Program do PIT-11, 8C i 40

Jak i do kiedy wypełnić druk PIT-4R

PIT-4R za 2013 rozliczysz w programie e-pity

Informacja ta trafia zawsze do Urzędu Skarbowego celem przekazania danych o zaliczkach na podatek dochodowy podatników rozliczanych przez osobę trzecią (płatników). PIT-4R traktuje się jako faktyczną deklarację pobranych przez płatnika (pracodawcę) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zatem stan w niej wskazany powinien zgadzać się z sumą zaliczek wpłaconych do Urzędu Skarbowego.

PIT-4R trafia wyłącznie do Urzędu Skarbowego. Nie należy jej doręczać podatnikowi, którego zaliczki są rozliczane. PIT-4R sporządza się zatem w jednej kopii (drugi egzemplarz warto zachować dla siebie w celach dowodowych).

W deklaracji wprowadza się dane autentyczne, zatem kwoty zaliczek na podatek faktycznie pobierane przez płatnika. Nie można w deklaracji podawać kwot zaliczek należnych, lecz niepobranych.

Sporządza się wyłącznie jedną deklarację PIT-4R niezależnie od liczby pracowników (świadczeniobiorców), za których płatnik opłaca zaliczki. W deklaracji podać należy sumę świadczeniobiorców oraz sumę pobranych zaliczek; deklaruje się w niej również wartość wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania tej funkcji (pobierania zaliczek, składania deklaracji).

Deklaracji nie sporządzają podatnicy wpłacający zaliczki na podatek wyłącznie za siebie. PIT-4R jest deklaracją płatnika (podmiotu obliczającego, pobierającego zaliczki na podatek i wpłacającego je na rzecz Urzędu Skarbowego), a nie rozliczającego własny podatek dochodowy.

UBD-wiele druków łącznie

Możliwe jest wysłanie za jednym razem do 20.000 druków PIT-11, PIT-8C, PIT-R i deklaracji PIT-40 za jedną transmisją i uzyskanie jednego UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru). Taka sytuacja pozwala na przyspieszenie wysyłki i przechowywanie tylko jednego potwierdzenia złożenia deklaracji. Poprzez zbiorczą bramkę nie można wysyłać PIT-4R - należy go wystawić i wysłać osobno, za pomocą pojedynczego dokumentu, w pojedynczej transmisji.

Termin złożenia - do kiedy?

W roku 2016 deklarację PIT-4R za rok 2015 składa się do 1 lutego 2016 r. W 2016 roku, 31 stycznia przypada w niedzielę, stąd do 23.59 w poniedziałek 1 lutego podatnik ma obowiązek wysłać deklarację PIT-4R (lub do godziny otwarcia urzędu dostarczyć ją do Urzędu Skarbowego).
Deklarację składamy do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (jeśli ostatni dzień stycznia przypada w niedzielę albo inny dzień ustawowo wolny od pracy, deklarację składa się następnego dnia pracującego). Jeśli płatnik zaprzestał działalności przed tym terminem, deklarację składa się do dnia zaprzestania tej działalności. W sytuacji płatników, którzy zawarli umowę aktywizacyjną przed dniem 26 października 2007 r. – do dnia ustania obowiązku poboru tych zaliczek.

Papierowy czy elektroniczny PIT-4R

Od 2015 r. większość podatników składa PIT-4R w postaci elektronicznej. Płatnicy będący osobami fizycznymi mogą go podpisywać danymi autoryzacyjnymi (imię, nazwisko, NIP/PESEL, data urodzenia, kwota przychodu). Osoby zatrudniające więcej niż 5 osób oraz wszystkie biura rachunkowe nie mogą wysyłać druki tylko elektronicznie. Mniejsi podatnicy mogą wysyłać PIT-4R elektronicznie lub w formie tradycyjnej.

Zerowy PIT 4R

Jeżeli podatnik nie dokonywał żadnych wypłat rodzących obowiązek poboru zaliczek, deklaracji nie trzeba wypełniać i składać. Podobnie nie musi składać tej deklaracji podatnik, który nie zatrudnia nikogo, zatem opłaca składki wyłącznie za siebie. Jeżeli podatnik dokonywał takich wypłat, jednak kwota zaliczek na podatek wyszła zerowa (ze względu na niskie dochody oraz kwotę składki ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne), deklarację należy złożyć (por. Urząd Skarbowy w Sanoku, sygn. akt US.PDa-415/21/04). Jeżeli natomiast w danym roku lub miesiącu podatnik nie zatrudniał nikogo, lecz w pierwszym miesiącu wystąpiły jeszcze zaliczki, deklaracja powinna być złożona w związku z zapłatą tych zaliczek.

PIT-4R a przychody zwolnione

W PIT-4R nie uwzględnia się przychodów zwolnionych z opodatkowania. Od przychodów zwolnionych z opodatkowania nie pobiera się w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy oraz nie opłaca się podatku rocznego.

Gdzie wysyłamy PIT 4R - właściwość urzędu - do kogo?

PIT-4R powinno się przesłać do urzędu skarbowego właściwego według:

  • miejsca zamieszkania płatnika – osoby fizycznej albo
  • siedziby, a w przypadku gdy płatnik nie posiada siedziby – według miejsca prowadzenia działalności – gdy płatnik nie jest osobą fizyczną.

A więc PIT 4R i PIT 11 składa się do dwóch urzędów skarbowych – według odpowiednich właściwości płatnika oraz podatnika. Oczywiście może zdarzyć się, że właściwym dla obu podmiotów będzie ten sam organ skarbowy - wówczas oba druki wysyła się pod ten sam adres. Informację PIT 4R płatnik wypełnia także w sytuacji, gdy dokonuje na wniosek podatnika złożony przed 10 stycznia roku podatkowego rocznego obliczenia podatku za tego pracownika (deklaracja PIT 40, PIT 40A).