wybierz temat:

Likwidacja i otwarcie nowej firmy, a możliwość wyboru podatku liniowego

Czy po likwidacji działalności gospodarczej w roku podatkowym i założeniu w tym samym roku podatkowym nowej, innej, można wybrać formę opodatkowania według stawki 19% (podatek liniowy na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), jeżeli zlikwidowana działalność była opodatkowana na ogólnych zasadach określonych w art. 27 ww. ustawy?

Do 2019 r. nie było podstaw, aby odmówić podatnikowi statusu podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego. Zatem, jeżeli podatnik w sposób trwały zlikwidował pozarolniczą działalność gospodarczą, a następnie w tym samym roku podatkowym ponownie rozpoczął (po uzyskaniu wpisu do ewidencji) prowadzenie działalności gospodarczej – nie ma przeszkód do wyboru sposobu opodatkowania dochodów na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Podatnik mógł zdecydować się na podatek liniowy, bowiem miał w opisanym stanie faktycznym status rozpoczynającego w ciągu roku uzyskiwanie dochodu z tytułu udziału w spółce jawnej prowadzącej działalność gospodarczą.

Stanowisko takie podzielają także organy podatkowe w indywidualnych interpretacjach wydanych przez:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2011 r. znak: ITPB1/415-165/11 /WM),
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 września 2009 r. znak: IPPB1/415-573/09-2/MT).

Od 2019 r. zmieniła się zasada i treść przepisu, który regulował prawo do wyboru podatku liniowego. 

Do tej pory przepis wskazywał, że :

  • Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach liniowych - w tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. 

Od 2019 r. zapis ten brzmi:

  • Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach liniowych. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Nie ma zatem obecnie mowy o prawie wyboru ponownie w trakcie roku opodatkowania liniowego gdy już raz dokonano określonego wyboru formy podatkowej w ramach działalności gospodarczej. 

Rejestracja firmy między 1 a 20 dniem stycznia a termin zgłoszenia podatku liniowego

Rozpocząłem prowadzić działalność gospodarczą 15 stycznia. Do kiedy mam prawo zadecydować o wyborze podatku liniowego?

Oświadczenie o wyborze podatku liniowego złożyć można do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

PIT-36L a utrata prawa do podatku liniowego w trakcie roku

Czy rozliczę się na PIT-36L jeśli w trakcie roku utraciłem prawo do podatku liniowego?

Nie, w takim wypadku rozliczenia podatkowego dokonuje Pan na druku PIT-36. Co więcej, jeżeli w trakcie roku stracił Pan prawo do rozliczenia liniowego, zobowiązany jest Pan ustalić zaliczki na podatek na zasadach skali podatkowej oraz zapłacić ewentualnie występujące odsetki za zwłokę.

Umowa o pracę a rozliczenie na PIT-36L

Od 4 lat prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo (programista). W tym roku zawarłem ponadto umowę o pracę z podmiotem, w ramach której dostarczam mu oprogramowanie i tworzę strony internetowe. Pozwala mi to obniżyć ZUS. Czy to wpłynie w jakiś sposób na moje rozliczenie z działalności gospodarczej?

W takim przypadku utraci Pan prawdopodobnie prawo do rozliczenia się podatkiem liniowym (zależy to od rodzaju usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej). Jeżeli uzyskuje się z działalności gospodarczej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które wykonuje się lub wykonywało w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, to traci się w roku podatkowym prawo do opodatkowania liniowego. W konsekwencji należy wpłacać zaliczki od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczone przy zastosowaniu skali podatkowej. Dodatkowo, o ile zmiana ta spowoduje zaległość podatkową w zapłacie zaliczek, należy zapłacić również odsetki za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W związku z powyższym zmuszony będzie Pan rozliczyć się na druku PIT-36 zarówno z umowy o pracę, jak i działalności gospodarczej.

Rezygnacja z rozliczenia liniowego

W roku 2020 zdecydowałem się na rozliczenie liniowe. Czy w roku 2020 będę musiał składać jakieś oświadczenie, by z tej formy zrezygnować? Nie chcę w roku przyszłym tej formy kontynuować.

Tak, proszę złożyć oświadczenie do organu skarbowego o rezygnacji z rozliczenia liniowego. Jeśli nie dopełni Pan tego obowiązku kolejny rok będzie Pan rozliczał się liniowo na PIT-36L. Termin to 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy w roku przychód. Może Pan również rezygnować poprzez złożenie oświadczenia o opodatkowaniu w innej formie.

Sklep i aukcje internetowe a PIT-36L

Czy mogę mieć sklep i rozliczać go przez Pit-36L (liniowo) i handlować na serwisie internetowym częściami samochodowymi i rozliczać się na PIT-36 (normalna działalność, nie rozliczana liniowo)?

Nie, wybór opodatkowania liniowego dotyczy wszystkich form prowadzenia działalności gospodarczej. Może Pan natomiast być wspólnikiem spółki będącej osobą prawną i w ramach takiej rozliczać się na podstawie podatku CIT (19%), a prywatnie opodatkować działalność gospodarczą. Trzeba jedynie pamiętać, że dywidendy pochodzące ze spółki będą dodatkowo opodatkowane po stronie udziałowca.

Menadżer a PIT-36L

Czy będąc menedżerem mogę swoje usługi oferować w ramach działalności gospodarczej (usługi consultingowe) i opodatkować się 19% podatkiem liniowym?

Usługi consultingu rozliczać ma Pan prawo w ramach działalności i opodatkować je 19% podatkiem liniowym. Natomiast przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze rozlicza Pan w ramach tzw. działalności wykonywanej osobiście (osobne od działalności gospodarczej źródło przychodów).

Kolejny rok na podatku liniowym a oświadczenie

Czy muszę składać oświadczenie, by pozostać w kolejnym roku opodatkowany liniowo?

Nie, nie ma takiego obowiązku. Oświadczenie złożone jednokrotnie zachowuje swoją aktualność również w latach kolejnych, o ile podatnik nie zrezygnuje z rozliczania się liniowo lub nie utraci prawa do takiej formy rozliczeń.

Spółka jawna a PIT-36L

Czy spółka może być opodatkowana liniowo?

Nie, ale z opodatkowania liniowego korzystać mogą wspólnicy tej spółki. Możliwe jest również, by niektórzy z nich byli rozliczani liniowo, a niektórzy opodatkowani według skali.

Umowa o pracę a podatek liniowy w działalności

Mam umowę o pracę i prowadzę firmę. Czy mogę rozliczać się z całości według 19% podatku liniowego?

Nie, podatek liniowy dotyczy wyłącznie Pana firmy. Złoży Pan dwie deklaracje Pit-37 z tytułu umowy o pracę oraz PIT-36L z tytułu działalności rozliczanej liniowo.

Liniowy i rozliczenie z małżonkiem

Jestem na liniowym, czy mogę się rozliczyć razem z żoną z umowy o pracę?

Nie, nie ma takiej możliwości. Opodatkowanie podatkiem liniowym wyłącza możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem z całości jego przychodów.

Jaką deklarację złożyć i do kiedy – podatek liniowy

Rozliczam się 19% podatkiem liniowym. Jaką deklarację podatkową mam złożyć i do kiedy mam dokonać rozliczenia?

Z tytułu działalności opodatkowanej liniowo składa Pan deklarację PIT-36L. Termin na jej złożenie mija 30 kwietnia roku podatkowego następującego po roku, którego zeznanie dotyczy.  

1% podatku z podatku liniowego

Czy z PIT-36L mogę przekazać 1% podatku?

Tak, przekazać 1% podatku mogą również podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym. Nie mają tu zastosowania zasady szczególne. 1% podatku wynikać powinien z zeznania złożonego terminowo lub korekty złożonej terminowo deklaracji podatkowej dokonanej w terminie 1 miesiąca od końca okresu na rozliczenie podatku (1 miesiąc od końca kwietnia). Przekazać można całą kwotę 1% podatku zapłaconego nie później niż w ciągu dwóch miesięcy licząc od 30 kwietnia lub też kwotę mniejszą. Jeżeli podatnik składa kilka deklaracji (np. PIT-36 i PIT-36L) w każdej z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego, na którą przekazuje 1% podatku.

2021-06-15

Nowa ulga w PIT 2021 - za opłaty drogowe

Ministerstwo Finansów wprowadza kolejną ulgę w podatku dochodowym obowiązującą w 2021 r. Tym razem dotyczyć ona będzie podmiotów ponoszących opłaty drogowe.

2021-06-14

Pobór podatku u źródła od wypłat za granicę odsunięty przez kolejny okres 2021 r.

Uciążliwe dla podatników przepisy zmuszające do pobrania podatku PIT lub CIT przez nabywców towarów lub usług zostaną po raz kolejny odsunięte.

2021-06-14

Nowe deklaracje podpiszesz elektronicznie

Rozszerzony zostaje zakres formularzy, które przesłać można elektronicznie, z użyciem podpisów elektronicznych. Zmieniono zasady i nazwy szeregu formularzy wykorzystywanych w postępowaniach akcyzowych.