Podatek obliczany jest co do zasady od przychodu po jego obniżeniu o koszty podatkowe. Ich wysokość zależna jest od tego, z jakiego tytułu pochodzi przychód. Im wyższe koszty, tym niższa jest kwota, od której nalicza się podatek, a w efekcie sam podatek będzie również niższy.

Wynagrodzenie pochodzące z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi w 2018 r., 2019 r., 2020 r. i 2021 r. - w celu ustalenia należnego podatku będzie obniżane o 50%, 20% albo o pracownicze - ryczałtowe koszty uzyskania przychodów - w zależności od branży oraz wartości przychodów. Jeśli osoba korzystająca z podwyższonych 50% kosztów przekorczy limity wynagrodzeń obowiązujących w 2020 r., to koszty uzyskania przychodów nie znajdą w ogóle zastosowania (innymi słowy osoba taka zapłaci podatek naliczany od tego, co faktycznie zarobiła, od kwoty brutto). Istnieją również dziedziny aktywności zawodowej, w których podwyższone koszty w ogólne nie przysługują.  

Przykład:
Podatnik otrzymuje 10.000 zł za przekazanie praw do napisanego utworu muzycznego. Podatek pobiera się od 5.000 zł (czyli koszty wyniosły 50% tego wynagrodzenia). 

Program e-pity 2020 uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2020.

Nie wiesz jak zmiana kwoty wolnej od podatku w PIT 2020 wpłynie na Twój podatek do zapłaty w 2021 r.? Jakie koszty zastosować? Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami? Jakie załączniki musisz wypełnić?
Wylicz PIT od razu w Programie e-pity 2020, który uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2021 >>

Korzystając z podwyższonych kosztów zadbaj:

 • aby sprawdzić, jaka jest podstawa prawna do korzystania z tych kosztów (np. czy zawarłeś umowę w ramach której przenosisz prawo do wynalazku, licencję do posiadanego utworu, a może korzystasz z przysługujących Ci w ramach tej umowy praw autorskich lub rozporządzasz posiadanymi prawami autorskimi przenosząc je na inny podmiot),
 • by zawrzeć pisemną umowę w tej sprawie - inaczej będziesz miał problem z udowodnieniem przed organami skarbowymi podstawy stosowania podwyższonych kosztów,
 • by z zapisów umowy wynikało, w jakim stopniu wynagrodzenie z niej pochodzące dotyczy przenoszenia (rozporządzenia prawami autrskimi, a w jakim - wynagrodzenie to dotyczy innych czynności (pamietać warto, że sztywno ustawione wykorzystanie kosztów autorskich co miesiąc w umowie na tym samym poziomie nie jest realnym odzwierciedleniem prac twórczych w danym okresie - co powoduje, że koszty mogą być kwestionowane),
 • jeśli udzielasz licencji do wynalazku - sprawdź czy jest to pierwsza licencja, czy kolejna oraz czy chodzi o pierwszy rok licencjonowania, czy następne,
 • sprawdź, czy przychody objęte prawami autorskimi pochodzą z listy zawodów uprawnionych do 50% kosztów. 

Popełniłeś błąd i obliczałeś koszty w zbyt wysokiej wartości. Oblicz odsetki podatkowe w kalkulatorze.

UWAGA! Koszty uzyskania, a rozliczenie w usłudze Twó j e-PIT

Podwyższone koszty podatkowe 50% mogą być rozliczane również w usłudze Twój e-PIT, udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. Szczególną ostrożność powinni zachować podatnicy rozliczający się w ten sposób (w Twój e-PIT) w następujących przypadkach:

 • gdy podatnicy sumują koszty ryczałtowe z wielu umów (wielu PIT-11) i zastosowanie znajduje górny limit kosztów - należy sprawdzić, czy został on określony prawidłowo i sumowane koszty z wielu informacji PIT-11 są właściwie ujęte w PIT-37,
 • gdy podatnicy posiadają na deklaracji podatkowej PIT-11 rozliczenia kosztów ryczałtowych oraz procentowych - nalezy sprawdzic, czy są one prawidłowo przenoszone do PIT-37 i czy ustlony został górny limit odliczenia kosztów,
 • gdy podatnikom przysługują koszty 20% i 50% - czy zostały one ujęte w PIT-37 czy też uwzględniono wyłącznie koszty podstawowe,
 • gdy podatnicy korzystają z kosztów autorskich - czy zachowany jest górny limit 85.528 zł tych kosztów.  

więcej dlaczego warto sprawdzić lub samodzielnie rozliczyć Twój e-PIT >>

Podwyższone podatkowe koszty uzyskania przychodów - tzw. koszty procentowe (ustalane od wysokości dochodu) w 2018, 2019 i 2020 i 2021 r. przysługują z tytułu:

 • „przychodów z przeniesienia praw do wynalazków” – czyli koszty przysługujące z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego - w wysokości 50% uzyskanego przychodu;
 • „przychodów z licencji do wynalazków” – czyli przysługujące z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - w wysokości 50% uzyskanego przychodu;
 • „przychodów uzyskanych z prac autorskich w ramach listy zawodów uprawnionych” – przysługujące z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód, jednak dotyczy to wyłącznie następujących branż lub rodzajów działalności:

Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity®

Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź. Rozlicz e-pity już teraz online >>

 1. działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk, plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości
  audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 2. działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
 3. produkcji audialnej i audiowizualnej; 
 4. działalności publicystycznej;
 5. działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
 6. działalności konserwatorskiej;
 7. prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 650), do opracowania cudzego utworu w postaci
  tłumaczenia; 
 8. działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Uwaga
Powyższe branże i zawody rozliczają koszty 50% w przypadku, gdy umowy nie są zawierane przez korzystających z praw autorskich i pokrewnych w ramach samozatrudnienia (np. działalność gospodarcza). Natomiast korzystanie z praw dotyczyć może wszelkiego rodzaju umów zawieranych z zatrudniającym poza działalnością gospodarczą – o ile nie jest to umowa obejmująca wyłącznie prace twórcze to powinna stanowić zgodnie z ustaleniami stron, w jakim stopniu wynagrodzenie obejmuje wykorzystywanie i rozporządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi.

Jeżeli podatnik udowodni, że faktycznie poniesione koszty uzyskania przychodów są wyższe od zastosowanego limitu 50%, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

Mój zawód nie znalazł się na liście uprawnionych do 50% kosztów - jakie koszty uzyskania?

Jeśli zawód nie mieści się na liście profesji uprawnionych do 50% kosztów autorskich, wówczas do wynagrodzenia, jak i ewentualnego przekazania praw autorskich (rozporządzania prawami) do utworów nie można stosować podwyższonych kosztów. O ile wynagrodzenie pochodzić będzie zatem:

 • z umowy o pracę – zastosować należy pracownicze koszty podatkowe,
 • z umowy zlecenie, dzieło i umów do których stosuje się przepisy o tych umowach – zastosować można co do zasady 20% koszty uzyskania związane z tego rodzaju umowami, przy czym jeśli ponosi się koszty w wartości wyższej – można udowadniać ich poniesienie na podstawie posiadanych dokumentów,
 • wyłącznie z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi (np. umowa licencji, umowa o udostępnienie wizerunku, umowa sprzedaży praw autorskich majątkowych, umowa o niekorzystanie z autorskich praw osobistych), gdzie wynagrodzenie nie wynika z umów o pracę, dzieło, zlecenie czy umów podobnych – kosztów nie należy w ogóle stosować.

Limity wynagrodzeń objętych podwyższonymi 50% kosztami uzyskania przychodu w 2020 r.

Limit kosztów autorskich wynosi 85. 528 zł rocznie (tzn. 50% wynagrodzenia 171.056 zł). 

Co do zasady limit ten przysługuje ze wszystkich tytułów, stąd ustala się go od przychodu wynoszącego 171.056 zł. Przychód ten ustala się w sposób szczególny, bo przy korzystaniu z praw autorskich z wymienionych wyżej zawodów i branż uprawnionych, koszty autorskie i limit oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. W pozostałych przypadkach – przeniesienia praw wynalazczych czy licencji wynalazczych – limit oblicza się od czystego przychodu (bez pomniejszania o żadne składki).

Po przekroczeniu powyższego, podwyższonego limitu na rok 2020, koszty autorskie nie przysługują. Dotyczy to również części wynagrodzeń np. z umów zlecenie, pracę itp., obejmujących korzystanie z praw autorskich. Po przekroczeniu limitu do wynagrodzeń tego typu w zakresie korzystania z praw nie stosuje się kosztów uzyskania przychodów w ogóle (np. zryczałtowanych 20% lub pracowniczych).

Uwaga - limit 85.528 zł sumuje się zw wszystkich wymienipnych wyżej tytułów. Powoduje to, że jeśli podatnik np. sprzedał utwór (i zastosował do przychodów 50% koszty), a następnie wykonuje umowę o pracę z wykorzystaniem praw autorskich - to limit tych kosztów dotyczy obu tych tytułów łącznie.  

 

 Aktualne koszty uzyskania i koszty podwyższone >

2021-06-15

Nowa ulga w PIT 2021 - za opłaty drogowe

Ministerstwo Finansów wprowadza kolejną ulgę w podatku dochodowym obowiązującą w 2021 r. Tym razem dotyczyć ona będzie podmiotów ponoszących opłaty drogowe.

2021-06-14

Pobór podatku u źródła od wypłat za granicę odsunięty przez kolejny okres 2021 r.

Uciążliwe dla podatników przepisy zmuszające do pobrania podatku PIT lub CIT przez nabywców towarów lub usług zostaną po raz kolejny odsunięte.

2021-06-14

Nowe deklaracje podpiszesz elektronicznie

Rozszerzony zostaje zakres formularzy, które przesłać można elektronicznie, z użyciem podpisów elektronicznych. Zmieniono zasady i nazwy szeregu formularzy wykorzystywanych w postępowaniach akcyzowych.