Uwaga: Jesteś w archiwalnej wersji poradników rozliczeń PIT za 2016 rok!

Program e-pity za 2016 r. znajdziesz tutaj                  Aktualne poradniki w ABC Podatki

 Aktualną wersję programu znajdziesz tu >>

Szereg zmian w przepisach podatkowych wpływały na zasady deklarowania zarobków za rok 2016. Dotyczyły one zarówno wąskich grup podatników (np. prowadzących działy specjalne produkcji rolnej czy też rozliczających przychody ze sprzedaży własnych przetworów rolnych), jak również ogółu osób składających roczne rozliczenia podatkowe.

PIT/DS - informacja składana łącznie z PIT-36 lub PIT-36L za 2016 rok

Podatnicy, którzy dochód z działów specjalnych ustalali w 2016 r. na podstawie prowadzonych ksiąg, samodzielnie obliczali i odprowadzali zaliczki na podatek dochodowy według zasad, jakie obowiązują osoby osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. W 2016 r. nie byli oni już zobowiązani do składania deklaracji PIT-6 - deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych oraz deklaracji o wysokości przewidywanego dochodu w roku następnym. W takim przypadku informację o prowadzonych działach specjalnych produkcji rolnej, należało przekazywać w PIT/DS – czyli informacji o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym. Informację tę dołączyć należało do zeznania rocznego PIT-36 za 2016 albo  PIT-36L 2016. Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składali odrębny załącznik PIT/DS. W przypadku gdy poszczególne części informacji były niewystarczające do podania wszystkich danych dotyczących działów specjalnych produkcji rolnej, należało wypełnić kolejny(e) załącznik(i) PIT/DS.

Przetwory rolne własnej produkcji zaliczenie do źródła przychodów i deklaracja PIT-36

Przy spełnieniu szeregu warunków związanych z formą sprzedaży oraz odpowiednim ewidencjonowaniem, za przychody z innych źródeł (a nie z działalności gospodarczej), uważało się od 2016 r. przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym. W efekcie przychody te należy samodzielnie wykazać w deklaracji PIT-36 w wierszu „inne źródła” oraz samodzielnie ustalić wartość podatku.

Zarządzający spółkami Skarbu Państwa z 70% podatkiem od odpraw i odszkodowań

Ryczałtowy, wysoki podatek pobierany był: 

 • z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, jeżeli zobowiązaną do zapłaty odszkodowania jest spółka, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami, w części, w której wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania - w wysokości 70% tej części należnego odszkodowania;
 • z tytułu określonych w umowie o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, lub umowie o świadczenie usług zarządzania zawartej z w.w. spółką, odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, lub umowy o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta, w części, w której ich wysokość przekracza trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, lub umowy o świadczenie usług zarządzania wiążącej go ze spółką - w wysokości 70% należnej odprawy lub odszkodowania. ", 

Podatku tego ani wynagrodzeń z ww. tytułów nie trzeba było wykazywać w rocznej deklaracji podatkowej – podatek pobierany był ryczałtowo przez wypłacającą spółkę, przy czym pobierać go należało bez pomniejszania o koszty uzyskania.

Przychody ze źródeł nieujawnionych – podatek według stawki 75%

Składający deklaracje podatkowe należało pamiętać, że od 2016 r. działać zaczęły nowe zasady dotyczące opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Określane one były w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi, uzyskanymi przed poniesieniem tego wydatku. Podatnicy, którzy zaniżyli kwoty wykazywane w rocznym PIT musieli być świadomi, że w razie kontroli ich wydatków będą musieli sami udowodnić źródła przychodów, z których finansowali wydatek, a w razie braku takich źródeł zobowiązani zostaną do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 75% podstawy opodatkowania.

Kredytobiorcy bez obowiązku opodatkowania pomocy ze strony państwa

Pomoc dla kredytobiorców, którzy znależli się w trudnej sytuacji majątkowej uzyskali z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zwolniona była z co do zasady z podatku PIT. Przychód trafiał do deklaracji podatkowej w związku z kwotami należności umorzonymi na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U. poz. 1925). Kwot umorzeń nie trzeba było ujmować w PIT jako przychód z innych źródeł. Pozostały one bez wpływu na zobowiązania podatkowe – były wolne od podatku.

Brak korekt kosztów oraz łatwiejsze zasady ustalania korekt – mniej zmian w złożonych do tej pory deklaracjach rocznych

Z dniem 1 stycznia 2016 r. usunięto przepisy zmuszające do korekt kosztów w przypadku nierzetelnych płatności. W efekcie tej zmiany, rzadziej niż do tej pory dochodziło do zmian w treści złożonej już deklaracji rocznej – w związku z transakcjami opłacanymi po upływie przewidzianego terminu.

Zmianie uległy również zasady ujmowania w księgowości przedsiębiorców zmian na wcześniej zaksięgowanych dokumentach. Korekta spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką rozliczana była poprzez zmniejszenie/zwiększenie danej pozycji księgowej w okresie rozliczeniowym, w którym został wystawiony dokument korygujący (czyli na bieżąco). Pozostałe błędy księgowe korygować trzeba wstecz (w okresie księgowania dokumentu korygowanego). Ustalenie przejrzystych zasad również wpłyneło niewątpliwie na zmniejszenie się ilości korekt deklaracji rocznych PIT.

Dodatki do emerytur i rent nie znajdą się w rocznym PIT

Osoby, które otrzymały jednorazowy dodatek do emerytury lub renty nie musiały go opodatkować i wykazywać w rocznej deklaracji PIT. Również w PIT-40 lub PIT-11/A dodatek ten nie powinien był rozliczony przez ZUS. Zwolnione z podatku pozostały bowiem kwoty jednorazowego dodatku pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (Dz.U. poz. 188).

500+ wolne od podatku PIT

W deklaracji PIT-36,  PIT-37 za 2016 lub innych deklaracjach rocznych nie trzeba było wyszczególniać kwot otrzymywanych w ramach programu rodzina 500+. Zwolnione z opodatkowania pozostały w 2016 r. m.in. świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, (Więcej informacji - Ulga Prorodzinna za 2016 rok).

Zasiłek macierzyński z KRUS oraz podwyższenia niektórych uposażeń bez obowiązku deklarowania w PIT

Do 2016 r. w myśl art. 21 ust. 1 pkt 65 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego były wyłącznie zasiłki chorobowe wypłacone na podstawie odrębnych przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin, w części odpowiadającej udziałowi dochodu z tytułu działalności rolniczej, z wyjątkiem polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, w dochodzie podzielnym spółdzielni.

Powodowało to, że zasiłki macierzyńskie wypłacane rolnikom podlegały opodatkowaniu i jako przychody z tzw. innych źródeł należało je wykazać w rocznej deklaracji PIT. Od rozliczenia za 2016 r. sytuacja ulega zmianie – zwolnione z opodatkowania są również zasiłki macierzyńskie otrzymane na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2015 r. poz. 704, 1066 i 1217). Zwolnione z opodatkowania są również

 • zasiłki macierzyńskie z ZUS (przyznawane zarówno na starych, jak i nowych zasadach – obowiązujących od 2016 r.),
 • kwoty podwyższenia uposażenia oraz kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego przyznane na podstawie art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1217).

Dofinansowania do przedszkoli, żłobków i innych bez konieczności rozliczeń podatkowych

Nie trzeba było ujmować w deklaracji PIT-37 lub PIT-36, a także w PIT-11 czy PIT-8C świadczeń otrzymanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związanych z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach. Zwolnione z podatku były również świadczenia, które nie były finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu:

 • objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 400 zł,
 • uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 200 zł.

Wyłącznie nadwyżki ponad tę wartość podlegały opodatkowaniu. Powinny one być rozliczone przez pracodawcę i wyszczególnione w informacjach przekazywanych pracownikowi. W przypadku zatrudnionych na podstawie innych umów niż umowy o pracę, przychodem podlegającym wyszczególnieniu w rocznym PIT jest pełna wartość świadczenia – powyższych zwolnień obowiązujących od 2016 r. nie stosuje się.

Działalność badawczo – rozwojowa –w kosztach podatkowych przedsiębiorcy oraz jako ulga podatkowa

Od rozliczenia za 2016 r. dopuszczalnym było odliczanie od podstawy opodatkowania do 30% wydatków kwalifikowanych, poniesionych  na działalność badawczą lub rozwojową przedsiębiorstw rozliczających się na PIT-36 (podatek według skali) lub PIT-36L (podatek liniowy) lub poprzez CIT-7 (podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych). Odliczenie to stosowało się równolegle z wprowadzeniem wydatków do kosztów podatkowych, tzn. podatnik może zarówno zaliczyć całość wydatków kwalifikowanych do kosztów, jak i dodatkowo odliczyć od podstawy opodatkowania od 10 do 30% ich wartości.

Przedsiębiorstwa powiązane z nowymi obowiązkami badania wzajemnych transakcji

Obowiązkowym stały się nowe obowiązki badania cen transferowych stosowanych między podmiotami powiązanymi. Znaczną część dokumentacji podatkowej sporządzało się nie później niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego, a opisy poszczególnych czynności - w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Termin zastosowania nowych wzorów druków PIT - za 2016 rok.

Poniższe druki stosowało się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Od 1 stycznia 2017 r. (do zeznań z tytułu przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanych w roku 2016 rok) stosować zatem należało co do zasady:

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję