Jan Kowalski rozlicza się z przychodów uzyskiwanych z trzech źródeł. Łącznie kwota przychodu to 40.624 zł. W 2011 r. uzyskiwał przychody z umowy zlecenie oraz dwóch umów o pracę realizowanych w tej samej miejscowości.
Z tytułu umowy zlecenie Pan Jan wykaże koszty w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.
Z racji tego, że podatnik z tego tytułu nie opłaca składek ZUS (posiada umowę o pracę) – 20% koszty potrąci od pełnej wartości przychodu

10 000 * 20% = 2000 zł

Pan Jan nie opłaca składek ZUS z tytułu umowy zlecenie, ponieważ z umów o pracę podstawa składek przekracza wartość minimalnego wynagrodzenia. Opłaca natomiast składkę na ubezpieczenie zdrowotne (odliczeniu podlega 7,75% podstawy opodatkowania – przy czym podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, potrąconych przez płatników ze środków ubezpieczonego). W tym przypadku również będzie ona zatem potrącana od pełnej podstawy - przychodu.

10000 * 7,75% = 775 zł.

Z tytułu stosunku pracy Pan Jan Ma prawo miesięcznie do kosztów ryczałtowych 111 zł 25 gr. Niemniej górna granica roczna kosztów – ustalona ryczałtowo wyniesie 2002,05 zł.

Otwórz plik PDF z wypełnioną deklaracją PIT-37 i PIT/O Pana Jana

Niemniej istotne jest, że Pan Jan rozlicza dwa stosunki pracy. Z pierwszego opłaca w trakcie roku składki ZUS i zdrowotne, oraz ujmuje w zaliczkach kwotę wolną od podatku, gdyż złożył oświadczenie, że zakład jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia (podatek liczy jako kwota 18% - 556,02 zł). Z drugiego natomiast opłaca wyłącznie ubezpieczenie zdrowotne oraz nie ujmuje wśród zaliczek kwoty wolnej od podatku.

W trakcie roku z obu stosunków pracy rozlicza pełne koszty uzyskania przychodów, po 1335 zł. Ograniczenie kosztów nastąpi dopiero w zeznaniu rocznym.

Pan Jan otrzymał zatem trzy informacje PIT-11.

W danym roku Pan Jan korzystał z sieci Internet, z tytułu czego posiada faktury oraz bankowe potwierdzenia zapłaty. Koszt użytkowania sieci wynosił 600 zł, którą to kwotę odliczy od dochodu. A zatem przysługuje mu pełne prawo odliczenia z tego tytułu. W danym roku podatnik kontynuował wykorzystywanie ulgi odsetkowej związanej z kredytem na zakup mieszkania. Zapłacone odsetki wynosiły 4000 zł, w deklaracji wykazuje je i odlicza od dochodu.

Podatnik jest samotny, nie posiada dzieci. Dodajmy, że zamieszkuje on w Polsce, przychody uzyskiwał wyłącznie w Polsce.

Zobacz jak wygląda wypełniona deklaracja Pana Jana.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję