Darmowy Program do PIT

Koszty uzyskania przychodu – prawa autorskie i pokrewne w 2014 r. (pytania wynikające ze zmian z 2013 r.)

Jestem architektem zatrudnionym na umowę o pracę. Rozliczam koszty podwyższone tylko w części umowy – związanej z autorskim wykonywaniem czynności. Łącznie zarobię ok. 120.000 zł w 2014 r. z tym, że rozliczać jako przychód z autorskich działań rozliczę ok. 90.000 zł. Czy dojdzie do jakiejś zmiany i nie będę mógł liczyć 50% kosztów uzyskania przychodów?
Tak, prawdopodobnie będzie Pan pozbawiony w części tych kosztów. Łącznie rozliczyć może Pan rocznie z tytułu praw autorskich, dla których stosuje Pan 50% koszty przychód w kwocie 85.528 zł. W roku podatkowym autorskie koszty uzyskania przychodów, nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Niemniej jednak koszty w wysokości 50% uzyskanego przychodu, oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Zatem może się okazać, że łączna kwota, od której liczy Pan koszty autorskie, nie wynosi wcale 90.000 zł, lecz mniej (po obniżeniu jej o składki), a wówczas będzie Pan miał prawo podwyższonych kosztów od pełnej kwoty dochodu.

Mam kilka umów, w których udostępniam licencję oraz jedną w której przekazuję prawa autorskie do programu komputerowego. Jakie koszty będą mi przysługiwać?
W zależności od tego, ile Pan zarobi – przysługiwać będą Panu 50% koszty uzyskania do kwoty 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, powyżej tej kwoty kosztów uzyskania Pan nie rozlicza. Równocześnie może się zdarzyć, że posiada Pan dokumentację kosztów faktycznie poniesionych. Jeżeli są one wyższe niż kwota 50% kosztów ryczałtowych – to może Pan takie koszty wykazać.

Od jakiego momentu pracodawca rozpocznie pomniejszać moje koszty autorskie? Czy to już w miesiącu przekroczenia, czy dopiero od następnego?
Pracodawca, pobierze zaliczki na podatek od przychodu pomniejszonego o podwyższone koszty uzyskania z tytułu korzystania z praw autorskich i pokrewnych do chwili, w którym wynagrodzenie podatnika z tytułu tych praw nie będzie obniżane o koszty w wysokości powyżej połowy górnej wartości granicy I przedziału skali podatkowej, czyli do momentu, w którym koszty te nie przekroczą wartości 42764 zł. Gdyby uzyskiwał Pan przychody z wielu źródeł i kilku pracodawców pobierałoby koszty w podwyższonej wartości, na podatniku ciąży obowiązek powiadomienia płatników, że łączna kwota wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu korzystania z praw autorskich przekroczy wartość uprawniającą do korzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Brak oświadczenia obciąża bezpośrednio podatnika, płatnik pobierze bowiem zaliczkę stosując te wyższe koszty.