Jeśli zastanawiasz się, by wspomóc radę rodziców lub komitet rodzicielski w szkole, w której uczy się Twoje dziecko powinieneś wiedzieć, że darowizna tego typu nie stanowi podstawy rozliczenia ulgi. Nie ma możliwości na odliczenie darowizny przekazanej tego typu instytucjom.

Obdarowanym z tytułu darowizny, którą można odliczać w rocznej deklaracji podatkowej może być organizacja pożytku publicznego realizująca zadania statutowe w ściśle określonym zakresie, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego. Stąd też , mimo że rada rodziców lub komitet rodzicielski działalność swoją nastawia na szczytne cele – edukację i kształcenie, to brak statusu pożytku publicznego pozbawia prawa do ulgi.

Nie oznacza to jednak zupełnie utraty prawa do odliczeń. Nie ma bowiem przeciwwskazań, by odliczeniu podlegała darowizna uczyniona na rzecz fundacji, prowadzącej działalność edukacyjną, również w zakresie kształcenia dzieci darczyńcy (por. interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16.09.2011 r., sygn.. akt  IPPB4/415-487/11-4/JK2).

Akcja ePITY2012: Odliczenie darowizny

Odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego, krwiodawstwa oraz kultu religijnego. Łączna wartość uczynionych darowizn nie może przekraczać w roku podatkowym wartości 6% dochodu podatnika, uzyskanego w danym roku podatkowym. Co więcej każda darowizna z osobna, jak i wszystkie łącznie nie mogą przekroczyć 6% dochodu podatnika. Darowizną jest zarówno świadczenie pieniężne, jak i rzeczowe. W drugim przypadku wartość darowizny określa się na podstawie cen rynkowych w kwocie brutto, czyli łącznie z wartością podatku VAT w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Dowodem przekazania darowizny jest:

  • W przypadku darowizny pieniężnej – bankowy dowód przelewu,
  • W przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokument wskazujący darczyńcę, wartość darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu.

Więcej na temat darowizn

2021-04-16

Tytuły przelewów podatkowych, identyfikator zobowiązania podatkowego

Jak nazwać przelew do Urzędu Skarbowego na mikrorachunek? Ministerstwo Finansów ustaliło jednolity zestaw tytułów przelewów podatkowych.

2021-04-13

Odliczenie proporcjonalne zamiast zwolnienia podatkowego - lista krajów

Nowe kraje, z których zarobki będą rozliczane w PIT w 2021 r. w sposób mniej korzystny niż do tej pory.

2021-03-30

IFT-2R w 2021 roku a przedsiębiorcy z PIT-36, PIT36L i PIT-28

Kto i w jakim terminie powinien złożyć informację IFT-2R? Reklamy google, FB, Instagram, licencje do programów komputerowych, usługi chmury a IFT-2R.