PIT-38 NIP-3

Identyfikatorem podatkowym, którym posługuje się podatnik jest:

1) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; 

2) NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

 

W stosunkach z urzędem skarbowym podatnicy identyfikują się co do zasady na podstawie numeru PESEL. W zakresie danych, które nadal powinny podlegać zgłoszeniu lub aktualizacji - korzystać mogą z druku ZAP-3. Aktualizacji poprzez ZAP-3 podlega m.in. numer rachunku bankowego, podawany celem dokonania zwrotu nadpłaconego podatku, wynikającego z rocznego zeznania podatkowego lub z tytułu innych podatków, które opłacił podatnik. 

 

Podatnicy pozostający przedsiębiorcami, w tym przedsiębiorcami, spółkami, osobami prawnymi czy też podatnikami dla celów podatku VAT, nadal zobowiązani są złożyć odpowedni druk i uzyskać numer NIP. Może to być druk CEiDG-1. W przypadku spółek lub osób prawnych będzie to druk NIP-2. Istnieje grupa podatników, którzy nie będąc przedsiębiorcami i nie podlegając wpisowi do CEiDG zobowiązani są posługiwać numerem NIP. W ich przypadku zgłoszenie i aktualizacja następuje na druku NIP-7.

 

Pracodawca, który:

  • pobiera zaliczki miesięczne, dokonując zmniejszenia kwot pobieranych zaliczek lub

  • dokonuje rocznego rozliczenia podatku, a nie dokonywał zmniejszenia kwot zaliczek,

  • pobiera zaliczkę wyłącznie od dochodu z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenia

- nie jest zobowiązany zgłaszać pracowników do urzędu skarbowego. Tylko w wyjątkowych przypadkach zdarzyć się może, że trzeba dokonać zgłoszenia.

 

Organ rentowy

 

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, dla których płatnikiem jest organ emerytalny lub rentowy, mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem tego płatnika. Płatnik jest obowiązany przekazać zgłoszenie naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika w terminie 7 dni od dnia złożenia przez podatnika tego zgłoszenia.