PIT-28 opis deklaracji za 2019 (2020) - broszura

PIT-28 rozliczysz w programie e-pity

Deklaracja PIT-28 służy rozliczeniu rocznemu podatników korzystających z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Druk złożyć należy zarówno w przypadku rozliczania przychodów działalności gospodarczej, jak również wspólników spółki cywilnej i jawnej. Druk składają również rozliczający najem, dzierżawę, podnajem i poddzierżawę. Prowadzący działalność we własnym imieniu lub rozliczający najem (podnajem, dzierżawę, poddzierżawę i umowy o podobnym charakterze) do deklaracji PIT-28 dołączają druk PIT-28/A. Wspólnicy spółki cywilnej lub jawnej składają osobno – każdy w swoim imieniu własną deklarację, dołączając do niej druk PIT-28/B. Do zeznań złożone mogą być dodatkowo załączniki PIT-O i PIT-D, PIT-2K.

PIT-28, 28/A i 28/B oblicz dokładnie w Programie e-pity 2019

Nie musisz liczyć ryczałtu ręcznie.
Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo z uwzględnieniem wszystkich ulg i odliczeń. 
Wylicz podatek - ryczałt w Programie e-pity 2019 teraz >>

W polu nr 1 podatnik powinien wpisać identyfikator podatkowy. Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub nie będąca zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, posługiwać powinna się numerem PESEL. W przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą lub zarejestrowanego dla celów VAT, chociażby PIT-28 składał z tytułu przychodów uzyskiwanych z prywatnie prowadzonego najmu (dzierżawy i umów podobnych), identyfikatorem podatkowym będzie numer NIP. W przypadku wspólników spółki cywilnej lub jawnej, każdy wspólnik posługuje się własnym numerem identyfikacyjnym.

Wybierz PIT-28 i skreśl PIT-28S, jeśli deklaracja nie dotyczy przedsiębiorstwa w spadku. 

W polu nr 4 wpisać należy rok, za który deklaracja jest składana. Podatnicy składają druk PIT-28 najpóźniej do końca stycznia roku następującego po  roku podatkowym, którego dotyczy.

Należy wpisać rok, za który składany jest druk, pole nie służy natomiast do podania roku, w którym druk jest składany. Datą złożenia deklaracji opatruje się druk w dniu jego wpływu do organu podatkowego lub dostarczenie go w jednej z form zastępczych (pocztą za pomocą przesyłki poleconej, za pomocą komunikacji elektronicznej z urzędowym poświadczeniem odbioru, w urzędzie konsularnym, kapitanowi statku lub samolotu lub administracji więzienia).

W polu 5 wpisać należy dane urzędu skarbowego, do którego adresowane jest zeznanie. Poprawnym będzie wskazanie organu poprzez nazwę miejscowości oraz jego adres. Mimo, że organem podatkowym pozostaje Naczelnik Urzędu Skarbowego, deklarację przekazuje się do Urzędu, a nie do Naczelnika.

Właściwość miejscową ustalić należy ze względu na miejsce pobytu podatnika, a gdy posiada on miejsce zamieszkania na terytorium kraju – według miejsca zamieszkania. Będzie to miało podstawowe znaczenie w przypadku najmu i dzierżawy nieruchomości znajdujących się w innej miejscowości, niż miejsce pobytu lub zamieszkania. PIT-28 nie można rozliczyć wspólnie z małżonkiem, mimo to możliwe jest złożenie innych deklaracji podatkowych z małżonkiem a samodzielnie, dodatkowo – PIT-28 (w przypadku prywatnych przychodów z najmu, dzierżawy i umów podobnych zawieranych przez małżonków). Przy wspólnych zeznaniach małżonków mających różne miejsca zamieszkania, jeżeli na ich wniosek podlegają oni łącznemu opodatkowaniu właściwość miejscową organu podatkowego ustala się według miejsca zamieszkania jednego z małżonków, wskazanego we wspólnym rocznym zeznaniu podatkowym. W przypadku rozliczania przychodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez będących nierezydentami podatników, właściwi miejscowo są, ustaleni według miejsca prowadzenia tej działalności (istnieje 16 organów podatkowych właściwych dla poszczególnych województw, w zależności od miejsca prowadzenia działalności, a w przypadku prowadzenia działalności na terenie więcej niż jednego województwa, właściwy miejscowo jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście).
W przypadku zmiany w trakcie roku właściwości miejscowej, deklarację złożyć należy do urzędu właściwego w ostatnim dniu roku podatkowego, a w przypadku zmiany właściwości po zakończeniu roku – do tego organu, który był właściwy w ostatnim dniu tego roku, który jest rozliczany. Jeżeli zamieszkanie w Polsce ustała przed ostatnim dniem roku  - właściwym jest organ ustalony według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium kraju.

W polu 6 podatnik wpisać powinien cel złożenia deklaracji. Deklaracja składana po raz pierwszy zawsze będzie deklaracją rozliczeniową, celem będzie jej złożenie. Dotyczy to zarówno druku złożonego terminowo, jak i po upływie terminu właściwego do złożenia druku. W przypadku podatnika, który rozliczenia przychodów opodatkowanych ryczałtowo dokonał na niewłaściwym druku, podatnik złoży PIT-28 (cel – korekta deklaracji, przy czym istnieje ryzyko, że organ podatkowy uzna taki druk za pierwotne złożenie deklaracji, a nie za jej korektę). Podobnie w przypadku wystąpienia błędów na złożonym wcześniej druku PIT-28 należy złożyć druk ponownie z oznaczeniem jako cel - korekta. Do korekty deklaracji dołączyć należy druk ORD-ZU stanowiący wyjaśnienie przyczyn korekty. Jeżeli z korekty wynika obowiązek zapłaty podatku, a podatnik korekty dokonuje z własnej inicjatywy  – celem obniżenia do wysokości należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni dokonać zapłaty zaległości wraz z odsetkami za zwłokę. W przypadku korekty wynikającej z czynności organu podatkowego wpłacane odsetki za zwłokę nie podlegają obniżeniu.

W polu 7 podatnik podaje nazwisko. W przypadku nazwisk dwuczłonowych podatnik podać musi oba człony. W roku zmiany nazwiska podatnik podaje nazwisko aktualne w dacie złożenia deklaracji podatkowej. Dane podatnika powinny być zgodne z danymi w rejestrze PESEL lub CEiDG w przypadku, gdy podatnik nie dokonał aktualizacji tych danych – zalecana jest natychmiastowa ich aktualizacja).

W polu 8 podać należy imię podatnika. Podatnik posiadający dwa lub więcej imion podaje wyłącznie pierwsze imię. W przypadku zmiany imienia podać należy imię aktualne w dacie złożenia deklaracji podatkowej. Dane podatnika powinny być zgodne z danymi w rejestrze PESEL lub CEiDG w przypadku, gdy podatnik nie dokonał aktualizacji tych danych – zalecana jest natychmiastowa ich aktualizacja.

W polu 9 wskazać należy datę urodzenia.

W polu 10 podaje się kraj zamieszkania podatnika. Miejsce zamieszkania odróżnić należy od miejsca zameldowania. To pierwsze wynika z woli przebywania podatnika w określonej miejscowości i różnić może się od adresu, pod którym podatnik jest na stałe zameldowany. Miejsce zamieszkania może wpływać na właściwość miejscową  organu skarbowego, do którego adresowana jest deklaracja podatkowa. Podatnicy nie posiadający w Polsce miejsca zamieszkania podawać powinni adres znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej.

W polu 11 podaje się województwo, w którym podatnik zamieszkuje. Miejsce zamieszkania odróżnić należy od miejsca zameldowania. To pierwsze wynika z woli przebywania podatnika w określonej miejscowości i różnić może się od adresu, pod którym podatnik jest na stałe zameldowany. Miejsce zamieszkania może wpływać na właściwość miejscową  organu skarbowego, do którego adresowana jest deklaracja podatkowa. Podatnicy nie posiadający w Polsce miejsca zamieszkania podawać powinni adres znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej. W przypadku, gdy zagraniczny podział terytorialny zawiera inne oznaczenia regionalne, podatnik podać powinien miejsce zamieszkania zgodnie z tamtejszymi zasadami administracyjnymi.

W polu 12 podać należy powiat, w którym podatnik zamieszkuje. Miejsce zamieszkania odróżnić należy od miejsca zameldowania. To pierwsze wynika z woli przebywania podatnika w określonej miejscowości i różnić może się od adresu, pod którym podatnik jest na stałe zameldowany. Miejsce zamieszkania może wpływać na właściwość miejscową  organu skarbowego, do którego adresowana jest deklaracja podatkowa. Podatnicy nie posiadający w Polsce miejsca zamieszkania podawać powinni adres znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej. W przypadku, gdy zagraniczny podział terytorialny zawiera inne oznaczenia regionalne, podatnik podać powinien miejsce zamieszkania zgodnie z tamtejszymi zasadami administracyjnymi.

W polu 13 podać należy gminę, w której podatnik zamieszkuje. Miejsce zamieszkania odróżnić należy od miejsca zameldowania. To pierwsze wynika z woli przebywania podatnika w określonej miejscowości i różnić może się od adresu,  pod którym podatnik jest na stałe zameldowany. Miejsce zamieszkania może wpływać na właściwość miejscową  organu skarbowego, do którego adresowana jest deklaracja podatkowa. Podatnicy nie posiadający w Polsce miejsca zamieszkania podawać powinni adres znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej. W przypadku, gdy zagraniczny podział terytorialny zawiera inne oznaczenia regionalne, podatnik podać powinien miejsce zamieszkania zgodnie z tamtejszymi zasadami administracyjnymi.

W polu 14 podać należy ulicę, na której znajduje się adres zamieszania podatnika. W przypadku zamieszkiwania na wsi adres ulicy może być taki sam, jak nazwa wsi, np. adres Sokołowo 58 wpisuje się podając jako nazwę ulicy Sokołowo, adres domu – 58. Miejsce zamieszkania odróżnić należy od miejsca zameldowania. To pierwsze wynika z woli przebywania podatnika w określonej miejscowości i różnić może się od miejscowości,  w której podatnik jest na stałe zameldowany. Miejsce zamieszkania może wpływać na właściwość miejscową  organu skarbowego, do którego adresowana jest deklaracja podatkowa. Podatnicy nie posiadający w Polsce miejsca zamieszkania podawać powinni adres znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej. W przypadku, gdy zagraniczny podział terytorialny zawiera inne oznaczenia regionalne, podatnik podać powinien miejsce zamieszkania zgodnie z tamtejszymi zasadami administracyjnymi.
W polu 15 podać należy numer domu, a w polu 16  numer lokalu w budynku, w którym składający deklarację zamieszkuje. Miejsce zamieszkania odróżnić należy od miejsca zameldowania. To pierwsze wynika z woli przebywania podatnika w określonej miejscowości i różnić może się od miejscowości,  w której podatnik jest na stałe zameldowany. Miejsce zamieszkania może wpływać na właściwość miejscową  organu skarbowego, do którego adresowana jest deklaracja podatkowa. Podatnicy nie posiadający w Polsce miejsca zamieszkania podawać powinni adres znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej. W przypadku, gdy zagraniczny podział terytorialny zawiera inne oznaczenia regionalne, podatnik podać powinien miejsce zamieszkania zgodnie z tamtejszymi zasadami administracyjnymi.

W polu 17 podatnik wskazuje miejscowość, w której znajduje się jego miejsce zamieszkania. Miejsce zamieszkania odróżnić należy od miejsca zameldowania. To pierwsze wynika z woli przebywania podatnika w określonej miejscowości i różnić może się od miejscowości,  w której podatnik jest na stałe zameldowany.

Pola 18 i 19 służą ustaleniu adresu pocztowego podatnika. Adres poczty może być różny od miejscowości zamieszkania – zgodny musi być z właściwością miejscową poczty.

W polach 20 i 27 podatnik wprowadza łączną wartość przychodów opodatkowanych według stawki 3,0%. W pole 20 wpisać należy przychody wynikające z ewidencji przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W przypadku wspólników spółki cywilnej i jawnej podatnik pomija to pole i wpisuje należne przychody przypadające na wspólnika z zysku zgodnie z podziałem wynikającym z umowy spółki opodatkowane według stawki 3,0% w poz. 27. Oba pola wypełniane powinny być w złotych polskich, kwoty przychodu dotyczą całego roku podatkowego i nie są korygowane o wartość spisu z natury dokonywanego na koniec każdego roku i innych spisów z natury dokonywanych w trakcie prowadzenia działalności. Podatnik nie zaokrągla kwot przychodów do pełnych złotych, podaje je jako suma rocznych przychodów wykazanych w ewidencjach podatkowych (kwoty przychodów netto). Pola powinny być uzgodnione z pozycjami załączników PIT-28/A (działalność, najem i umowy podobne) i PIT-28/B (spółki). W przypadku udziałów w wielu spółkach poz. 27 stanowi sumę wszystkich przychodów z tych spółek opodatkowanych według danej stawki.

Opodatkowaniu według stawki 3,0% podlegają przychody z tytułu:

 • z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • z działalności usługowej w zakresie handlu,
 • ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0),
 • z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,
 • o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym,
 • z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz składników majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa jest niższa niż 1.500 zł, nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

W polach 21 i 28 podatnik wprowadza łączną wartość przychodów opodatkowanych według stawki 5,5%. W pole 21 wpisać należy przychody wynikające z ewidencji przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W przypadku wspólników spółki cywilnej i jawnej podatnik pomija to pole i wpisuje należne przychody przypadające na wspólnika z zysku zgodnie z podziałem wynikającym z umowy spółki opodatkowane według stawki 5,5% w poz. 28. Oba pola wypełniane powinny być w złotych polskich, kwoty przychodu dotyczą całego roku podatkowego i nie są korygowane o wartość spisu z natury dokonywanego na koniec każdego roku i innych spisów z natury dokonywanych w trakcie prowadzenia działalności. Podatnik nie zaokrągla kwot przychodów do pełnych złotych, podaje je jako suma rocznych przychodów wykazanych w ewidencjach podatkowych (kwoty przychodów netto). Pola powinny być uzgodnione z pozycjami załączników PIT-28/A (działalność, najem i umowy podobne) i PIT-28/B (spółki). W przypadku udziałów w wielu spółkach poz. 28 stanowi sumę wszystkich przychodów z tych spółek opodatkowanych według danej stawki. Opodatkowaniu według stawki 5,5% podlegają przychody z tytułu:

 • przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
 • uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,
 • przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym.

W polach 22, 29 i 34 podatnik wprowadza łączną wartość przychodów opodatkowanych według stawki 8,5%. W pole 22 wpisać należy przychody wynikające z ewidencji przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W przypadku wspólników spółki cywilnej i jawnej podatnik pomija to pole i wpisuje należne przychody przypadające na wspólnika z zysku zgodnie z podziałem wynikającym z umowy spółki opodatkowane według stawki 8,5% w poz. 29. Oba pola wypełniane powinny być w złotych polskich, kwoty przychodu dotyczą całego roku podatkowego i nie są korygowane o wartość spisu z natury dokonywanego na koniec każdego roku i innych spisów z natury dokonywanych w trakcie prowadzenia działalności. Podatnik nie zaokrągla kwot przychodów do pełnych złotych, podaje je jako suma miesięcznych przychodów wykazanych w ewidencjach podatkowych (kwoty przychodów netto). Podatnik nie wprowadza w to pole opodatkowanych stawką 8,5% przychodów z prywatnego najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy, do których ujawnienia służy poz. 34. Pola powinny być uzgodnione z pozycjami załączników PIT-28/A (działalność, najem i umowy podobne) i PIT-28/B (spółki). W przypadku udziałów w wielu spółkach poz. 29 stanowi sumę wszystkich przychodów z tych spółek opodatkowanych według danej stawki. Opodatkowaniu według stawki 8,5% podlegają przychody z tytułu:

 • przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy,
 • przychodów związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),
 • przychodów ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),
 • przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1),
 • przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
 • prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
 • prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
 • przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym.

W polach 23 i 30 podatnik wprowadza łączną wartość przychodów opodatkowanych według stawki 10%. W pole 23 wpisać należy przychody wynikające z ewidencji przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W przypadku wspólników spółki cywilnej i jawnej podatnik pomija to pole i wpisuje należne przychody przypadające na wspólnika z zysku zgodnie z podziałem wynikającym z umowy spółki opodatkowane według stawki 10% w poz. 30. Oba pola wypełniane powinny być w złotych polskich, Podatnik nie zaokrągla kwot przychodów do pełnych złotych, podaje je jako suma przychodów za dany rok (kwoty przychodów netto). Pola powinny być uzgodnione z pozycjami załączników PIT-28/A (działalność, najem i umowy podobne) i PIT-28/B (spółki). W przypadku udziałów w wielu spółkach poz. 30 stanowi sumę wszystkich przychodów z tych spółek opodatkowanych według danej stawki. Opodatkowaniu według stawki 10% podlegają przychody z tytułu zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących:

 • środkami trwałymi,
 • składnikami majątku niezaliczonymi do środków trwałych ze względu na okres ich używania do roku,
 • składnikami majątku podlegającymi zaliczeniu do wyposażenia, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, jest niższa niż 1.500 zł,
 • składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

W polach 24 i 31 podatnik wprowadza łączną wartość przychodów opodatkowanych według stawki 17%. W pole 24 wpisać należy przychody wynikające z ewidencji przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W przypadku wspólników spółki cywilnej i jawnej podatnik pomija to pole i wpisuje przychody przypadające na wspólnika z zysku zgodnie z podziałem wynikającym z umowy spółki, opodatkowane według stawki 17% w poz. 31. Oba pola wypełniane powinny być w złotych polskich, kwoty przychodu dotyczą całego roku podatkowego i nie są korygowane o wartość spisu z natury dokonywanego na koniec każdego roku i innych spisów z natury dokonywanych w trakcie prowadzenia działalności. Podatnik nie zaokrągla kwot przychodów do pełnych złotych, podaje je jako suma rocznych przychodów wykazanych w ewidencjach podatkowych (kwoty przychodów netto). Pola powinny być uzgodnione z pozycjami załączników PIT-28/A (działalność, najem i umowy podobne) i PIT-28/B (spółki). W przypadku udziałów w wielu spółkach poz. 31 stanowi sumę wszystkich przychodów z tych spółek opodatkowanych według danej stawki. Opodatkowaniu według stawki 17% podlegają przychody z tytułu:

 • reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0),
 • pośrednictwa w:
  • sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.11.41.0),
  • pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek (PKWiU 45.11.49.0),
  • sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.19.41.0),
  • pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.19.49.0),
  • sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.31.20.0),
  • sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0),
 • pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych,
 • parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0),
 • związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych,
 • związanych z wydawaniem:
  • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
  • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
  • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
  • oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,
 • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1),
 • przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni audiowizualnych przez Internet (PKWiU 63.11.2),
 • zarządzania nieruchomościami na zlecenie (PKWiU 68.32.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
 • wynajmu i dzierżawy:
  • samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),
  • pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),
  • środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),
  • środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),
  • pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),
  • kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),
  • motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),
 • przez agencje pracy tymczasowej (PKWiU 78.20.1), pozostałych związanych z udostępnianiem pracowników (PKWiU 78.30.1),
 • przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 79.11.1), przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2), przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1), związanych z promowaniem turystyki (PKWiU 79.90.11.0), w zakresie informacji turystycznej (PKWiU 79.90.12.0), przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0), w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0),
 • obsługi nieruchomości wykonywanej na zlecenie, polegającej m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU ex 81.10.10.0), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0),
 • fotograficznych (PKWiU 74.20), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
 • przyjmowania telefonów (PKWiU 82.99.12.0), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30),
 • poradnictwa dla dzieci dotyczącego problemów edukacyjnych (PKWiU ex 85.60.10.0),
 • pomocy społecznej:
  • bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.11.0),
  • bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.12.0),
  • bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób niepełnosprawnych (PKWiU 88.10.13.0),
  • bez zakwaterowania w zakresie poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 88.99.11.0),
  • doraźnej bez zakwaterowania (PKWiU 88.99.12.0),
  • bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób bezrobotnych (PKWiU 88.99.13.0)

- z zastrzeżeniem stosowania innych stawek ryczałtu,

W polach 25 i 32 podatnik wprowadza łączną wartość przychodów opodatkowanych według stawki 20%. W pole 25 wpisać należy przychody wynikające z ewidencji przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W przypadku wspólników spółki cywilnej i jawnej podatnik pomija to pole i wpisuje należy przychody przypadające na wspólnika z zysku zgodnie z podziałem wynikającym z umowy spółki opodatkowane według stawki 20% w poz. 32. Oba pola wypełniane powinny być w złotych polskich, kwoty przychodu dotyczą całego roku podatkowego i nie są korygowane o wartość spisu z natury dokonywanego na koniec każdego roku i innych spisów z natury dokonywanych w trakcie prowadzenia działalności. Podatnik nie zaokrągla kwot przychodów do pełnych złotych, podaje je jako suma rocznych przychodów wykazanych w ewidencjach podatkowych (kwoty przychodów netto). Pola powinny być uzgodnione z pozycjami załączników PIT-28/A (działalność, najem i umowy podobne) i PIT-28/B (spółki). W przypadku udziałów w wielu spółkach poz. 32 stanowi sumę wszystkich przychodów z tych spółek opodatkowanych według danej stawki. Opodatkowaniu według stawki 20% podlegają przychody z tytułu przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów.

Pola 26 i 33 służą ustaleniu łącznej wartości przychodów u podatników rozliczanych według różnych stawek. Pole 26 służy sumowaniu wiersza nr 1 części C, pole 33 – wiersza nr 2 części C. Wpisać należy sumę wszystkich pozycji w danym wierszu, nie zaokrąglając ich do pełnych złotych. Jeżeli podatnik osiągnął w danym roku wyłącznie kwoty opodatkowane według jednej stawki – w pola te przepisuje wartość wykazaną wcześniej w polach 20-25 – w przypadku samodzielnej działalności gospodarczej, polach 27-32 – w przypadku wspólnika spółki cywilnej lub jawnej.

Pole 34 służy wykazaniu z prywatnie uzyskiwanego przychodu z najmu, dzierżawy, podnajmu lub poddzierżawy. W przypadku wielu umów najmu w roku podatkowym, podatnik sumuje przychody i podaje łączną wartość. Opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym nie podlegają przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub w ramach spółek cywilnej czy jawnej. Podatnik nie zaokrągla kwot przychodów do pełnych złotych, podaje je jako suma przychodów z całego roku jako kwoty przychodów netto. W przypadku nieruchomości stanowiącej współwłasność w częściach ułamkowych podatnik wykazuje przychód zgodnie z przysługującym mu udziałem w zysku. W przypadku małżonków rozliczających przychody z nieruchomości stanowiących ich współwłasność łączną przyjmuje się, że udziały w zysku są równe, jednak mogą oni złożyć pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich – najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Podobny jest cel wpisania kwot w pole 35 - służy wykazaniu z prywatnie uzyskiwanego przychodu z najmu, dzierżawy, podnajmu lub poddzierżawy. Stosuje sie tu te same zasady, co w polu 34 z tym że podawana jest tu kwota, która stanowi nadwyżkę ponad 100.000 zł. Zatem zawsze pole to będzie wypełnione łącznie z polem 34, gdzie w polu 34 będzie kwota 100.000 zł, a w polu 35 - nadwyżka ponad tę kwotę z tytułu przychodów z najmu, dzierżawy, podnajmu lub poddzierżawy.

Pole 36 służy zsumowaniu danych z pola 34 i 35. Nie należy zliczać w nim narastająco kwot z poz. 26 i 33. Wpływa na kwotę z poz. 47. Zarówno w pole 34., 35 jak i 36 wpisać należy całość przychodów z najmu (wszystkie posiadane umowy, wszystkie posiadane nieruchomości łącznie).  

Pole 37 służy wykazaniu przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.
Pola 39-47
 służą sumowaniu kwot przychodów w podziale na poszczególne stawki. Podatnik nie zaokrągla kwot przychodów do pełnych złotych, podaje je jako suma przychodów z całego roku jako kwoty przychodów netto. Pole 47 stanowi podsumowanie łącznej kwoty przychodów podatnika ze wszystkich źródeł opodatkowanych ryczałtem.  

Pola 48-56 służą wykazaniu przychodu określonego przez organ podatkowy. W przypadku nieprowadzenia ewidencji lub prowadzenia jej niezgodnie z warunkami wymaganymi do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym, a także w przypadku stwierdzenia istnienia związków gospodarczych podatnika stanowiącego podstawę ustalenia innej wartości transakcji niż wykazywana, organ podatkowy określi wartość niezewidencjonowanego przychodu, w tym również w formie oszacowania, i określi od tej kwoty ryczałt stanowi pięciokrotność standardowych stawek ryczałtu, ryczałt ten nie może być wyższy niż 75% przychodu. Podstawą wykazania przychodu jest prawomocna decyzja określająca wydana przez organ skarbowy.
Pola 57-72 służą ustaleniu procentowemu udziałowi przychodu opodatkowanego według poszczególnych stawek w łącznej wartości przychodu. Podatnik, który wykazuje przychody opodatkowanej jedynie jedną stawką podaje w tej stawce kwotę 100% podając odpowiednio w pozostałych pozycjach wartość 0%. Suma pół 54-67 wynosić powinna 100%. W poszczególnych pozycjach kwoty ustalonej procentowo nie należy zaokrąglać do pełnych liczb, należy wykazywać również wartości po przecinku.

Pole 73 służy wykazaniu celem odliczenia od podatku ryczałtowego straty wykazanej w ramach tego samego źródła przychodów w czasie opodatkowania go według zasad ogólnych lub podatkiem liniowym. O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Dopuszczalne jest odliczanie łącznej kwoty strat wykazanych w okresie do 5 lat poprzedzających bezpośrednio rok korzystania z niej, przy czym w każdym z tych lat możliwe jest odliczenie do 50% straty rocznej. W przypadku odliczania straty na PIT-28, obniżeniu podlega wykazany na druku przychód.

Pola 74 i 75 służą wykazaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zapłaconych przez podatnika na własne ubezpieczenie społeczne lub na ubezpieczenie społeczne osób z nim współpracujących, nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów oraz nie odliczonych od dochodu w jakikolwiek sposób. Składka na ubezpieczenie społeczne odliczana jest w wysokości faktycznie zapłaconej w roku podatkowym, nie można odliczać składki należnej, lecz nie opłaconej w danym roku. Odliczeniu podlega również składka zaległa za lata poprzednie. Odliczenie nie musi dotyczyć wyłącznie składki zapłaconej z tytułu działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem – istotne jest by była zapłacona oraz nie była wcześniej odliczana lub zaliczona do kosztów podatkowych. Pole 75 stanowi część pola 74, co znaczy, że kwotą odliczaną jest wartość łączna składek wpisywana w polu 75. W polu 75 wpisać należy składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej.

Odliczanie składek wykazanych w polu 74 możliwe jest pod warunkiem, że:

 • podstawy ich wymiaru nie stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;
 • nie zostały odliczone w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie, albo od podatku;
 • istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne.

Suma składek nie może przekroczyć łącznej kwoty przychodów podatnika z pól 47 i 56. Kwot nie należy zaokrąglać do pełnych złotych, podać należy kwotę faktycznie zapłaconą.

Pole 76 wypełnić należy łączną wartością ulg i odliczeń wynikającą z  PIT/O – pod warunkiem, że nie zostały odliczone od dochodu na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz 361 ze zm.). Podatnik podaje łączną kwotę nie podlegającą zaokrągleniu do pełnych złotych z tytułu:

 • wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych przez podatnika w roku podatkowym do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego,
 • dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika,
 • wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne;
 • wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet,
 • darowizn przekazanych na cele wskazane szczegółowo w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ulg przysługujących na zasadach praw nabytych.

Podatnik ma prawo korzystać z ulg wyłącznie w przypadku, gdy spełnia warunki korzystania z poszczególnych ulg podatkowych oraz prawo do korzystania z nich jest prawidłowo udokumentowane. Suma ulg nie może przekroczyć łącznej kwoty przychodów podatnika z pól 47 i 56 po odliczeniu od niej kwoty składek z pola 74.

Pole 77 stanowi różnicę między wykazanymi przychodami a wartością ulg odliczanych od przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne i strat z lat poprzednich. Kwota ta nie może być mniejsza od zera. Kwoty nie należy zaokrąglać do pełnych złotych.

Pole 78 wypełnia się kwotą z części B.1 druku PIT-D. Pole wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy na zasadach praw nabytych mają możliwość odliczania od dochodu (podatku) odsetek od kredytu zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe. Podatnicy, którzy po raz pierwszy dokonują odliczenia, łącznie z deklaracją zobowiązani są złożyć druk PIT-2K. Kwota odliczenia nie powinna przekraczać kwoty z pola 77 PIT-28. Szczegółowe zasady korzystania z ulgi odsetkowej zawarte były do 31 grudnia 2006 r. w art. 26 c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, nr 361 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2006, nr 217, poz. 1588 ze zm.). Zgodnie z zasadami wskazanymi w tych ustawach, podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. , przysługuje na zasadach obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2007 r., prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek :

 1.   od kredytu mieszkaniowego,
 2.   od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,
 3.   od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę tych kredytów (pożyczek)

- do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Pole 79 stanowi różnicę pól 77-78. Pole to nie może być mniejsze niż zero. W przypadku, gdy podatnik nie korzysta z ulgi odsetkowej, w pole to przepisać należy kwotę wpisaną wcześniej w pole 77.

Pola 80 wypełnia podatnik korzystający z ulg mieszkaniowych na prawach nabytych. Kwoty wpisywane w powyższe pole wpoisać nalezy w kwocie faktycznie odliczanej. Kwoty nadwyżki - nieodliczanej w tym roku - nie wykazuje się, lecz przenosi na rok kolejny. 

Pole 81 nie jest zaokrąglane do pełnych złotych. Suma ta dotyczy kwot odliczeń wykazywanych i za dany rok. Podatnik sumuje pola 73, 74, 76,78, 80 tzn. że wpisuje kwoty, które już wcześniej ograniczał do wysokości wykazanego przychodu. Pole 81 nie będzie zatem posiadało wartości wyższej, niż kwota przychodu wskazanego wcześniej w deklaracji.

Pola 82-90 stanowią podstawę do ustalenia kwotowego podziału ulg podatkowych z podziałem na przychód, do którego stosuje się różne stawki podatku. Podatnik, który rozlicza przychody opodatkowane ryczałtowo według różnych stawek, nie może bowiem przysługujących mu ulg podatkowych zastosować jedynie do przychodu opodatkowanych według najwyższej stawki. Obowiązany jest on przysługującą ulgę podzielić zgodnie z procentowym udziałem wynikającym z pól 57-64. Odliczeń od przychodów, odliczeń tych dokonuje od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów. W przypadku ustalenia kwoty przychodów przez organ podatkowy decyzją – podatnik w jednej pozycji wskazuje kwotę ulg – bez przeprowadzania podziału (pole 90). Kwot w powyższych polach nie należy zaokrąglać do pełnych złotych.

Pola 91-99 stanowią rachunkowe ujęcie wartości przychodu z podziałem na poszczególne stawki podatku – po odjęciu ulg podatkowych (podstawa opodatkowania). Kwoty te podlegać powinny zaokrągleniu do pełnych złotych w ten sposób, że wartości od 01 do 49 groszy zaokrągla się w dół do pełnego złotego, a 50 do 99 groszy – w górę.

Pole 100 stanowi sumę pól 91-99 przy czym wartość ta nie musi być dodatkowo zaokrąglana do pełnych złotych, gdyż pola 91-99 zostały już wcześniej zaokrąglone.

Pola 101-108 służą wykazaniu wartości podatku do zapłaty z podziałem na poszczególne stawki podatku. Podatek oblicza się mnożąc podstawy opodatkowania z pól 91-99 przez właściwą dla danego pola stawkę podatku:

 • pole 91 x stawka 2,0% - wykazać bez zaokrąglenia w polu 101
 • pole 92 x stawka 3,0% - wykazać bez zaokrąglenia w polu 102
 • pole 93 x stawka 5,5% - wykazać bez zaokrąglenia w polu 103,
 • pole 94 x stawka 8,5% - wykazać bez zaokrąglenia w polu 104,
 • pole 95 x stawka 10% - wykazać bez zaokrąglenia w polu 105,
 • pole 96 x stawka 17% - wykazać bez zaokrąglenia w polu 106,
 • pole 97 x stawka 20% - wykazać bez zaokrąglenia w polu 107.

Pole 109 służy wskazaniu podatku od przychodu określonego przez organ podatkowy. Podatek ten stanowi pięciokrotność stawek ryczałtu, które byłyby zastosowane do przychodu w przypadku jego ewidencjonowania; ryczałt ten nie może być wyższy niż 75% przychodu. Kwoty nie należy zaokrąglać do pełnych złotych.

Pole 110 stanowi łączną wartość wyliczonego podatku. W przypadku, gdy pole 110 pozostaje wypełnione kwotą 0 zł, podatnik po prostu przepisuje wartość z pól 101-108. Kwoty nie należy zaokrąglać do pełnych złotych.

Pole 111 służy wskazaniu doliczeń wcześniej odliczonych od ryczałtu. Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od przychodu lub ryczałtu, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone. Kwot nie należy zaokrąglać do pełnych złotych.

Pole 112 pozwala na odliczenie od wartości ryczałtu kwoty podatku naliczonej za granicą, która zgodnie z zasadami unikania podwójnego opodatkowania podlega odliczeniu w Rzeczypospolitej. Prawo odliczenia dotyczy wyłącznie krajów z którymi stosowana jest zasada proporcjonalnego odliczenia. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

Pole 113 – kwota w nim wykazana nie podlega zaokrągleniu do pełnych złotych. Jest to pole wskazujące łączną wartość ryczałtu po odliczeniach tzw. ulg odliczanych od przychodu, a przed odliczeniami od podatku. Przed wskazaniem łącznej wartości (sumy kwot ryczałtu ustalonego wcześniej według poszczególnych stawek) odlicza się od ryczałtu podatek zapłacony przez podatnika za granicą w związku z zastosowaniem zasady proporcjonalnego odliczenia. 

Pola 114 i 115 służą wykazaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconych przez podatnika w roku podatkowym, podlegających odliczeniu od podatku. Podatnik odliczać może wyłącznie 7,75% podstawy obliczenia składki, opłaca natomiast 9% tej podstawy, stąd odliczenie nie będzie równe całej kwocie zapłaconej przez podatnika.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana jest w wysokości faktycznie zapłaconej w roku podatkowym, nie można odliczać składki należnej, lecz nie opłaconej w danym roku. Odliczeniu podlega również składka zaległa za lata poprzednie. Odliczenie nie musi dotyczyć wyłącznie działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem – istotne jest by składka była zapłacona oraz nie była wcześniej odliczana. Pole 115 stanowi część pola 114, co znaczy, że kwotą odliczaną jest wartość łączna składek wpisywana w polu 114. W polu 115 wpisać należy wartość składki zapłaconej w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej. Odliczanie składek wykazanych w polu 115 możliwe jest pod warunkiem, że:

 • podstawy ich wymiaru nie stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;
 • nie zostały odliczone w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie, albo od podatku lub na innej podstawie,
 • istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Suma odliczanych składek wprowadzona w pole 114 nie może przekroczyć łącznej kwoty ryczałtu podatnika z pola 113. Kwot nie należy zaokrąglać do pełnych złotych, podać należy kwotę faktycznie zapłaconą.

Pole 116 służy wskazaniu odliczeń od ryczałtu. Pole wypełnia się na podstawie dołączonego do PIT-28 załącznika PIT/O. Opodatkowany ryczałtem nie ma możliwości korzystać ze wszystkich ulg wskazanych w PIT/O w części C. Odliczenie może dotyczyć:

 • ulgi abolicyjnej (art. 27 g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 • na zasadach praw nabytych – ulga uczniowska (art. 13 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw) oraz z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej (art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw).

Pola 118 wypełnia podatnik korzystający z ulg mieszkaniowych  na prawach nabytych (art. 27a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 12 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw). Kwota odliczenia w danym roku nie może być jednak wyższa niż kwota ryczałtu po obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz kwotę ulg. Nieodliczone kwoty - należy samodzielnie przenieść na kolejne lata - nie wpisywać ich w deklaracji PIT-28.

Pole 119 podlega zaokrągleniu zgodnie z zasadą, że wartości od 01 do 49 groszy zaokrągla się w dół do pełnego złotego, a 50 do 99 groszy – w górę. W polu wskazywana jest ostateczna wartość ryczałtu do zapłaty w danym roku - chodzi przy tym o kwotę należną, niezależnie od tego, czy została faktycznie zapłacona przez podatnika. Kwotę wylicza się poprzez odjęcie od ryczałtu brutto ulg odliczanych na początku od przychodu, a nastepnie od podatku. 

Pola 120 i 121 wypełniają wyłącznie podatnicy korzystający w poprzednich latach z tzw. kredytu podatkowego. W ich przypadku, po skorzystaniu z prawa do nieopłacania podatku przez rok, w którym korzystają z preferencji, istnieje obowiązek opłacania tego podatku przez 5 kolejnych lat następujących bezpośrednio po roku preferencyjnym, w wartości 20% rocznie kwoty uprzednio wykazanego podatku. W polu 120 podatnik podaje rok, w którym korzystał ze zwolnienia, w 121 – kwotę 20% podatku, doliczaną do podatku za dany rok, za który jest składana deklaracja. Podatnik w roku korzystania z kredytu podatkowego nie wypełnia tych pól, rozpoczyna je wypełniać dopiero w latach kolejnych, w których dolicza wartość kredytowanego podatku do ryczałtu. 

Pole 122 wypełnia podatnik w roku, w którym korzysta z tzw. kredytu podatkowego zaznaczając „tak, od całości przychodów” (pole nr 1) lub „tak od części przychodów” (pole nr 2). Podatnik nie korzystający z kredytu powinien każdorazowo oznaczyć pole nr 3 „nie”.

Pole 123 służy do oznaczenia łącznej wartości ryczałtu wpłaconego za 11 miesięcy rozliczanego roku – od stycznia do listopada, a w przypadku wyboru formy kwartalnej – za pierwsze trzy kwartały roku. Nie należy sumować w tym polu ryczałtu za grudzień lub za czwarty kwartał roku. Sumowaniu podlegają kwoty faktycznie zapłacone za dane miesiące, a nie kwoty należne do zapłacenia. W kwocie tej nie podaje się ryczałtu zapłaconego za grudzień lub IV kwartał roku poprzedniego, zapłacony w terminie do dnia złożenia zeznania za poprzedni rok. Sumować należy zarówno zaliczki zapłacone w terminie ustawowym, jak również zapłacone po terminie, przed dniem złożenia deklaracji PIT-28. Kwota ta powinna być podana w pełnych złotych. W przypadku gdy podatnik zaznaczył, że w danym roku korzysta z tzw. kredytu podatkowego, pól tych nie wypełnia. Jeżeli w poz. 122 podatnik zaznaczył kwadrat nr 2, w częściach K i L nie wykazuje ryczałtu w części przypadającej na przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, dla których wybrano zwolnienie, określone w art. 21 ust. 6–13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pole 124 i 125 służy wskazaniu wartości podatku do zapłaty lub nadpłaty, która będzie zwrócona podatnikowi. Kwota ta stanowi różnicę między ryczałtem wpłaconym za poszczególne miesiące roku, a kwotą należną. W przypadku, gdy podatnik zaznaczył w polu 122, że w danym roku korzysta z tzw. kredytu podatkowego od całości przychodów (kwadrtat nr 1), pól tych nie wypełnia. Jeżeli w poz. 122 podatnik zaznaczył kwadrat nr 2, w częściach K i L nie wykazuje
ryczałtu w części przypadającej na przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, dla których wybrano zwolnienie (kredyt podatkowy – art. 21 ust. 6-13 ustawy o zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych). Kwotę podaje się w pełnych złotych po odpowiednim jej zaokrągleniu. Podatek do zapłaty lub nadpłata wynika z rozliczenia ryczałtu za miesiące styczeń – grudzień (I, II i III, IV kwartał roku).

Pola 126-136 wypełnia podatnik zgodnie z prowadzoną ewidencją ryczałtu. Podatnik nie powinien wpisywać w nich kwot faktycznie zapłaconych, lecz kwoty wykazane w ewidencji, należne za poszczególne okresy roku, którego zeznanie podatkowe dotyczy. W przypadku rozliczających się kwartalnie wypełnieniu podlegają wyłącznie pola 128, 131 i 134. Pole 137 służy podsumowaniu kwot ryczałtu należnych za wcześniej wykazane (w polach 126-136) miesiące (kwartały) roku podatkowego. W tym polu podatnik podaje kwoty należne, wynikające z ewidencji przychodów. W podsumowaniu pomija się miesiąc grudzień. Kwoty powyższe należy zaokrąglić do pełnych złotych (od 1 grosza do 49 w dół, do pełnych złotych, a od 50 groszy do 99 w górę). W sytuacji, w której ryczałt za poszczególne miesiące był wpłacany, kwota z pozycji 137 powinna być równa kwocie z pozycji 123.

Pole 138 służy wskazaniu wartości podatku ryczałtowego do zapłaty za miesiąc grudzień lub czwarty kwartał roku podatkowego. Wpisać należy kwotę należną, wynikającą z ewidencji podatkowej, zaokrągloną do pełnych złotych (kwoty od 1 do 49 groszy podlegają zaokrągleniu w dół, kwoty od 50 do 99 groszy w górę). Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania. Podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego - w terminie złożenia zeznania. Kwota za grudzień znajduje sie w podsumowaniu ryczałtu należnego za cały rok (poz. 119), natomiast nie ma tej kwoty w polu 123. W efekcie przy braku ulg podatkowych podatnik opłacający ryczałt za grudzień wskaże wartość ryczałtu za cały rok i kwotę niedopłaty (pole124), równe kwocie ryczałtu za iesiąc grudzień (pole 138).  

Pola 139-143 służą podatnikowi do przekazania kwoty wykazanej w polu 140, na rzecz wybranej przez podatnika z wykazu, publikowanego przez Narodowy Instytut Wolności, kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego:

 • z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia (deklaracja musi być złożona do końca stycznia) albo
 • z korekty zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (do końca lutego).

Kwota 1% w polu 140 podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek gorszy w dół (np. kwotę 16,56 zaokrągla się do 16,50 zł, kwotę 25,39 zaokrągla się do 25, 30 gr).

Warunkiem przekazania kwoty 1% na rzecz wskazanej organizacji pożytku publicznego jest wpłata na rzecz organu skarbowego pełnej wartości ryczałtu - podatku stanowiącego podstawę kwoty 1%, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Ryczałt nie musi być zapłacony w powyższym terminie całej wartości, która wynika z zeznania podatkowego, natomiast musi być zapłacony co najmniej w tej kwocie, która pozwoli ustalić 1% wykazany w polu 135 deklaracji. W przypadku podatnika składającego więcej niż jedną deklarację podatkową, możliwe jest w każdej deklaracji podanie innej organizacji, na którą przekazywany jest 1% podatku. We wrześniu roku następującego po roku podatkowym naczelnik urzędu skarbowego przekazuje organizacji pożytku publicznego zbiorczą informację o:

 • danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres) – wyłącznie jeżeli podatnik  zaznaczy pole 142; w przypadku, gdy podatnik nie zaznaczy tego pola – organizacja nie uzyska informacji o osobie przekazującej swój 1% podatku,
 • wysokości kwoty przekazanej na rzecz tej organizacji,
 • określeniu celu, na jaki organizacja powinna przeznaczyć przekazywaną kwotę (cel szczegółowy) – wyłącznie w przypadku, gdy podatnik oznaczy taki cel w polu 136; cel może być przekazany organizacji nawet bez podania danych personalnych przekazującego – wówczas podatnik wypełnia wyłącznie pole 139 - 140 i pomija pole 142.


Pola 144-152 służą wskazaniu załączników:

 • PIT/O – przez podatników korzystających z ulg podatkowych odliczanych od przychodu i od kwoty ryczałtu; w załączniku nie wskazuje się składek społecznych i zdrowotnych oraz ulg mieszkaniowych,
 • PIT/D – przez podatników korzystających z ulg mieszkaniowych na prawach nabytych,
 • PIT-2K – przez podatników po raz pierwszy rozliczających ulgę odsetkową,
 • PIT-28/A – przez podatników rozliczających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tytułu działalności gospodarczej lub najmu, dzierżawy (i umów podobnych); wspólnicy spółek cywilnej i jawnej pomijają ten załącznik składając PIT-28/B,
 • PIT-28/B – przez podatników rozliczających przychody osiągane z tytułu uczestnictwa w spółkach cywilnych lub jawnych,
 • sprawozdanie z realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.

W przypadku małżonków, każdy z nich dołącza do własnej deklaracji własne załączniki. Podatnicy, którzy składają większą ilość deklaracji podatkowych, złożą jeden PIT/O i jeden PIT/D. W PIT/D podatnicy wskazują, w jakiej części ulgi podatkowe obniżać mają przychód lub podatek wykazany w deklaracji PIT-28, a w jakiej – w innych deklaracjach. W przypadku załącznika PIT/O kwoty ulg podlegają po prostu przepisaniu do odpowiednich pól deklaracji podatkowych, bez ich uprzedniego podziału w załączniku na kwoty przypadające na poszczególne zeznania podatkowe.

Podać należy ilość załączników danego rodzaju, dołączanych do druku PIT-28.

Pole 149 służy wykazaniu, który z małżonków, niezależnie od wspólnego czy też samodzielnego rozliczenia, złożył PIT/D. Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem), składają jeden załącznik PIT/D, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków. Zasada ta nie dotyczy małżonków, między którymi sąd orzekł separację.  Podatnik nie pozostający w związku małżeńskim pole to pozostawia puste niezależnie od tego, czy dołączył PIT/D do deklaracji PIT-28, czy też nie dołączał takiego załącznika.

Pole 150 służy podatnikom, którzy oprócz PIT-28 składają inne deklaracje podatkowe. Podatnik składa w takim przypadku wyłącznie jeden PIT/D łącznie ze wszystkimi deklaracjami składanymi za rok podatkowy i wskazuje w jednej z nich, że dołącza do niej PIT/D. W przypadku, gdy podatnik nie składa PIT/D pole to należy pozostawić puste, w przypadku podatnika załączającego PIT/D do PIT-28, zaznaczyć należy kwadrat nr 1 (PIT-28).

Pole 151 służy ustaleniu danych w PIT/D dołączonego do zeznania małżonka rozliczającego się w innym organie podatkowym niż podatnik. Małżonkowie bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem), składają jeden załącznik PIT/D, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków. Zasada ta nie dotyczy małżonków, między którymi sąd orzekł separację.  Podatnik nie pozostający w związku małżeńskim pole to pozostawia puste niezależnie do tego, czy dołączył PIT/D do deklaracji PIT-28, czy też nie dołączał takiego załącznika.

Pole 152 służy wskazaniu załącznika stanowiącego sprawozdanie z realizacji uznanej przez organ podatkowy zasady ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi. Wskazać należy, że sprawozdanie takie zostało dołączone, oraz ilu przypadków dotyczy. Podatnicy nie korzystający z ustalania cen transakcyjnych pole to pozostawiają puste.

Pole 153 wypełnia podatnik legitymujący się Kartą Dużej Rodziny. Wypełnienie tej pozycji pozwala na przyspieszenie zwrotu podatku - okreslony dla organów podatkowych termin na zwrot to 30 dni, a nie jak w pozostałych przypadkach 45 dni (PIT-28 złożony elektronicznie) lub 3 miesiące (w formie innej niż elektroniczna). 

Pole 154 zawiera podpis odręczny podatnika. Podatnik nie musi podpisywać się pełnym imieniem i nazwiskiem, podpis powinien go jednak identyfikować i być zgodny z podpisem stosowanym przez niego na innych formularzach. Nie należy pola tego wypełniać na komputerze lub maszynie, nie jest dopuszczalne składanie podpisu za podatnika. Podatnicy składający deklarację za pomocą sieci Internet pole to pozostawiają puste. Jeżeli deklaracja składana jest przez pełnomocnika pole pozostawia się puste.

Pole 155 wypełnia pełnomocnik składający deklarację działając w imieniu i na rzecz podatnika. Do deklaracji należy w takim przypadku dołączyć pełnomocnictwo z opłaconą opłatą skarbową (17 zł od pełnomocnictwa, pełnomocnictwa dla deklaracji elektronicznych - bez opłat). Pełnomocnik deklarację podatkową wypełnia danymi podatnika, a nie własnymi, jedynie podpis jest składany przez niego, a nie przez mocodawcę.  Podpis złożony powinien być odręcznie, pełnomocnik nie musi podpisywać się pełnym imieniem i nazwiskiem, podpis powinien go jednak identyfikować i być zgodny z podpisem stosowanym przez niego na innych formularzach. Nie należy pola tego wypełniać na komputerze lub maszynie, nie jest dopuszczalne składanie podpisu przez osobę trzecią za pełnomocnika (bez legitymowania się odpowiednimi dalszymi pełnomocnictwami).

W polu 156 należy podać  imię I nazwisko oraz podpis zarządcy sukcesyjnego albo innej osoby uprawnionej do podpisania zeznania w imieniu przedsiębiorstwa w spadku. Podatnicy wypełniający własną deklarację i nie zarządzający przedsiębiorstwem w spadku pozostawiają pole puste.

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.