Nie, deklarację złoży Pan tylko w przypadku nieruchomości nabytych po 31 grudnia 2015 r. W Pana przypadku nie zapłaci Pan podatku. Podatek płaci Pan jedynie przy sprzedaży przez 5 lat, licząc od daty nabycia lub wybudowania nieruchomości.

Nie, należy uznać, że w tym zakresie prowadzi Pan działalność gospodarczą. Uzyskane przychody należy zadeklarować w PIT 36 (zakładam, że nie zadeklarował Pan wcześniej założenia działalności gospodarczej, a zatem nie złoży Pan deklaracji PIT 36L i PIT 28).

W tym przypadku właściwą będzie deklaracja PIT 39. Podatek wyniesie 19% podstawy opodatkowania.

Podstawę opodatkowania stanowi przychód (zgodnie z wartością określoną w umowie) po odjęciu od niego kosztów sprzedaży (np. koszty ogłoszeń, opłat sądowych, notarialnych ponoszonych przez sprzedającego w związku z umową sprzedaży).

Koszty uzyskania przychodów stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych poczynione w czasie ich posiadania. W przypadku nieruchomości nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób za koszty uzyskania przychodu uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Tak, o ile tylko wystąpił przychód z zamiany, to deklaruje go Pan na PIT-39. Przychód uwzględnia się u każdej ze stron umowy odrębnie. Przychodem u każdej ze stron umowy przenoszącej własność jest wartość nieruchomości, rzeczy lub prawa zbywanego w drodze zamiany.

2021-07-14

Środki pieniężne z internetowej zbiórki a PIT

Jak rozliczać podatek ze środków pozyskanych ze zbiórki pieniężnej? Tę kwestię rozstrzygnął ostatnio Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

2021-07-14

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia a PIT

Sąd Administracyjny w Szczecinie rozstrzygnął kontrowersyjną sprawę, dotyczącą podatku PIT przy sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia.

2021-07-13

Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności z wyższym podatkiem

Naczelny Sąd Administracyjny wydał ostatnio niekorzystne orzeczenie dla właścicieli nieruchomości, zbywających należące do nich dobra.