Jesteś OPP?

Wygeneruj bezpłatną wersję programu e‑pity on-line dedykowaną Twojej OPP i zyskaj więcej pomocy z darmowym pakietem promocyjnym e-pity.

Generuj

Generuj

 • stronę WWW Twojej OPP
 • bannery internetowe
 • ulotkę z KRS Twojej OPP
 • aktywne deklaracje PIT w PDF do edycji i wydruku

Dotrzyj do podatników z darmowym pakietem promocyjnym e-pity i opowiedz im, dlaczego warto wesprzeć 1,5% właśnie Twoją OPP!

Uruchom bieżący monitoring obecności Twojej organizacji na liście OPP uprawnionych do zbiórki 1,5%.

Skorzystaj z narzędzia do weryfikacji statusu VAT kontrahentów Twojej OPP.

1,5% LOKALNIE

Dobro procentuje, gdy przekazujesz 1,5% lokalnie. Sprawdź w bazie OPP, jakie organizacje działają na terenie Twojej gminy i podaruj im swój 1,5%!

1,5% lokalnie

Więcej

Wyniki wyszukiwania w bazie OPP

Liczba OPP spełniających wybrane kryterium: 12

Wybrane filtry:
 • Gmina: MIKOŁÓW
Zmień kryteria wyszukiwania

FUNDACJA "STO SERC"

obszar działalności: Działalność charytatywna, Edukacja i wychowanie, Ochrona środowiska i praw zwierząt, Działalność prospołeczna
 • KRS: 0000353992
 • miasto: Mikołów

Fundacja Sto Serc,dawniej Stonoga ,funkcjonuje od 2010 roku. Istniejemy po to, by pomagać najbardziej potrzebującym – rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, osobom starszym oraz nade wszystkim dzieciom, które na co dzień borykają się z niepełnosprawnością i chorobą. Pozyskujemy fundusze na to, by życie z chorobą było łatwiejsze. Finansujemy rehabilitacje, kupujemy leki, potrzebne sprzęty ortopedyczne i usprawniające, pokrywamy koszty leczenia.

Sfinansowano z 1,5% podatku

obszar: Działalność charytatywna, Edukacja i wychowanie, Ochrona środowiska i praw zwierząt, Działalność prospołeczna

INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY "JEŹDŹCY"

 • KRS: 0000646388
 • miasto: MIKOŁÓW

KLUB SPORTOWY BURZA BOROWA WIEŚ

 • KRS: 0000200446
 • miasto: MIKOŁÓW

MIKOŁOWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PROFILAKTYKI "ZMIANA"

obszar działalności: Działalność prospołeczna
 • KRS: 0000016869
 • miasto: MIKOŁÓW

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . Działanie na rzecz ogółu społeczeństwa, w szczególności na rzecz osób uzależnionych od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, kobiet, osób doznających przemocy w rodzinie, i ich rodzinom, osób stosujących przemoc domową, jak również osób niepełnosprawnych, seniorów, bezdomnych, bezrobotnych, dzieci, młodzieży, mniejszości narodowych, więźniów, osób po odbyciu kary pozbawienia wolności, i innych grup, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, oraz na rzecz członków Stowarzyszenia. 2 . 0źukacja społeczna w temacie przemocy, uzależnień, uprzedzeń. 3 . Przeciwdziałanie patologiom społecznym i gospodarczym, bezrobociu, wykluczeniu społecznemu oraz wszelkim przejawom dyskryminacji. 4 . Promocja społeczeństwa opartego na wiedzy, kształcenia ustawicznego, aktywności zawodowej oraz przedsiębiorczości. 5 . Wspieranie rozwoju demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, społeczności lokalnych, ochrony wolności i praw człowieka, równego statusu kobiet i mężczyzn. 6 . Prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania patologiom społecznym, porządku i bezpieczeństwa publicznego. 7 . Ochrona i promocja zdrowia. Z art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 8 . Działania wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie inne organizacje i instytucje w zakresie określonym w pkt 1 – 7 .

obszar: Działalność prospołeczna

NIEZALEŻNA INICJATYWA RODZICÓW I POŁOŻNYCH "DOBRZE URODZENI"

 • KRS: 0000261946
 • miasto: MIKOŁÓW

OŚRODEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIŁOSIERDZIE BOŻE W MIKOŁOWIE - BOROWEJ WSI

obszar działalności: Działalność charytatywna, Wsparcie osób niepełnosprawnych, Działalność prospołeczna
 • KRS: 0000566902
 • miasto: MIKOŁÓW

Celem Ośrodka jest prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu osób niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących i ich rodzin poprzez: 1 . Kompleksową działalność rehabilitacyjną, opiekuńczą, wychowawczą, kulturalną, oświatową i ewangelizacyjną, 2 . Działanie integracyjne włączające wychowanków w nurt życia społeczności ośrodkowej i lokalnej, 3 . Współdziałanie z rodziną (opiekunami prawnymi) wychowanków oraz instytucjami i organizacjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych

obszar: Działalność charytatywna, Wsparcie osób niepełnosprawnych, Działalność prospołeczna

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W MIKOŁOWIE

obszar działalności: Wsparcie osób niepełnosprawnych
 • KRS: 0000057478
 • miasto: MIKOŁÓW

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

obszar: Wsparcie osób niepełnosprawnych

PRZYSTANEK SCHRONISKO

obszar działalności: Ochrona środowiska i praw zwierząt, Działalność prospołeczna
 • KRS: 0000431376
 • miasto: MIKOŁÓW

Fundacja została powołana w celu pomocy bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez: 1 .Pomoc zwierzętom bezdomnym a w szczególności podopiecznym Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach. 2 .Propagowanie i realizowanie adopcji zwierząt. 3 .Wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt oraz opieki nad nimi. 4 .Szerzenie edukacji zamierzającej do kształtowania właściwych postaw społecznych w stosunku do zwierząt. 5 .Ochronę zwierząt i egzekwowanie przestrzegania Ustawy o Ochronie Zwierząt.

obszar: Ochrona środowiska i praw zwierząt, Działalność prospołeczna

RADA OGRODÓW BOTANICZNYCH I ARBORETÓW W POLSCE

obszar działalności: Działalność prospołeczna, Pomoc dzieciom
 • KRS: 0000405119
 • miasto: MIKOŁÓW

Stowarzyszenie zostało powołane w celu udzielania pomocy i wspomagania rozwoju ogrodów botanicznych oraz specjalnego rozwoju ogrodów takich jak w szczególności arboreta i palmiarnie, a także koordynowanie ich działalności

obszar: Działalność prospołeczna, Pomoc dzieciom

STOWARZYSZENIE "UŚMIECH"

obszar działalności: Pomoc dzieciom
 • KRS: 0000159623
 • miasto: MIKOŁÓW

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pomocy społecznej, edukacyjnej, oświatowej, charytatywnej, szerzenie nauki chrześcijańskiej, kultury fizycznej i sportu, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz w obszarze kultury, ukierunkowanej na pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych związanych z ubóstwem, niezaradnością, skutkami uzależnień a także niewydolnością wychowawczą i opiekuńczą. Działania te są ukierunkowane na wsparcie i wyrównywanie szans poprzez pomoc w rozwiązywaniu problemów bytowych, aktywizację społeczno - zawodową, pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi i młodzieżą, szczególnie w rozwijaniu ich zainteresowań i poziomu wykształcenia, pomoc w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz zapewnienie im warunków duchowego, psychicznego, intelektualnego i fizycznego rozwoju. Szczególną uwagą zostaną objęte osoby potrzebujące większej pomocy: dzieci z rodzin destrukcyjnych, patologicznych, alkoholowych, rozbitych, zubożałych, wielodzietnych, z zaburzeniami emocjonalnymi, nadpobudliwe oraz sieroty.

obszar: Pomoc dzieciom

STOWARZYSZENIE ŚW.JÓZEFA "JESTEŚMY"

obszar działalności: Edukacja i wychowanie, Ochrona zdrowia i życia, Działalność prospołeczna
 • KRS: 0000237740
 • miasto: MIKOŁÓW

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy merytorycznej, psychologicznej, finansowej i zakup sprzętu medycznego osobom chorym, placówkom zdrowia, przede wszystkim Szpitalowi św. Józefa w Mikołowie. Założeniem od 11 lat stowarzyszenia jest bycie z człowiekiem potrzebującym wsparcia. Dlatego w ubiegłym roku prowadziliśmy kontynuując akcję oświatowe dla społeczności mikołowskiej.

obszar: Edukacja i wychowanie, Ochrona zdrowia i życia, Działalność prospołeczna

ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY

obszar działalności: Edukacja i wychowanie, Ochrona środowiska i praw zwierząt, Działalność charytatywna, Działalność prospołeczna
 • KRS: 0000163011
 • miasto: MIKOŁÓW

Związek został powołany w celu prowadzenia badań naukowych, działalności dydaktycznej, edukacyjnej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ekologii m.in. poprzez: 1 . Prowadzenie badań naukowych w zakresie: 1.1 . ochrony i zachowania różnorodności biologicznej i genetycznej roślin, 1.2 . biosystematyki i taksonomii oraz analizy zmienności roślin, 1.3 . gromadzenia kolekcji roślin, które mogą być wykorzystane w produkcji roślinnej i ochronie środowiska oraz ich oceny naukowej i użytkowej, 1.4 . opracowywania i stosowania technik genetyki i biotechnologii do poszerzania zmienności genetycznej roślin i jej praktycznego wykorzystania, 1.5 . badania wpływu zanieczyszczenia środowiska na rośliny oraz roli roślin w ograniczaniu szkodliwego oddziaływania różnych zanieczyszczeń, 1.6 . wykorzystania roślin jako wskaźników zmian klimatycznych i innych antropogenicznych przemian środowiska, 1.7 . zrównoważonego rozwoju oraz implementacji międzynarodowych umów i traktatów dotyczących różnorodności biologicznej i zmian klimatycznych 1.8 biomimetyki i biotechniki 1.9 . bio-inwentyki i bio-innowacyjności 1.10 . botaniki leśnej 1.11 . botaniki farmaceutycznej 1.12 . agrobotaniki i aklimatyzacji roślin użytkowych 1.13 . filozofii przyrody i ekofilozofii 1.14 . roślin energetycznych i produkcji biomasy roślinnej 1.15 . historii botaniki 1.16 . oraz innych związanych z relacją człowieka ze środowiskiem 2 . Prowadzenie działalności dydaktycznej dla osób dorosłych w tym w szczególności dla studentów szkół wyższych oraz edukacyjnej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z zakresu botaniki, genetyki i biotechnologii roślin, ogrodnictwa oraz bioagronomii, leśnictwa, ekologii, ochrony środowiska i krajobrazu oraz zrównoważonego rozwoju. 3 . Upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych i leśnych w szczególności zagadnień dotyczących wykorzystania roślin przez człowieka oraz problematyki zagrożenia i ochrony przyrody oraz środowiska naturalnego. 4 . Udostępnienie społeczeństwu urządzonych kolekcji roślinnych, ekspozycji i wystaw na terenie jednostek organizacyjnych Związku dla celów popularyzacyjno - edukacyjnych. 5 . Organizowanie uprawy, promocji i dystrybucji roślin, zwłaszcza dla ekorolnictwa, szkółkarstwa i ochrony środowiska.

obszar: Edukacja i wychowanie, Ochrona środowiska i praw zwierząt, Działalność charytatywna, Działalność prospołeczna

Baza OPP e-pity jest zgodna z aktualnym wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1.5% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2022 w roku 2023 publikowanym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności zaktualizowana w dniu 30 listopada 2022 roku. 

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję