Uwaga: Jesteś w archiwalnej wersji poradników rozliczeń PIT za 2013 rok!

Program e-pity za 2013 r. znajdziesz tutaj.                  Aktualne poradniki w ABC Podatki.

 

PIT-36L za 2013 rok - instrukcja i objaśnienia

Deklaracja PIT 36L: podatek liniowy

Deklarację PIT 36L składasz, jeżeli rozliczasz przychody z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane podatkiem liniowym.

Pamiętaj - w 2013 r. zaliczki za listopad nie rozliczysz podwójnie w grudniu.

W 2012 r. i 2013 r. nie obowiązuje już zasada, w myśl której zaliczki za grudzień uiszcza się w podwójnej wysokości zaliczki za listopad. Zasadę tę stosowało się do 2011 r. wyłącznie u przedsiębiorców rozliczających się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz u rozliczających najem prywatny opodatkowany na zasadach ogólnych. Oznacza to, że obecnie (w zeznaniu za 2013 składanym w 2014 r.) zarówno za listopad jak i za grudzień podatnik rozlicza się standardowo, bez możliwości obliczania podwójnej zaliczki do 20 grudnia a następnie korygowania tej kwoty w terminie właściwym dla złożenia zeznania rocznego za dany rok.

Zaliczki z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz najmu należy opłacić:

 • Za miesiąc listopad – do 20 grudnia,
 • Za miesiąc grudzień - do 20 stycznia.

Wybór formy liniowej opodatkowania

Deklaracja będzie Cię zatem dotyczyć, jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego złożyłeś pisemne oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli rozpoczynasz prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, oświadczenie to złożyłeś do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu lub też kontynuujesz działalność opodatkowaną liniowo (a zatem po dokonaniu wyboru opodatkowania liniowego nie złożyłeś za następne lata oświadczenia o opodatkowaniu według innych zasad).

Nie wypełniasz PIT 36L, jeżeli uzyskasz z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które Ty albo inny wspólnik:

 • wykonywaliście lub wykonujecie w roku podatkowym

w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. W takim przypadku zarówno zaliczki, jak i podatek, opłaca się według zasad ogólnych, obowiązuje deklaracja PIT 36.

Ulgi i odliczenia

Błędem będzie wykazywanie odliczeń w PIT 36L. W ramach podatku liniowego tracisz prawo do dokonywania odliczeń od dochodu i od podatku poza składkami ZUS oraz składkami na ubezpieczenie zdrowotne. Podatnik może również rozliczać koszty ponoszone w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Przychód podlega zawsze zatem obniżeniu o ponoszone koszty jego uzyskania.

Możliwe jest odliczenie ulgi abolicyjnej oraz składek ZUS w PIT-36L, a także odliczanie składek zdrowotnych. W rozliczeniu za 2013 r. w PIT-36L można natomiast odliczyć od dochodu ulgę z tytułu składek opłacanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Łączenie przychodów

Złożenie deklaracji PIT 36L będzie obowiązkowe również wtedy, gdy uzyskujesz inne źródła przychodów wykazywane w innych deklaracjach. A zatem w PIT 36L nie wykazujesz innych przychodów poza działalnością opodatkowaną liniowo i działami specjalnymi produkcji rolnej opodatkowanymi liniowo. Niezależnie składasz w takim przypadku PIT 36 albo PIT 37, PIT 28, PIT 16A, w zależności od innych źródeł Twoich przychodów. Ale uważaj - opodatkowanie liniowe wyłącza możliwość rozliczania przychodów z innej działalności gospodarczej według zasad ogólnych. Jeśli zatem wybierzesz rozliczanie liniowe, to stosujesz je do całości przychodów opodatkowanych w ramach działalności gospodarczej na zasadach wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niezależnie od tego możesz jednak uzyskiwac np. z espółek cywilnej lub jawnej przychody rozliczane ryczałtowo.

Jeżeli jesteś opodatkowany liniowo, to w deklaracji PIT 36L ujmujesz ponadto (a zatem nie musisz wypełniać dodatkowo innej deklaracji):

 • podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych w roku 2008,
 • niepobrany przez płatnika podatek ryczałtowy z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • zryczałtowany podatek obliczony od przychodów (dochodów) uzyskanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (z tytułu: odsetek od pożyczek z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej, odsetek i dyskonta od papierów wartościowych, odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych).

W deklaracji należy wykazać również kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego dotyczącego prowadzonej działalności.

Wspólne rozliczenie podatkowe

Opodatkowanie liniowe wyłącza możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub z dzieckiem.

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.