Deklaracja składana za rok 2012 stanie się ostatnią, w której wszyscy autorzy, niezależnie od wysokości przychodów, mieli prawo rozliczyć podwyższone, 50% koszty ich uzyskania. Dotychczas koszty  przysługiwały im procentowo od wartość przychodu niezależnie od posiadania dokumentów, potwierdzających ich faktyczne poniesienie. Co więcej, autorzy mogli rozliczać koszty w kwocie wyższej, o ile tylko zdołali zebrać takie dowody poniesienia wydatków, z których wynikała wyższa wartość wydatków, niż ryczałtowa kwota 50%.

Od roku 2013 znika preferencja podatkowa w stosunku do osób, których przychód z tytułu praw autorskich przekracza rocznie kwotę 85,528 zł. Jeżeli podmiot uzyskuje wynagrodzenie autorskie z wielu umów, kwoty przychodów powinien zsumować i sprawdzić, czy łączna ich wartość nie przekracza powyższego limitu. Nie ma przy tym znaczenia, czy rozliczenie kosztów autorskich dotyczy wydatków ponoszonych w związku z umową o pracę, zlecenie, dzieło, z tytułu wynagrodzenia przysługującego twórcy lub wykonawcy czy też z tytułu przekazania praw do określonego utworu. W przypadku przekroczenia maksymalnej kwoty przychodów twórca i wykonawca zastosuje obniżone koszty 20%.

Jak bronić się przed niekorzystną zmianą? Możliwe jest podpisanie umów, w których wypłata zaliczek za dzieła wykonywane w 2013 nastąpi jeszcze w roku 2012. Kwoty wypłaconych zaliczek staną się bowiem przychodami już w dacie ich otrzymania. Odpowiednio możliwe jest takie ustalanie zapisów umowy, w których dojdzie do licencjonowania, a nie przekazania praw autorskich od utworu. W tym przypadku wynagrodzenie przysługujące twórcy będzie niższe, a w konsekwencji może nie przekroczy limitu. Dodatkowo możliwa jest umowa zobowiązująca twórcę do przeniesienia praw autorskich po zakończeniu okresu licencji. W ramach wolności umów można również ustalić się, że utwory wykonywane w roku 2012 będą rynkowo wyceniane wyżej, niż utwory z roku 2013.

Więcej na temat podwyższonych kosztów z praw autorskich - w  poradniku ABC podatki - koszty uzyskania przychodów w roku 2012

2021-07-14

Środki pieniężne z internetowej zbiórki a PIT

Jak rozliczać podatek ze środków pozyskanych ze zbiórki pieniężnej? Tę kwestię rozstrzygnął ostatnio Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

2021-07-14

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia a PIT

Sąd Administracyjny w Szczecinie rozstrzygnął kontrowersyjną sprawę, dotyczącą podatku PIT przy sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia.

2021-07-13

Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności z wyższym podatkiem

Naczelny Sąd Administracyjny wydał ostatnio niekorzystne orzeczenie dla właścicieli nieruchomości, zbywających należące do nich dobra.