Darmowy Program do PIT

Koszty uzyskania przychodu – prawa autorskie i pokrewne – zmiany 2013 r.

Jestem architektem zatrudnionym na umowę o pracę. Rozliczam koszty podwyższone tylko w części umowy – związanej z autorskim wykonywaniem czynności. Łącznie zarobię ok. 120.000 zł w 2013 r. z tym, że rozliczać jako przychód z autorskich działań rozliczę ok. 90.000 zł. Czy dojdzie do jakiejś zmiany i nie będę mógł liczyć 50% kosztów uzyskania przychodów?
Tak, prawdopodobnie będzie Pan pozbawiony w części tych kosztów. Łącznie rozliczyć może Pan rocznie z tytułu praw autorskich, dla których stosuje Pan 50% koszty przychód w kwocie 85.528 zł. W roku podatkowym autorskie koszty uzyskania przychodów, nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Niemniej jednak koszty w wysokości 50% uzyskanego przychodu, oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Zatem może się okazać, że łączna kwota, od której liczy Pan koszty autorskie, nie wynosi wcale 90.000 zł, lecz mniej (po obniżeniu jej o składki), a wówczas będzie Pan miał prawo podwyższonych kosztów od pełnej kwoty dochodu.

Mam kilka umów, w których udostępniam licencję oraz jedną w której przekazuję prawa autorskie do programu komputerowego. Jakie koszty będą mi przysługiwać?
W zależności od tego, ile Pan zarobi – przysługiwać będą Panu 50% koszty uzyskania do kwoty 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, powyżej tej kwoty należy rozliczać koszty standardowe – których wysokość zależy od tego, na podstawie jakiej umowy generuje Pan przychody. Równocześnie może się zdarzyć, że posiada Pan dokumentację kosztów faktycznie poniesionych. Jeżeli są one wyższe niż kwota 50% kosztów ryczałtowych – to może Pan takie koszty wykazać.

Od jakiego momentu pracodawca rozpocznie pomniejszać moje koszty autorskie? Czy to już w miesiącu przekroczenia, czy dopiero od następnego?
Pracodawca, pobierze zaliczki na podatek od przychodu pomniejszonego o podwyższone koszty uzyskania z tytułu korzystania z praw autorskich i pokrewnych do chwili, w którym wynagrodzenie podatnika z tytułu tych praw nie będzie obniżane o koszty w wysokości powyżej połowy górnej wartości granicy I przedziału skali podatkowej, czyli do momentu, w którym koszty te nie przekroczą wartości 42764 zł. Gdyby uzyskiwał Pan przychody z wielu źródeł i kilku pracodawców pobierałoby koszty w podwyższonej wartości, na podatniku ciąży obowiązek powiadomienia płatników, że łączna kwota wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu korzystania z praw autorskich przekroczy wartość uprawniającą do korzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Brak oświadczenia obciąża bezpośrednio podatnika, płatnik pobierze bowiem zaliczkę stosując te wyższe koszty.

Czy jeśli umowa na rozporządzanie prawami do mojego dzieła podpisana została w 2012 r. a wynagrodzenie dostałem w 2013 r., to koszty autorskie powinny zostać ograniczone czy cała kwota wynagrodzenia przysługiwać będzie mi z podwyższonymi kosztami uzyskania?
Jeżeli wypłata została zrealizowana w 2013 r., to kwoty te będą obniżane zgodnie z zasadami obowiązującymi w roku 2013, nawet jeśli umowa została zawarta w 2012 r. Może warto rozłożyć płatności na raty tak, by wypłaty dokonywane były przez kilka lat co roku w wartości ok. 85 tys. zł?