Jesteś OPP?

Wygeneruj bezpłatną wersję programu e‑pity on-line dedykowaną Twojej OPP i zyskaj więcej pomocy z darmowym pakietem promocyjnym e-pity.

Generuj

Generuj

 • stronę WWW Twojej OPP
 • bannery internetowe
 • ulotkę z KRS Twojej OPP
 • aktywne deklaracje PIT w PDF do edycji i wydruku

Dotrzyj do podatników z darmowym pakietem promocyjnym e-pity i opowiedz im, dlaczego warto wesprzeć 1% właśnie Twoją OPP!

Uruchom bieżący monitoring obecności Twojej organizacji na liście OPP uprawnionych do zbiórki 1%.

Skorzystaj z narzędzia do weryfikacji statusu VAT kontrahentów Twojej OPP.

1% LOKALNIE

Dobro procentuje, gdy przekazujesz 1% lokalnie. Sprawdź w bazie OPP, jakie organizacje działają na terenie Twojej gminy i podaruj im swój 1%!

1% lokalnie

Więcej

Wyniki wyszukiwania w bazie OPP

Liczba OPP spełniających wybrane kryterium: 17

Wybrane filtry:
Zmień kryteria wyszukiwania

"BĄDŹMY RAZEM" - STOWARZYSZENIE HOSPICYJNE W WIŚNIOWEJ

obszar działalności: Wsparcie osób niepełnosprawnych, Działalność prospołeczna
 • KRS: 0000343690
 • miasto: WIŚNIOWA

Zgodnie z § 6 . Statutu: Cele Stowarzyszenia 1 . Celem Stowarzyszenia jest: a) niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, b) pomoc socjalna dla dorosłych, dzieci i młodzieży zaniedbanych społecznie, c) działalność charytatywna, d) ochrona i promocja zdrowia, w tym kształtowanie właściwych postaw i zachowań pro zdrowotnych i pro ekologicznych, e) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, f) nauka, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, g) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, h\) promocja i organizacja wolontariatu. 2 . Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób ciężko chorych, zwłaszcza na nowotwory, a także przewlekle chorych starszych oraz na rzecz rodzin tych osób w czasie sprawowania nad nimi opieki i po ich śmierci. 3 . Stowarzyszenie propaguje ideę i metody opieki hospicyjnej, zwłaszcza domowej, wspiera realizację i rozwój tej opieki oraz pozyskuje ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie udzielać pomocy i opieki osobom objętym jego działalnością.

obszar: Wsparcie osób niepełnosprawnych, Działalność prospołeczna

FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI

 • KRS: 0000354524
 • miasto: SIEPRAW

FUNDACJA "POMOC DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI"

obszar działalności: Edukacja i wychowanie, Ochrona zdrowia i życia, Działalność prospołeczna
 • KRS: 0000022559
 • miasto: MYŚLENICE

Głównym przedmiotem działalności Fundacji jest wspieranie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Myślenicach w zakresie pomocy materialnej uczniom niepełnosprawnym intelektualnie, wywodzącym się ze środowisk o bardzo niskim standardzie materialnym, często niewydolnych wychowawczo i niezaradnych życiowo. Fundacja zgromadzone środki finansowe z 1 0439 podatku dochodowego przeznacza w całości na stypendia w formie dofinansowania kosztów żywienia dla najuboższych uczniów uczęszczających do szkół w-w Ośrodka. Fundacja również pozyskuje dary żywnościowe, które przeznacza na polepszenie żywienia w stołówce SOSW.

obszar: Edukacja i wychowanie, Ochrona zdrowia i życia, Działalność prospołeczna

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU MYŚLENICKIEGO

obszar działalności: Kultura, Sztuka i Technologia, Ochrona zdrowia i życia, Działalność charytatywna
 • KRS: 0000212209
 • miasto: MYŚLENICE

obszar: Kultura, Sztuka i Technologia, Ochrona zdrowia i życia, Działalność charytatywna

FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS

obszar działalności: Edukacja i wychowanie, Działalność prospołeczna
 • KRS: 0000314641
 • miasto: MYŚLENICE

1 ) podniesienie świadomości w zakresie dóbr dziedzictwa kulturowego oraz historycznych powiązań między Polską a Europą, 2 ) kształtowanie tożsamości kulturowej społeczeństwa, 3 ) integracja społeczna i rozwój społeczeństwa informacyjnego, 4 ) pielęgnowanie lokalnych osiągnięć i dorobku kulturalnego w zakresie sztuki dawnej i współczesnej, 5 ) wychowanie nowych pokoleń twórców i odbiorców sztuki, 6 ) poprawa jakości życia w społecznościach lokalnych, 7 ) zrównanie statusu społecznego i zawodowego kobiet i mężczyzn, 8 ) wzrost przedsiębiorczości i umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, 9 ) promowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 10 ) integracja międzypokoleniowa, 11 ) ujawnianie i wspieranie rozwoju talentów artystycznych wśród dzieci i młodzieży, 12 ) współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz instytucjami kultury w zakresie zgodnym z celami statutowymi Fundacji, 13 ) działalność edukacyjną i promocyjną na rzecz rozwoju współpracy międzysektorowej i aktywności obywatelskiej, 14 ) działalność wspomagającą szkoleniowo, informacyjnie i finansowo: a) organizacje pozarządowe, b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,c) jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, d\) osoby fizyczne, 15 \) organizacja wolontariatu, w tym wolontariatu europejskiego.

obszar: Edukacja i wychowanie, Działalność prospołeczna

KLUB SPORTOWY GOŚCIBIA

obszar działalności: Edukacja i wychowanie
 • KRS: 0000042460
 • miasto: SUŁKOWICE

Celem Klubu jest organizowanie i propagowanie wychowania fizycznego i sportu oraz stwarzanie swym członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportu

obszar: Edukacja i wychowanie

LUDOWY KLUB SPORTOWY GRODZISKO

 • KRS: 0000174617
 • miasto: RACIECHOWICE

 • RACIECHOWICE

LUDOWY KLUB SPORTOWY "ROKITA" KORNATKA

 • KRS: 0000229156
 • miasto: KORNATKA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SUŁKOWICACH KUŹNIA

obszar działalności: Ochrona zdrowia i życia, Działalność prospołeczna
 • KRS: 0000139536
 • miasto: SUŁKOWICE

obszar: Ochrona zdrowia i życia, Działalność prospołeczna

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W MYŚLENICACH

obszar działalności: Edukacja i wychowanie, Wsparcie osób niepełnosprawnych, Działalność prospołeczna
 • KRS: 0000280606
 • miasto: MYŚLENICE

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

obszar: Edukacja i wychowanie, Wsparcie osób niepełnosprawnych, Działalność prospołeczna

STOWARZYSZENIE INICJATYW OBYWATELSKICH

obszar działalności: Ochrona zdrowia i życia, Działalność prospołeczna, Pomoc dzieciom
 • KRS: 0000144165
 • miasto: TRZEMEŚNIA

CELE STOWARZYSZENIA OBEJMUJĄ W SFERZE ZADAŃ PUBLICZNYCH: - ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ - ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ - ROZWÓJ KULTURY I PODTRZYMYWANIE TRADYCJI MIEJSCOWYCH -WZROST ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE SWOBÓD OBYWATELSKICH I ZASAD DEMOKRACJI -ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

obszar: Ochrona zdrowia i życia, Działalność prospołeczna, Pomoc dzieciom

STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH ISPINA

obszar działalności: Działalność prospołeczna
 • KRS: 0000249501
 • miasto: DOBCZYCE

obszar: Działalność prospołeczna

STOWARZYSZENIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA

 • KRS: 0000073471
 • miasto: SKOMIELNA BIAŁA

Analiza problemów zdrowotnych i zagrożeń z nich wynikających. 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w szczególności w warunkach ambulatoryjnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 3. Pozyskiwanie w celu realizacji zadania z pkt 2 wykwalifikowanej kadry w szczególności w postaci lekarzy specjalistów, pielęgniarek, lekarzy dentystów i rehabilitantów a także transportu sanitarnego

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH GMINY MYŚLENICE

 • KRS: 0000412294
 • miasto: MYŚLENICE

 • MYŚLENICE

STOWARZYSZENIE PRZYJACÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KRZCZONÓW

 • KRS: 0000203622
 • miasto: KRZCZONÓW

STOWARZYSZENIE WSPOMAGANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "KOLONIA"

obszar działalności: Edukacja i wychowanie, Wsparcie osób niepełnosprawnych
 • KRS: 0000039520
 • miasto: HARBUTOWICE

Główne cele statutowe: - Wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach. - Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym i prowadzenie działań integracyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych. - Prowadzenie różnych form rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej osób niepełnosprawnych zmierzających do osiągnięcia przez nich jak najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. - Podejmowanie różnorodnych form pomocy i działań mających na celu umożliwienie osobom chorym i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. - Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami. - Prowadzenie działań polegających na wspomaganiu organizacyjnym i merytorycznym młodzieżowych i dorosłych grup wolontariuszy. Stowarzyszenie KOLONIA prowadzi nieodpłatną działalność opp w następującym zakresie (zapisy w Statucie oraz KRS: - a-działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 94.99 .Z - b-pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 88.99 .Z - c-pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych – PKD 88.10 .Z

obszar: Edukacja i wychowanie, Wsparcie osób niepełnosprawnych

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE SOKÓŁ W MYŚLENICACH

obszar działalności: Ochrona środowiska i praw zwierząt, Sport i rekreacja, Edukacja i wychowanie
 • KRS: 0000137171
 • miasto: MYŚLENICE

Kontynuując szczytne tradycje Ojców, Towarzystwo jest: - inspirowane etyką chrześcijańską, co łączy się z postawą tolerancji w stosunku do innych poglądów, - organizacją społeczno-kulturalną, prowadzącą działalność wychowawczą oraz szerzącą kulturę fizyczną dla podnoszenia dzielności fizycznej społeczeństwa, wyrobienia w nim odpowiedzialności za swe czyny, poczucie obowiązku i wszelkich cnót obywatelskich stanowiących podstawy miłości Boga i Ojczyzny, - organizacją propagującą integrację międzynarodową oraz współpracę i przyjaźń między narodami.

obszar: Ochrona środowiska i praw zwierząt, Sport i rekreacja, Edukacja i wychowanie

Baza OPP e-pity jest zgodna z aktualnym wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2021 w roku 2022 opublikowanym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności w dniu 17 stycznia 2022.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję