Darmowy Program do PIT-39

PIT-38 NIP-3

Identyfikatorem podatkowym od 1 września 2011 r. jest: 

1) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; 

2) NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

 

Oznacza to, że podatnicy, którzy dotychczas korzystali z druku NIP-3, nie muszą już posługiwać się numerem NIP oraz dokonywać jego aktualizacji na druku NIP-3. W stosunkach z Urzędem Skarbowym identyfikowani będą na podstawie numeru PESEL. W zakresie danych, które nadal powinny podlegać zgłoszeniu lub aktualizacji - korzystać mogą z druku ZAP-3. Aktualizacji podlegać będzie m.in. numer rachunku bankowego, podawany celem dokonania zwrotu nadpłaconego podatku, wynikającego z rocznego zeznania podatkowego lub z tytułu innych podatków, które opłacił podatnik. 

 

Podatnicy pozostający przedsiębiorcami, w tym przedsiębiorcami dla celów podatku VAT, nadal zobowiązani są złożyć NIP-1 (lub CEiDG-1) i uzyskać numer NIP.

 

Pracodawca, który:

  • pobiera zaliczki miesięczne, dokonując zmniejszenia kwot pobieranych zaliczek lub

  • dokonuje rocznego rozliczenia podatku, a nie dokonywał zmniejszenia kwot zaliczek,

  • pobiera zaliczkę wyłącznie od dochodu z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenia

- obecnie (po 1 września 2011 r.) nie będzie z reguły zobowiązany zgłaszać pracowników do Urzędu Skarbowego. Tylko w wyjątkowych przypadkach zdarzyć się może, że trzeba dokonać zgłoszenia (np. podatnik VAT rozliczany przez płatnika dla celów PIT). Podatnicy tacy - mogą nadal dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego za pośrednictwem płatnika. Podmiot wypłacający wynagrodzenie będzie dokonywał tego zgłoszenia na deklaracji NIP-3. Zasady tej nie stosuje się do podatników, którzy uprzednio dokonali zgłoszenia identyfikacyjnego.

 

Podobnie jak dotychczas płatnicy obowiązani są do zaopatrzenia się w formularze zgłoszeń w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na ich siedzibę. Płatnik dostarcza podatnikowi formularz zgłoszenia identyfikacyjnego (NIP-3) w terminie 7 dni od dnia potrącenia pierwszej zaliczki na podatek dochodowy lub od dnia złożenia oświadczenia w sprawie rozliczenia rocznego. Podatnik składa płatnikowi zgłoszenie identyfikacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania formularza zgłoszenia. Płatnik obowiązany jest przekazać, w tym za pośrednictwem placówki pocztowej operatora publicznego, zgłoszenie identyfikacyjne naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika w terminie 14 dni od dnia złożenia formularza zgłoszenia przez podatnika.

 

W przypadku formularza aktualizującego wpisywać należy wszystkie aktualne dane, jak również nadany wcześniej podatnikowi numer identyfikacji podatkowej, z wyjątkiem numeru rachunku bankowego, jeżeli nie uległ on zmianie. W przypadku aktualizacji danych z części B.1 (dane identyfikacyjne) należy dodatkowo zaznaczyć odpowiednie pozycje B.2 – przez co podaje się informacje o zmianach danych objętych zgłoszeniem aktualizacyjnym. Formularze można numerować, jeśli zachodzi konieczność złożenia kilku formularzy łącznie (duża ilość zmian).

 

Organ rentowy

 

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, dla których płatnikiem jest organ emerytalny lub rentowy, mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem tego płatnika. Płatnik jest obowiązany przekazać zgłoszenie naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika w terminie 7 dni od dnia złożenia przez podatnika tego zgłoszenia.

 

Nowy dowód osobisty

 

Zmiana dowodu osobistego będzie zmuszała do aktualizacji danych tylko tych podatników, którzy w stosunku do urzędu skarbowego posługują się numerem NIP. Posługujący się numerem PESEL nie dokonują aktualizacji danych - urząd skarbowy korzysta z danych wewnętrznych urzędu - CRP - KEP.