Nie, deklarację złoży Pan tylko w przypadku nieruchomości nabytych po 31 grudnia 2014 r. W Pana przypadku nie zapłaci Pan podatku. Podatek płaci Pan jedynie przy sprzedaży przez 5 lat, licząc od daty nabycia lub wybudowania nieruchomości.

Nie, należy uznać, że w tym zakresie prowadzi Pan działalność gospodarczą. Uzyskane przychody należy zadeklarować w PIT 36 (zakładam, że nie zadeklarował Pan wcześniej założenia działalności gospodarczej, a zatem nie złoży Pan deklaracji PIT 36L i PIT 28).

W tym przypadku właściwą będzie deklaracja PIT 39. Podatek wyniesie 19% podstawy opodatkowania.

Podstawę opodatkowania stanowi przychód (zgodnie z wartością określoną w umowie) po odjęciu od niego kosztów sprzedaży (np. koszty ogłoszeń, opłat sądowych, notarialnych ponoszonych przez sprzedającego w związku z umową sprzedaży).

Koszty uzyskania przychodów stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych poczynione w czasie ich posiadania. W przypadku nieruchomości nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób za koszty uzyskania przychodu uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Tak, o ile tylko wystąpił przychód z zamiany, to deklaruje go Pan na PIT-39. Przychód uwzględnia się u każdej ze stron umowy odrębnie. Przychodem u każdej ze stron umowy przenoszącej własność jest wartość nieruchomości, rzeczy lub prawa zbywanego w drodze zamiany.

2021-04-13

Odliczenie proporcjonalne zamiast zwolnienia podatkowego

Nowe kraje, z których zarobki będą rozliczane w PIT w 2021 r. w sposób mniej korzystny niż do tej pory.

2021-03-30

IFT-2R w 2021 roku a przedsiębiorcy z PIT-36, PIT36L i PIT-28

Kto i w jakim terminie powinien złożyć informację IFT-2R? Reklamy google, FB, Instagram, licencje do programów komputerowych, usługi chmury a IFT-2R.

2021-03-29

Ryczałtowe koszty podwyższone a praca zdalna w okresie pandemii

Czy ryczałtowe koszty podwyższone można deklarować, kiedy pracownicy pracują zdalnie? Sprawdź jak się rozliczać w czasie pandemii COVID.