Wynagrodzenia uzyskiwane w Irlandii Południowej rozliczane są w Polsce na podobnych zasadach, co w przypadku wynagrodzeń z Wielkiej Brytanii lub Irlandii Północnej. Zastosowanie znajduje zasada zwolnienia z progresją. Rozliczenie polskiego podatnika z wynagrodzeń uzyskanych za pracę w Irlandii obejmuje dwie deklaracje:

  • składaną przed niemieckim organem skarbowym deklarację dotyczącą zarobków uzyskanych w Irlandii,
  • składaną przed polskim organem skarbowym deklarację dotyczącą zarobków uzyskanych w danym roku przez podatnika (niezależnie od miejsca ich uzyskania, zarówno w Polsce jak i w każdym innym państwie, w tym w Irlandii).

W przypadku wynagrodzeń rozliczanych w Irlandii podatnik ustalić musi stawkę podatku oraz klasę podatkową, w której się znajduje. Zeznanie podatkowe powinno być przekazane do urzędu najpóźniej do 31 maja roku następującego po roku rozliczenia podatku.

Podatek PIT w Irlandii 2019Stawka podatku

Kwota dochodu

Kwota wolna Uwagi
20% Osoba samotnie wychowująca dzieci do 36.800 EUR; małżeństwa – do 41.800 EUR; pozostali podatnicy do 32.800 EUR;
1,650 EUR; małżeństwa 3,300
Szereg ulg podatkowych z górnym łącznym limitem odliczeń

41% Powyżej kwot wskazanych dla 20% podatku

Oblicz dokładnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2019.

Nie musisz liczyć podatku w PIT od dochodów z zagranicy za 2019 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2019 i wyślij e-PIT online >>

Rozliczenie podatku w Polsce

Zgodnie z zasadami opodatkowania, polski rezydent do dochodów z pracy i stosunków podobnych (np. zlecenie) z Irlandii zastosuje zwolnienie z progresją. W takim przypadku polski fiskus zwolni dochód uzyskany w Irlandii z opodatkowania w Polsce. Oznacza to, że:

  • jeżeli w danym roku podatnik nie uzyskiwał żadnych zarobków w Polsce, które opodatkowane byłyby według tzw. skali podatkowej (18% podatek) – to nie ma obowiązku składać deklaracji PIT do końca kwietnia roku następującego po zakończeniu rozliczanego roku, podatnik w Polsce po prostu nie rozlicza się z podatku a jedyne obowiązki spełnia w stosunku do zagranicznego organu skarbowego,
  • jeżeli podatnik uzyskuje w Polsce zarobki opodatkowane według skali podatkowej – zobowiązany jest wypełnić w Polsce PIT-36 oraz załącznik PIT/ZG korzystając z zasady zwolnienia z progresją.

Przy stosowaniu tej zasady do dochodu uzyskanego w Polsce zastosować należy szczególną stawkę podatku. W takim przypadku należy postąpić w następujący sposób:

  • do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce dodaje się dochody zwolnione od tego podatku (dochody pochodzące z Irlandii) i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali podatkowej;
  • ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów (dokonuje się tego poprzez podzielenie podatku obliczonego według polskiej skali podatkowej przez całość dochodów podatnika uzyskanych w Polsce i Irlandii; wynik mnoży się przez 100;
  • ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przykład

Podatnik zarobił za granicą 90.000 zł, w Polsce 20.000 zł. Stopa podatkowa wynosi (22670,06/ 110.000)x 100 = 20,61%. Do kwoty 20.000 zł uzyskanych w Polsce zastosowanie znajduje podatek 20,61%.

Wprowadzenie kwot uzyskanych za granicą do polskiej deklaracji podatkowej

Dochody z zagranicy przelicza się na złotówki przed ujęciem ich w polskiej deklaracji podatkowej. Przeliczenia dokonuje się po średnim kursie NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty wynagrodzenia lub postawienia jej do dyspozycji (np. w kasie u pracodawcy). Kwot wynagrodzenia nie łączy się z zarobkami polskimi. Wprowadza się je do rubryk PIT/ZG w części C.1. kolumna B. a następnie w części H deklaracji PIT-36 – w pozycji: Dochody osiągnięte za granicą, o które zwiększona jest podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej (przeliczone na złote).

Następnie należy wypełnić pozycję: „obliczony podatek - zgodnie z art. 27 ust. 1-8. Podatek należy obliczyć z zastosowaniem stopy procentowej obliczonej przy użyciu metody zwolnienia z progresją”.

Pozostałe pozycje deklaracji wypełnia się jak przy standardowej deklaracji podatkowej składanej w Polsce.

Istnieją kwoty, których nie należy brać pod uwagę w przypadku obliczania zarobków z Irlandii. Kwoty zwolnione z opodatkowania w przypadku osób czasowo przebywających za granicą uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, to wartość kwoty odpowiadającej 30% diety wynoszącej dziennie 52 EUR (30% z 52 EUR = 15,6 EUR). Diety nie trzeba przeliczać na złotówki – odejmuje się je przed przeliczeniem wynagrodzenia na złote. Zwolnienia nie stosuje się w przypadku umów zlecenia i dzieło.

Uwaga

W przypadku zwrotów podatku z Irlandii, kwoty zwrotów rozlicza się w roku ich otrzymania. Nie należy natomiast w żaden sposób korygować deklaracji składanej za rok, w którym uzyskiwano rozliczone już zarobki zagraniczne. Przychód wykazać należy zatem w roku, w którym zwrot został otrzymany lub postawiony do dyspozycji podatnika. Zwrot z Irlandii, tak samo jak przychody z tego kraju nie będzie doliczany do przychodów krajowych - może natomiast wpływać na wartość stawki stosowanej do wynagrodzenia krajowego.

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję