Tak, urzędy skarbowe uznają powszechnie, że kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji mogą być opłaty za założenie i obsługę rachunku maklerskiego, a także prowizje biura maklerskiego pobierane od transakcji kupna i sprzedaży akcji (Urząd Skarbowy w Olsztynie, 13 czerwca 2005 r., US.VI/I-415-58-I/05). Natomiast Urząd Skarbowy w Siedlcach (13 czerwca 2005 r., 1426/PD/415-26A/05/AA) stwierdził, że wydatki na zakup prasy i literatury fachowej o tematyce ściśle związanej z inwestowaniem na giełdzie będą stanowiły koszty ponoszone w celu uzyskania dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

W zakresie odsetek od kredytu bezpieczniejsze jest rozliczanie w kosztach wyłącznie kwoty proporcjonalnie, tj. od tej części udzielonego kredytu, który faktycznie został wykorzystany na zakup akcji (Izba Skarbowa w Poznaniu, 23 sierpnia 2006 r. BD-F/415-5/06/OD), a nie od kwoty udzielonego kredytu (przy redukcji sprzedaży kredyt tylko w części spożytkowany będzie na zakup akcji i wpływać będzie tylko w części na uzyskiwanie przychodów).

Sam przychód z funduszy inwestycyjnych rozliczany jest przez płatnika, pobiera on ryczałtowo podatek 19%. Przychodu nie wykazuje się z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego.

Dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz o inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

Dla większości przychodów z tytułu kapitałó pieniężnych właściwym będzie natomiast PIT 38.

2021-07-14

Środki pieniężne z internetowej zbiórki a PIT

Jak rozliczać podatek ze środków pozyskanych ze zbiórki pieniężnej? Tę kwestię rozstrzygnął ostatnio Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

2021-07-14

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia a PIT

Sąd Administracyjny w Szczecinie rozstrzygnął kontrowersyjną sprawę, dotyczącą podatku PIT przy sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia.

2021-07-13

Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności z wyższym podatkiem

Naczelny Sąd Administracyjny wydał ostatnio niekorzystne orzeczenie dla właścicieli nieruchomości, zbywających należące do nich dobra.