że będzie opodatkowany 19% podatkiem, który wyniesie 40000 zł (opodatkowaniu podlega dochód, który jest różnicą między przychodem a kosztami. Za przychód uważa się cenę zbycia po obniżeniu jej o koszty samego zbycia, natomiast kosztami są koszty nabycia nieruchomości oraz poczynione na dana nieruchomość nakłady). W tym roku Pan Karol rozliczy się na deklaracji PIT-38.

Zobacz jak wygląda wypełniona deklaracja Pana Karola.