W przypadku wynagrodzeń uzyskiwanych ze stosunku pracy na terytorium Wielkiej Brytanii podatnik rozlicza się w Polsce korzystając z metody zwolnienia z progresją. Stawki podatku w Wielkiej Brytanii, (Anglia) ustalono w następujący sposób wprowadzając jednocześnie kwotę obniżająca podatek zależną od wysokości uzyskiwanego przychodu (rok podatkowy w Wlk. Bryt. różni sie od roku kalendarzowego w Polsce - trwa on w okresie od kwietnia do kwietnia):

Podatek PIT w Wielkiej Brytanii 2019
 Stawka podatku    Kwota dochodu  Kwota wolna od podatku
 Wiek osoby  Kwota wolna  Maksymalna wysokość dochodu
 20%  0 GBP do 32.010 GBP osoby urodzone po 5 kwietnia 1948 roku  10.000 GBP  100.000 GBP
40%  32.011 do 150.000 GBP dla osób urodzonych pomiedzy 6-04-1938 a 5-04-1948  10.500 GBP  27.000 GBP
45% powyżej 150.000 GBP dla osób urodzonych przed 6 kwietnia 1938 roku 10.660 GBP 20.000 GBP

Podatek oblicza się w następujący sposób:

Przychody (brutto) wyniosą 40.000 GBP, to podatek płaci się według stawki 20% podatku liczonego od kwoty 30.000 GBP (40.000 minus 10.000).

Oblicz dokładnie Twój PIT od dochodów z Wielkiej Brytanii w Programie e-pity 2019.

Nie musisz liczyć podatku w PIT od dochodów z Wielkiej Brytanii za 2019 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. 
Wylicz wygodnie Twój PIT od dochodów z Wielkiej Brytanii w Programie e-pity 2019 i wyślij e-PIT online >>

Rozliczenie podatku w Polsce

Zgodnie z zasadami opodatkowania, polski rezydent do dochodów z Wielkiej Brytanii zastosuje zwolnienie z progresją. W takim przypadku polski fiskus zwolni dochód uzyskany w Wielkiej Brytanii z opodatkowania w Polsce.

Oznacza to, że:

  • jeżeli w danym roku podatnik nie uzyskiwał żadnych zarobków w Polsce, które opodatkowane byłyby według tzw. skali podatkowej (18% podatek) – to nie ma obowiązku składać deklaracji PIT do końca kwietnia roku następującego po zakończeniu rozliczanego roku, podatnik w Polsce po prostu nie rozlicza się z podatku a jedyne obowiązki spełnia w stosunku do zagranicznego organu skarbowego,
  • jeżeli podatnik uzyskuje w Polsce zarobki opodatkowane według skali podatkowej – zobowiązany jest wypełnić w Polsce PIT-36 oraz załącznik PIT/ZG korzystając z zasady zwolnienia z progresją.

Przy stosowaniu tej zasady do dochodu uzyskanego w Polsce zastosować należy szczególną stawkę podatku. W takim przypadku należy postąpić w następujący sposób:

  • do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce dodaje się dochody zwolnione od tego podatku (dochody pochodzące z Wielkiej Brytanii) i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali podatkowej;
  • ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów (dokonuje się tego poprzez podzielenie podatku obliczonego według polskiej skali podatkowej przez całość dochodów podatnika uzyskanych w Polsce i Wielkiej Brytanii; wynik mnoży się przez 100;
  • ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przykład

Podatnik zarobił za granicą 90.000 zł, w Polsce 20.000. Stopa podatkowa wynosi (22670,06/ 110.000)x 100 = 20,61%. Do kwoty 20.000 zł uzyskanych w Polsce zastosowanie znajduje podatek 20,61%.

Wprowadzenie kwot uzyskanych za granicą do polskiej deklaracji podatkowej

Dochody z zagranicy przelicza się na złotówki przed ujęciem ich w polskiej deklaracji podatkowej. Przeliczenia dokonuje się po średnim kursie NBP z dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio dzień wypłaty wynagrodzenia lub postawienia jej do dyspozycji (np. w kasie u pracodawcy). Kwot wynagrodzenia nie łączy się z zarobkami polskimi. Wprowadza się je do rubryk PIT/ZG w części C.1. kolumna B. a następnie w części H deklaracji PIT-36 – w pozycji: Dochody osiągnięte za granicą, o które zwiększona jest podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej (przeliczone na złote).

Następnie należy wypełnić pozycję: obliczony podatek - zgodnie z art. 27 ust. 1-8. Podatek należy obliczyć z zastosowaniem stopy procentowej obliczonej przy użyciu metody zwolnienia z progresją.

Pozostałe pozycje deklaracji wypełnia się jak przy standardowej deklaracji podatkowej składanej w Polsce.

Istnieją kwoty, których nie należy brać pod uwagę w przypadku obliczania zarobków z Wielkiej Brytanii. Kwoty zwolnione z opodatkowania w przypadku osób czasowo przebywających za granicą uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, to wartość kwoty odpowiadającej 30% diety wynoszącej dziennie 35 GPB. Diety nie trzeba przeliczać na złotówki – odejmuje się je przed przeliczeniem wynagrodzenia na złote. Zwolnienia nie stosuje się w przypadku umów zlecenia i dzieło.

Uwaga

W przypadku zwrotów podatku z Wielkiej Brytanii kwoty zwrotów rozlicza się w roku otrzymania tego zwrotu. Nie należy natomiast w żaden sposób korygować deklaracji składanej za rok, w którym uzyskiwano rozliczone już zarobki zagraniczne. Przychód wykazać należy zatem w roku, w którym zwrot został otrzymany lub postawiony do dyspozycji podatnika. Zwrot z Wielkiej Brytanii, tak samo jak przychody z tego kraju nie będzie doliczany do przychodów krajowych - może natomiast wpływać na wartość stawki stosowanej do wynagrodzenia krajowego.

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję