wybierz temat:

PIT-36 Załącznik PIT/BR z tytułu ulgi na badania i rozwój

Załącznik sporządzają przedsiębiorcy rozliczający przychody firmowe na PIT-36 lub PIT-36L oraz korzystający z ulgi na badania i rozwój (na działalność badawczo  - rozwojową).

W PIT-BR wskazać należy koszty kwalifikowane podzielone według poniższych grup (Część B informacji PIT-BR):

 1. należności z tytułu stosunków : służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy oraz składki ZUS z tytułu tych należności w części finansowanej przez płatnika składek (dotyczy pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej),
 2. nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,
 3. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
 4. odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem,
 5. zaliczane do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością. 

W PIT-BR w części B wpisać należy zarówno koszty kwalifikowane faktycznie poniesione, jak i koszty kwalifikowane odliczane od dochodu. Zatem należy wpisywać pierwotnie w części B pełną wartość kosztów kwalifikowanych do odliczenia, a następnie w poszczególnych polach dokonać ich ograniczenia (odpowiednio od 10 do 30%). Kwota kosztów kwalifikowanych nie może bowiem przekroczyć: 

 • w odniesieniu do kosztów w pkt 1 - 30% tych kosztów;
 • w odniesieniu do kosztów, o których mowa pkt 2-5
  • 20% tych kosztów - jeżeli podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
  • 10% tych kosztów - w przypadku pozostałych podatników.

Ostatecznemu sumowaniu do odliczenia od dochodu podatnika podlegają koszty kwalifikowane po ich zmniejszeniu do 10%-30% poniesionych wydatków.

Odliczenia na PIT-BR dokonywać mogą podatnicy rozliczający się według skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Z prawa tego nie skorzystają opłacający na PIT-28 z tytułu prowadzonej działalności ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. PIT/BR jest załącznikiem do PIT-36 i PIT-36L. PIT-BR nie dołącza się również do deklaracji CIT. W przypadku podmiotów rozliczających ten podatek obowiązuje inny załącznik – CIT-BR.

Małżonkowie rozliczający ulgę na innowacyjność, bez względu na formę rozliczania zeznania podatkowego zobowiązani są do złożenia odrębnego załącznika PIT/BR dla każdego z nich.

Część D – dane jednostki naukowej – wypełniają wyłącznie podatnicy, których wydatki dotyczą tzw. badań podstawowych. Koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają bowiem odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Badania podstawowe to oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

W przypadku, gdy ulga dotyczy badań stosowanych lub badań przemysłowych lub prac rozwojowych części D nie trzeba wypełniać w ogóle.

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję