Jesteś OPP?

Wygeneruj bezpłatną wersję programu e‑pity on-line dedykowaną Twojej OPP i zyskaj więcej pomocy z darmowym pakietem promocyjnym e-pity.

Generuj

Generuj

 • stronę WWW Twojej OPP
 • bannery internetowe
 • ulotkę z KRS Twojej OPP
 • aktywne deklaracje PIT w PDF do edycji i wydruku

Dotrzyj do podatników z darmowym pakietem promocyjnym e-pity i opowiedz im, dlaczego warto wesprzeć 1% właśnie Twoją OPP!

Uruchom bieżący monitoring obecności Twojej organizacji na liście OPP uprawnionych do zbiórki 1%.

Skorzystaj z narzędzia do weryfikacji statusu VAT kontrahentów Twojej OPP.

1% LOKALNIE

Dobro procentuje, gdy przekazujesz 1% lokalnie. Sprawdź w bazie OPP, jakie organizacje działają na terenie Twojej gminy i podaruj im swój 1%!

1% lokalnie

Więcej

Wyniki wyszukiwania w bazie OPP

Liczba OPP spełniających wybrane kryterium: 15

Wybrane filtry:
Zmień kryteria wyszukiwania

FUNDACJA IMIENIA STANISŁAWA KARŁOWSKIEGO

obszar działalności: Ochrona środowiska i praw zwierząt, Wsparcie osób niepełnosprawnych, Pomoc dzieciom, Działalność prospołeczna
 • KRS: 0000051026
 • miasto: JUCHOWO

Imię i nazwisko

obszar: Ochrona środowiska i praw zwierząt, Wsparcie osób niepełnosprawnych, Pomoc dzieciom, Działalność prospołeczna

FUNDACJA "PEWNA POMOC"

obszar działalności: Edukacja i wychowanie
 • KRS: 0000191829
 • miasto: SZCZECINEK

obszar: Edukacja i wychowanie

FUNDUSZ TRATWA SZCZECINEK

obszar działalności: Działalność prospołeczna
 • KRS: 0000114575
 • miasto: SZCZECINEK

Celami stowarzyszenia są: 1 . pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 2 . wspieranie rodziny i pieczy zastępczej, 3 . działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 4 . działalność charytatywnej, 5 . działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 6 . działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 7 . działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, 8 . rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i wychowania, 9 . porządek i bezpieczeństwo publiczne, 10 . działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami, 11 . promocja i organizacja wolontariatu, 12 . przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 13 . działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w sferze zadań publicznych.

obszar: Działalność prospołeczna

GMINNY KLUB SPORTOWY GROM TUROWO

obszar działalności: Działalność prospołeczna
 • KRS: 0000487946
 • miasto: TUROWO

obszar: Działalność prospołeczna

HOSPICJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

obszar działalności: Działalność charytatywna
 • KRS: 0000270209
 • miasto: SZCZECINEK

Cele Hospicjum: 1 \) bezinteresowna opieka medyczna i duszpasterska nad osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej, jak też ich rodzinami w czasie choroby i w okresie żałoby, 2 ) zjednywanie ludzi dobrej woli - wolontariuszy, pragnących udzielać pomocy i opieki potrzebującym, o których mowa w pkt. 1 , 3 ) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 4 ) działalność charytatywna, 5 \) prowadzenie hospicjum stacjonarnego, 6 ) wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia.

obszar: Działalność charytatywna

SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 47

 • KRS: 0000032859
 • miasto: SZCZECINEK

Edukacja niepubliczna - prowadzenie Zespołu Szkół Społecznych STO w Szczecinku - w okresie objętym sprawozdaniem STO SKT nr 47 prowadziło: 1 . 80 , 10 , B SZKOLNICTWO PODSTAWOWE - 107 uczniów 2 . 80 , 21 , A SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE - 66 uczniów 3 . 80 , 21 , C SZKOLNICTWO LICEALNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - 20 uczniów oraz współorganizowało projekt AKCJA ANIMACJA, w ramach którego młodzież SG STO oraz SLO STO tworzyła filmy animowane \(technika animacji poklatkowej\). W wyniku działań podjętych w ramach tego projektu Zespół zdobył wiele nagród i wyróżnień na festiwalach, przeglądach i konkursach o zasięgu międzynarodowym (np. CONSTANTINE GOLDEN COIN w Serbii\) i krajowym \(np. I miejsce w konkursie "ZABYTKOMANIA"\)

STOWARZYSZENIE AMAZONEK W SZCZECINKU

obszar działalności: Działalność prospołeczna
 • KRS: 0000129608
 • miasto: SZCZECINEK

obszar: Działalność prospołeczna

STOWARZYSZENIE "ATUT"

obszar działalności: Edukacja i wychowanie, Pomoc starszym i weteranom, Wsparcie osób niepełnosprawnych
 • KRS: 0000183327
 • miasto: SZCZECINEK

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających niesieniu pomocy; wprowadzanie różnorodnych form i stopni zorganizowanej pomocy, w tym również pomocy społecznej, członkom społeczności lokalnej w zaspokajaniu najistotniejszych potrzeb; budowanie sieci oparcia społecznego dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią, osób niepełnosprawnych, starszych, bezdomnych, uzależnionych i bezrobotnych; prowadzenie kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w zakresie m.in. opieki, edukacji, aktywności społecznej i zawodowej, mieszkalnictwa chronionego, opieki prawnej, zabezpieczenia socjalnego, kultury, sportu i rekreacji

obszar: Edukacja i wychowanie, Pomoc starszym i weteranom, Wsparcie osób niepełnosprawnych

STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH "TERRA"

 • KRS: 0000337137
 • miasto: SZCZECINEK

STOWARZYSZENIE KULTURALNO-SPORTOWE "PARTNER"

obszar działalności: Edukacja i wychowanie, Pomoc dzieciom, Działalność prospołeczna
 • KRS: 0000313628
 • miasto: BARWICE

Celem stowarzyszenia jest: 1 . rozwój kulturowy, naukowy i edukacyjny mieszkańców terenu działalności stowarzyszenia, 2 . zachowanie dziedzictwa kulturowego, 3 . rozwój i promocja turystyczna, 4 . wspieranie i promowanie procesów demokratycznych, 5 . profilaktyka i ochrona zdrowia, 6 . aktywizacja społeczno - gospodarcza, 7 . angażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do różnorodnych form aktywności fizycznej, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, 8 . propagowanie i organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 9 . realizacja zadań sportowych jako programu wychowawczego dla dzieci i młodzieży, 10 . świadczenie pomocy w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 11 . niesienie wszelkiej pomocy oświatowo-wychowawczej osobom objętym działalnością stowarzyszenia, 12 . wspieranie wszelkich form integracji społecznej w szczególności integracji osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością.

obszar: Edukacja i wychowanie, Pomoc dzieciom, Działalność prospołeczna

STOWARZYSZENIE "ONKOLOGIA SZCZECINECKA"

obszar działalności: Edukacja i wychowanie, Działalność prospołeczna
 • KRS: 0000223023
 • miasto: SZCZECINEK

obszar: Edukacja i wychowanie, Działalność prospołeczna

STOWARZYSZENIE "PROMYK NADZIEI" W BORNEM SULINOWIE

obszar działalności: Edukacja i wychowanie, Wsparcie osób niepełnosprawnych
 • KRS: 0000218945
 • miasto: BORNE SULINOWO

obszar: Edukacja i wychowanie, Wsparcie osób niepełnosprawnych

SZCZECINECKA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH

obszar działalności: Kultura, Sztuka i Technologia, Sport i rekreacja, Wsparcie osób niepełnosprawnych, Działalność prospołeczna
 • KRS: 0000182916
 • miasto: SZCZECINEK

obszar: Kultura, Sztuka i Technologia, Sport i rekreacja, Wsparcie osób niepełnosprawnych, Działalność prospołeczna

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PIŁAWY

 • KRS: 0000196402
 • miasto: BORNE SULINOWO

ZWIĄZEK ROMÓW POLSKICH

obszar działalności: Pomoc starszym i weteranom, Działalność prospołeczna, Pomoc dzieciom
 • KRS: 0000025929
 • miasto: SZCZECINEK

1 . mobilizowanie członków mniejszości romskiej do aktywnego udziału w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów i więzi narodowościowych, kulturowych i językowych pomiędzy ludnością pochodzenia romskiego mieszkającą na terenie działania oraz przedstawicielami innych narodowości w tym polskiej, 2 . prowadzenie działań w aspektach : kulturalnym, edukacyjnym, artystycznym oraz społecznym związanych z wielokulturowością oraz różnorodnością etniczną występującą na terenie działania oraz poza jego granicami, 3 . nawiązywanie łączności społeczno 0374 kulturowo - oświatowej z podobnymi organizacjami romskimi i innymi mniejszościami narodowymi, 4 . pielęgnowanie tradycji, popularyzowanie, rozwijanie i nauczenie języka romskiego, szerzenie wiedzy o historii i kulturze narodu romskiego, 5 . popularyzowanie osiągnięć kulturalno-oświatowych, naukowych, społecznych i politycznych narodu romskiego, 6 . popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa romskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju 7 . działanie na rzecz równego dostępu romskich obywateli do informacji, edukacji i kultury oraz na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy i wykształcenia osób narodowości romskiej, 8 . mobilizowanie dzieci i młodzieży do bardziej intensywnej nauki w szkołach polskich, do korzystania z kursów i kół zainteresowań działających na terenie kraju, 9 . promowanie zdobywania wiedzy i najwyższej jakości nauczania w kraju i zagranicą 10 . organizowanie życia koleżeńskiego, 11 . występowanie do władz i instytucji państwowych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych ludności pochodzenia romskiego, 12 . pomoc finansowo-materialna dla najbardziej potrzebujących, 13 . rozwijanie świadomości prawnej i obywatelskiej poprzez pomoc społeczną polegającą na pisaniu pism procesowych, podań, wniosków, próśb do instytucji państwowych w zakresie działania Stowarzyszenia, udzielanie porad prawnych, 14 . opieka psychosocjalna i medyczna dla Romów, profilaktyka i promocja zdrowia, 15 . udzielanie wszechstronnej pomocy osobom narodowości romskiej uzależnionymi i zagrożonym uzależnieniom i rodzinom patologicznym 16 . udzielanie pomocy i resocjalizacja byłych więźniów narodowości romskiej 17 . pomoc charytatywna byłym więźniom i ich rodzinom, 18 . działalność na rzecz Romów 0374 osób podlegających represjom wojennym i powojennym oraz ofiar holocaustu i ofiar przemocy o podłożu rasistowskim, 19 . działalność w zakresie obrony praw człowieka, 20 . upowszechnianie i ochrona swobód obywatelskich oraz działania wspomagające rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, 21 . działanie na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, wyznanie i przekonania polityczne oraz w życiu publicznym, 22 . promocja kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn, 23 . wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i aktywności obywatelskiej, 24 . aktywizacja zawodowa Romów, działalność na rzecz powstawania nowych miejsc pracy, 25 . walka z dyskryminacją na rynku pracy, 26 . wpływanie na życie polityczne kraju, 27 . wspieranie i rozwijanie romskiej twórczości dziennikarskiej, ochrona prawna działalności twórczej dziennikarzy, w tym zbiorowe zarządzanie ich prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, 28 . dbałość o rzetelność i etykę dziennikarzy romskich, 29 . dbałość o rzetelne i wszechstronne informowanie społeczeństwa o mniejszości romskiej za pośrednictwem środków komunikowania społecznego.

obszar: Pomoc starszym i weteranom, Działalność prospołeczna, Pomoc dzieciom

Baza OPP e-pity jest zgodna z aktualnym wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2021 w roku 2022 opublikowanym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności w dniu 5 listopada 2021.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję